Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi lehoang-anhthu51
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2119 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN MÔN HỌC
KINH DOANH NGOẠI HỐI

ĐỀ TÀI

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG
ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM

NHÓM: 1. Lê Hoàng Anh Thư
2. Nguyễn Thị Ngọc Tiền
3. Nguyễn Hoàng Vinh
4. Nguyễn Viết Dũng
5. Nguyễn Hữu Thiện Duyên
6. Nguyễn Thanh Chiến
LỚP: EC004_141_D01

TP HỒ CHÍ MINH
NĂM 2014

MỤC LỤC

Trang 2

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 : Phân loại cơ chế tỷ giá
Bảng 1.2 : Thay đổi biên độ giao dịch tỷ giá so với tỷ giá VND/USD được công bố trên
thị trường Liên ngân hàng
Bảng 3.1 : Mô tả biến giải thích sử dụng trong mô hình
Bảng 4.1 : Tỷ giá thực đa phương của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2012 với rổ tiền
tệ 10 quốc gia được chọn

Trang 3

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề:
Tỷ giá hối đoái đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế và các quyết định
đầu tư. Đồng thời, tỷ giá hối đoái cũng là một trong những công cụ của chính sách tiền
tệ quốc gia mà Ngân hàng nhà nươc (NHNN) sử dụng để giúp nền kinh tế ổn định hơn
trước các cú sốc.
Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, đang từng bước hòa nhập vào nền kinh tế
thế giới không chỉ theo chiều rộng mà còn theo chiều sâu và tham gia vào lao động
quốc tế thì tỷ giá hối đoán là một vấn đề rất được quan tâm.
Đặc biệt sau năm 1999, thị trường liên ngân hàng tại Việt Nam hoạt động ngày
càng sôi động, kinh tế có nhiều bước chuyển mình thì vai trò của tỷ giá hối đoái cũng
thật rõ nét. Để có nhận thức đúng đắn về tỷ giá hối đoái thì việc tìm hiểu các nhân tố
tác động đến tỷ giá là một việc rất cần thiết. Trước những đòi hỏi của cả lý luận lẫn
thực tiễn, nhóm đã lựa chọn đề tài : “ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối
đoái tại Việt Nam”.

2. Mục tiêu nghiên cứu:
Cung cấp nhận thức đúng đắn về tỷ giá hối đoái, cái nhìn tổng quan về các nhân tố
thực sự tác động đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu:
Bài nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp định tính, định lượng, thống kê, so
sánh, phân tích và tổng hợp nhằm làm rõ các vấn đề nghiên cứu.
Để tiến hành phân tích định lượng các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái, tiểu
luận đã sử dụng dữ liệu công bố của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (SBV), Tổng cục
thống kê (GSO), Ngân hàng thế giới (World Bank) và Ngân hàng Phát triển Châu Á
(ADB) cùng với các tính toán của nhóm.
Trang 1

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của tiểu luận là các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái.
Phạm vi nghiên cứu là tỷ giá hối đoái, c...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TIỂU LUẬN MÔN HỌC
KINH DOANH NGOẠI HỐI
ĐỀ TÀI
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG
ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM
NHÓM: 1. Lê Hoàng Anh Thư
2. Nguyễn Thị Ngọc Tiền
3. Nguyễn Hoàng Vinh
4. Nguyễn Viết Dũng
5. Nguyễn Hữu Thiện Duyên
6. Nguyễn Thanh Chiến
LỚP: EC004_141_D01
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM - Người đăng: lehoang-anhthu51
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM 9 10 797