Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng việt nam

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC iVÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN HỒNG VÂN

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH
TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2009

ii
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---------------

ĐOÀN HỒNG VÂN

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH
TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM

Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2009

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các số
liệu và thông tin sử dụng trong luận văn này đều có nguồn gốc trung thực và được
phép công bố.
Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2009

Đoàn Hồng Vân

ii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

NHTM

: Ngân hàng thương mại

NHTMCP : Ngân hàng thương mại Cổ phần
NHTMQD : Ngân hàng thương mại Quốc doanh
NHNN

: Ngân hàng Nhà nước

NHTW

: Ngân hàng Trung ương

NHNNg

: Ngân hàng Nước ngoài

DNNVV

: Doanh nghiệp nhỏ và vừa

UBCK

: Ủy ban chứng khoán

WTO

: Tổ chức thương mại thế giới

WB

: Ngân hàng thế giới

BIDV

: Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam

Vietinbank : Ngân hàng Công thương Việt Nam
VCB

: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Agribank

: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

ACB

: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

STB

: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

TCB

: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

EIB

: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

TCTD

: Tổ chức tín dụng

DPRR

: Dự phòng rủi ro

iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1

Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

Hình 1.2

Mô hình lợi thế cạnh tranh

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1

Quá trình chuyển đổi và hội nhập của Việt Nam

Bảng 2.2

Số lượng ngân hàng giai đoạn 1991 - 2009

Bảng 2.3

Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi giai đoạn 2002 - 2008

Bảng 2.4

Thị phần của các NHTM trong hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai
đoạn 2002 - 2008

Bảng 2.5

Quy định về vốn pháp định đối với NHTM

Bảng 2.6

Vốn điều lệ và tổng tài sản năm 2007 và năm 2008

Bảng 2.7

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giai đoạn 2005 - 2008

Bảng 2.8

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và dự phòng rủi ro tín dụng giai đoạn 2006 - 2008

Bảng 2.9

Tỷ lệ chênh lệch lãi suất bình quân giai đoạn 2002 - 2008

Bảng 2.10 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) giai đoạn 2002 - 2008
Bảng 2.11 Tỷ lệ ROA giai đoạn 2002 - 2008
Bảng 2.12 Tỷ lệ ROE giai đoạn 2002 - 2...
i
B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
ĐOÀN HNG VÂN
PHÂN TÍCH CẠNH TRANH
TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
VIỆT NAM
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP. H Chí Minh - Năm 2009
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng việt nam - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng việt nam 9 10 741