Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi doanquanghieu
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2331 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài giảng

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH





Giảng viên:
ĐT:
Email:
Website:

PGS.TS Hoàng Tùng
0905 107 635
hoangtungkt@gmail.com


1

PHẦN 1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP

2

Hệ thống Báo cáo tài chính
Hệ thống Báo cáo tài chính hiện nay gồm 4 biểu:
 Bảng cân đối kế toán
 Báo cáo kết quả kinh doanh
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 Thuyết minh Báo cáo tài chính
Các thuộc tính cần quan tâm khi đọc – hiểu –
phân tích Báo cáo tài chính
 Tính tin cậy
Tính so sánh
 Tính hữu ích
Tính liên quan
3

TRÁCH NHIỆM LẬP BCTC
Theo quy định của Luật Kế toán, chuẩn mực và Chế độ kế
toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính thì
người đứng đầu doanh nghịêp chịu trách nhiệp lập và
trình bày BCTC
Báo cáo tài
chính năm
BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

BCTC giữa
niên độ

BCTC giữa
niên độ dạng
đầy đủ
BCTC giữa
niên độ dạng
tóm lược
4

THỜI HẠN NỘP VÀ CÔNG KHAI BCTC
Thời hạn nộp
BC TC quý

Thời hạn nộp
BC TC năm

Thời hạn công
khai BCTC năm

DNNN độc lập,
Công ty cổ phần

20 ngày kể từ
ngày kết thúc quý

30 ngày kể từ
ngày kết thúc kỳ
kế toán năm

60 ngày kể từ ngày
kết thúc kỳ kế toán
năm

Tổng Công ty nhà
nước

45 ngày kể từ
ngày kết thúc quý

90 ngày kể từ
ngày kết thúc kỳ
kế toán năm

120 ngày kể từ ngày
kết thúc kỳ kế toán
năm

DNTT, Cty hợp
danh

30 ngày kể từ
ngày kết thúc kỳ
kế toán năm

60 ngày kể từ ngày
kết thúc kỳ kế toán
năm

Doanh nghiệp
khác

90 ngày kể từ
ngày kết thúc kỳ
kế toán năm

120 ngày kể từ ngày
kết thúc kỳ kế toán
năm

5

NƠI NHẬN BCTC
Các loại
DN

Nơi nhận

Kỳ lập Báo
cáo
Cơ quan
Tài chính

Cơ
quan
Thuế

Cơ quan
Thống kê

Cơ quan
cấp Đký
kdoanh

Đơn vị
KT cấp
trên

DNNN

Quý, năm

x

x

x

x

x

DN có
vốn ĐT
NN

Năm

x

x

x

x

x

Các loại
DN khác

Năm

x

x

x

x

6

Yêu cầu, nguyên tắc lập BCTC

Chuẩn
mực
kế
toán
Việt
nam
số 21
(VAS 21)




Nguyên tắc cơ bản: hoạt động liên tục,
tính nhất quán, cơ sở dồn tích,
tính trọng yếu và tập hợp
Tài sản và nợ phải trả, doanh thu
và chi phí trình bày trên BCTC
không được bù trừ

Các thông tin trên BCTC phải có thể
so sánh với kỳ hiện tại khi có sự thay đổi
 cách trình bày hoặc phân loại
7

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TIẾN HÀNH KHI LẬP BCTC
TRƯỚC KHI LẬP BCTC

Ktra, đối chiếu số liệu trên các sổ kế toán
 Lập bảng cân đối thử
 Kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn, đối chiếu công
nợ, điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán
 Khoá sổ kế toán cuối kỳ
 Lập bảng đối chiếu số phát sinh tài khoản


8

SAU KHI LẬP
TRƯỚC KHI KIỂM TOÁN
 Người lập kiểm tra, đố...
1
Bài giảng
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Giảng viên: PGS.TS Hoàng Tùng
ĐT: 0905 107 635
Email: hoangtungkt@gmail.com
Website: http://scv.udn.vn/hoangtung/
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp - Người đăng: doanquanghieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 9 10 694