Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Trương Tuấn Anh

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………… .. 3
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1Tổng quan về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp……………….4
1.1.1Khái niệm, đặc điểm tiền lương………………………………………………….................4
1.1.2 Phân loại lao động, các hình thức trả tiền lương và quỹ tiền lương của doanh nghiệp……..6
1.3
Nội
dung
các
khoản
trích
theo
lương
………………………………………………………….9
1.2 Lý luận tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp……. 10
1.2.1 Nhiệm vụ kế toán ………………………………………………………………………. 10
1.2.2Chứng từ sử dụng …………………………………………………………………………. 10
1.2.3 Tài khoản sử dụng………………………………………………………………………. 10
1.2.4 Kế toán chi tiết……………………………………………………………………………. 12
1.2.5 Kế toán tổng hợp ……………………………………………………………………..……13
1.2.6 Tổ chức hệ thống sổ kế toán……………………………………………………………… 17

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SẮC VIỆT 20
2.1 Khái quát về công ty TNHH Tiếp Vận Sắc Việt ………………………………………… ...20
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 20
2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Tiếp Vận Sắc Việt……………………….... 20
2.2 Khái quát tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tiếp Vân Sắc Việt………………..

22

2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán…………………………………………………………………. 22
2.2.2 Chính sách và phương pháp kế toán.................................................................................. 24
2.3 Thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH Tiếp Vận Sắc Việt........................................ 25
2.3.1 Đặc điểm vấn đề nghiên cứu................................................................................................ 25
2.3.2 Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tiếp
Vận Sắc Việt .................................................................................................................................27

~1~

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Sinh viên: Trương Tuấn Anh

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1.1 hạch toán tổng hợp tiền lương, tiền thưởng :
Sơ đồ1.2 Hạch toán tổng hợp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
Sơ đồ 1.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ
Sơ đồ2.1 Tổ chức Công ty TNHH Tiếp Vận Sắc Việt
Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy phòng kế toán.
Bảng 2.1 Danh sách lao động của công ty
Bảng 2.2 Bảng hệ số lương
Bảng 2.3 Bảng hệ số trách nhiệm
Bảng 2.4 Bảng chấ...
 



 !"#$%
 !"#$%
&#'()*)+'%
,-./)0(1234"#$5
 60 "     ! 
7
,892: !"#$;
,6#'<:;
,,2=>?"<;
,>?"<;
,%&::,
,@&:A$
,52#B>:C
&'(  
 !()*%+,$&-
,&DE6FF:$G9HIG#,;
,J11$+,;
,,2K0'E84DE6FF:$G9HIG#,;
,,&2D:/DE6FF:$G.HIG#,,
,,2K0'E:,,
,,, >$$$:,%
,L/2:/DE6FF:$G9HIG#,@
,M*)+'N)O2,@
,,L/2: !/DE6FF:$
G9HIG#,C
~ 1 ~
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 10 607