Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính công ty kinh đô

Được đăng lên bởi Nguyễn Loan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 4 lần
3.Phân tích kết quả kinh doanh của công ty

Đvt: triệu đồng

3.1 Quy mô kinh doanh của công ty

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY KINH ĐÔ
Kết Quả Kinh Doanh
Doanh Thu Thuần
Gía Vốn Hàng Bán
Lợi Nhuận Gộp
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính
Trong đó:Chi phí lãi vay
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lí doanh nghiệp
Tổng chi phí hoạt động
Tổng doanh thu hoạt động tài chính
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
Lợi ích của cổ đông thiểu số
Tổng chi phí lợi nhuận
Lợi nhuận sau thuế TNDN

2013

2012

2011

4,560,598

4,285,797

4,246,886

2,584,485

2,416,752

2,573,746

1,976,114

1,869,046

1,673,140

73,517

190,340

180,680

43,392

94,370

117,213

996,843

958,733

943,674

395,953

343,004

331,706

1,466,313

1,492,077

1,456,060

13,135

133,282

127,493

622,935

510,250

344,573

4,317

-20,322

-2,285

618,618

489,928

349,181

118,676

131,641

87,310

7,149

857

-16,765

-1,077

3,485

5,083

124,748

135,983

75,628

493,870

353,945

273,552

Cách tính tốc độ tăng trưởng doanh thu
Tốc độ tăng trưởng doanh thu =

Doanh thunăm so sánh−Doanhthu năm gốc
Doanhthunăm gốc

Xét trong khoảng từ năm 2011-2013,tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng mạnh từ 0.9%
năm 2012 lên 6,41% năm 2013.
Doanh thu của công ty trong ba năm đều tăng nhưng không đáng kể.Doanh thu thuần của
công ty chủ yếu từ hoạt động sản xuất,chế biến thực phẩm vẫn là nguồn thu chính,mang
lại nguồn lợi nhuận ổn định và lượng tiền mặt lớn của công ty,là cơ sở để phát triển lĩnh
vực kinh doanh khác.

Trong năm 2011-2012,Doanh thu của công ty tăng chậm từ 4.246.886 năm 2011 lên mức
4.285.797 năm 2012(tức chỉ tăng 38.911).Tuy nhiên,giai đoạn từ năm 2012-2013 doanh
thu lại tăng khá nhanh từ 4.285.797 năm 2012 lên 4.560.598 năm 2013(tăng 274.801).Sở
dĩ tăng như vậy là nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng ngày càng cao,cùng với đó công
ty đã có những chính sách,chiến lược phù hợp để làm tăng doanh thu.

5,000,000
4,500,000

4,560,598

4,285,797

4,246,886

4,000,000
3,500,000
3,000,000

2,573,746

2,500,000

1,976,114

1,869,046

1,673,140

2,000,000

2,584,485

2,416,752

1,500,000
1,000,000
500,000
0

2011

2012

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

2013
Lãi gộp

Biểu đồ thể hiện tăng trưởng doanh thu thuần,giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp
So sánh với tốc độ tăng trưởng Doanh thu với Trung bình nghành qua bảng sau:
2013

2012

2011

Công ty Kinh Đô

6.41%

0.9%

1.19%

Trung bì...
3.Phân tích kết quả kinh doanh của công ty Đvt: triệu đồng
3.1 Quy mô kinh doanh của công ty
BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY KINH ĐÔ
Kết Quả Kinh Doanh 2013 2012 2011
Doanh Thu Thuần
4,560,598 4,285,797 4,246,886
Gía Vốn Hàng Bán
2,584,485 2,416,752 2,573,746
Lợi Nhuận Gộp
1,976,114 1,869,046 1,673,140
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính
73,517 190,340 180,680
Trong đó:Chi phí lãi vay
43,392 94,370 117,213
Chi phí bán hàng
996,843 958,733 943,674
Chi phí quản lí doanh nghiệp
395,953 343,004 331,706
Tổng chi phí hoạt động
1,466,313 1,492,077 1,456,060
Tổng doanh thu hoạt động tài chính
13,135 133,282 127,493
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
622,935 510,250 344,573
Lợi nhuận khác
4,317 -20,322 -2,285
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
618,618 489,928 349,181
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành
118,676 131,641 87,310
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
7,149 857 -16,765
Lợi ích của cổ đông thiểu số
-1,077 3,485 5,083
Tổng chi phí lợi nhuận
124,748 135,983 75,628
Lợi nhuận sau thuế TNDN
493,870 353,945 273,552
Cách tính tốc độ tăng trưởng doanh thu
Tốc độ tăng trưởng doanh thu =
Doanh thunăm so sánh Doanhthu năm gốc
Doanhthunăm gốc
Xét trong khoảng từ năm 2011-2013,tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng mạnh từ 0.9%
năm 2012 lên 6,41% năm 2013.
Doanh thu của công ty trong ba năm đều tăng nhưng không đáng kể.Doanh thu thuần của
công ty chủ yếu từ hoạt động sản xuất,chế biến thực phẩm vẫn là nguồn thu chính,mang
lại nguồn lợi nhuận ổn định và lượng tiền mặt lớn của công ty,là cơ sở để phát triển lĩnh
vực kinh doanh khác.
Phân tích báo cáo tài chính công ty kinh đô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính công ty kinh đô - Người đăng: Nguyễn Loan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính công ty kinh đô 9 10 541