Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi Nguyễn Phú Quốc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 1 lần
4/11/2012

Bài giảng 17

Phân tích báo cáo tài chính

Đỗ Thiên Anh Tuấn
1

Nội dung
Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
 Đối tượng phân tích
 Tài liệu sử dụng phân tích
 Các công cụ và phương pháp phân tích
 Các tỷ số tài chính cơ bản
 Tác động của thuế và đòn bẩy tài chính
 Một số lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính


2

Đỗ Thiên Anh Tuấn

1

4/11/2012

Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
Ai phân tích? Phân tích cho ai?
 Quan tâm điều gì?
 Mục tiêu sv. Mục đích?









Hiểu được thực trạng tài chính của công ty
Hiểu được các điểm mạnh, điểm yếu cũng như
những khó khăn, thách thức về mặt tài chính của
công ty
Củng cố và cải thiện năng lực tài chính công ty
Hoạch định tài chính và quản trị rủi ro tài chính
Đưa ra các quyết định đầu tư, tài trợ…
3

Đối tượng phân tích tài chính


Tình hình tài chính công ty thể hiện qua các báo
tài chính






Năng lực tài chính
Hiệu quả tài chính
Các cân đối tài chính
Khả năng thanh toán
Các rủi ro tài chính

4

Đỗ Thiên Anh Tuấn

2

4/11/2012

Tài liệu sử dụng phân tích


Các báo cáo tài chính của công ty





Bảng cân đối kế toán
Báo cáo thu nhập
Báo cáo ngân lưu
Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính
 Báo cáo thường niên của công ty
 Bảng cáo bạch (nếu có)
 Các báo cáo quản trị
 Dữ liệu vĩ mô, dữ liệu ngành, DN trong ngành


5

Các công cụ và phương pháp phân tích
Phân tích quy mô và cơ cấu
 Phân tích xu hướng
 Phân tích so sánh (kỳ trước, chỉ tiêu, bình quân
ngành, đối thủ cùng ngành)
 Phân tích tác động các nhân tố thành phần (sử
dụng phương pháp thay thế liên hoàn, phương
pháp liên hệ cân đối)
 Phân tích DuPont


6

Đỗ Thiên Anh Tuấn

3

4/11/2012

Các báo cáo tài chính của Vinamilk –
Bảng cân đối kế toán
Đvt: Triệu đồng
TÀI SẢN NGẮN HẠN
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
TÀI SẢN DÀI HẠN
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
Bất động sản đầu tư
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Lợi thế thương mại
Tài sản dài hạn khác
TỔNG TÀI SẢN
NỢ PHẢI TRẢ
Nợ ngắn hạn
Vay ngắn hạn
Phải trả người bán
Người mua trả tiền trước
Các khoản phải trả khác
Nợ dài hạn
VỐN CHỦ SỞ HỮU
Vốn chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Cổ phiếu quỹ
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Lợi ích của cổ đông thiểu số
TỔNG NGUỒN VỐN

2008
3,187,605
338,654
374,002
646,385
1,775,342
53,222
2,779,354
475
1,936,923
27,489
570,657
243,810
5,9...
4/11/2012
Đỗ Thiên Anh Tuấn 1
Bài giảng 17
Phân tích báo cáo tài chính
Đỗ Thiên Anh Tuấn
1
Nội dung
Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính
Đối tượng phân tích
Tài liệu sử dụng phân tích
Các công cụ phương pháp phân tích
Các tỷ số tài chính bản
Tác động của thuếđòn bẩy tài chính
Một số lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính
2
Phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: Nguyễn Phú Quốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính 9 10 765