Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY NGÀNH THỰC PHẨM ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN GDCK

Được đăng lên bởi Thỏ Ngọc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY NGÀNH THỰC
PHẨM ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN GDCK.(Lanh tổng hợp)

2.1 Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Hồng Ngọc)
BẢNG KẾT QUẢ KINH DOANH(Tỷ ĐồNG)
2010

2011

2012

Doanh thu thuần

15.753

21.627

26.562

Giá vốn hàng bán

10.579

15.039

7.485

Lợi nhuận gộp

5.174

6.588

9.077

Doanh thu tài chính

449

680

475

Chi phí tài chính

153

246

51

Chi phí bán hàng

1.438

1.812

2.346

Chi phí quản lý doanh nghiệp

388

459

525

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

3.643

4.751

6.630

Lợi nhuận khác

609

237

287

Lợi nhuận sau thuế

3.615

4.218

5.819

Lợi nhuận ròng

3.616

4.218

5.819

EPS(đồng)

10.242

7.585

6.982

Phân tích tài chính
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
Chỉ số hoạt động

2010

2011

2012

Vòng quay HTK

5.8

5.3

5.2

Thời gian tồn kho
bình quân

63

68

70

Vòng quay phải thu
khách hàng

17.0

13.1

.12.1

Thời gian thu tiền
khách hàng bình quân

21

28

30

Vòng quay phải trả
nhà cung cấp

11.3

10.3

8.6

Thời gian trả tiền nhà
cung cấp bình quân

32.4

35.4

42.3

Nguồn: vinamilk và TTPT ACBS (2013)
Xét về vòng quay HTK, sau khi đạt đỉnh vào năm 2010, vòng quay tồn kho cua Vinamilk
giảm nhẹ trong giai đoạn 2010-1012. Trung bình Vinamilk trữ nguyên liệu đủ đáp ứng
cho hơn 2 tháng sản xuất. nhìn chung, Vinamilk khá thành công trong việc quản trị
HTK.thêm vào đó, bằng việc dự trữ hàng khi giá thấp, Vinamilk cũng khá thành công
trong việc phòng ngừa rủi ro về giá nguyên vật liệu.
Bên cạnh đó, vòng quay KPThu và vòng quay khoản phải trả giao động theo mẫu hình tương
đối giống nhau trong đó cả hai chỉ số đều at59 đỉnh trong năm 2010 và sau đó giảm nhẹ
trong hai năm gần đây. Theo quản điểm của chúng tôi, mặc dù 2 chỉ số này đã sut4 giảm
trong 2 năm gần đây, các chỉ số này vẫn phản ánh tính hiệu quả trong hoạt dộng kinh
doanh của Vinamilk.
CẤU TRÚC TÀI CHÍNH
Cấu trúc tài chính
2010
2011
2012
Tổng nợ vay/tổng
5,27
0,00
0,00
TS(%)
Tổng nợ/tổng TS(%)
26,07
19,93
21,23
Tổng nợ
7,13
0,00
0,00
vay/VCSH(%)
Tổng nợ/VCSH(%)
35,26
24,89
26,95
Đòn bẫy tài chính(lần)
1,3
1,3
1,2
Xét về cấu trúc tài chính Vinamilk nằm trong nhóm các công ty có nền tảng tài chính vng74
mạnh nhất trên sàn. Trên bảng cân đối kế toán của Vinamilk hiện không có bất cừ khoản
nợ vay nào. Them vào đó, hệ số tổng nợ trên VCSH đã giam3 từ mức 35,26%năm 2010
xuống 24,89% năm 2011, đòn bẫy tài chính cũng ổn định ở mức thấp vào khoảng 1,3 lần
trước khi rơi xuống 1,2 lần trong năm 2012. Ngoài ra, tại thời diểm cuối năm 2012 nắm
giữ trên 4.200 tỷ đồng tiền và t...
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY NGÀNH THỰC
PHẨM ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN GDCK.(Lanh tổng hợp)

 !"#$ %&'(")*
2010 2011 2012
Doanh thu thuần 15.753 21.627 26.562
Giá vốn hàng bán 10.579 15.039 7.485
Lợi nhuận gộp 5.174 6.588 9.077
Doanh thu tài chính 449 680 475
Chi phí tài chính 153 246 51
Chi phí bán hàng 1.438 1.812 2.346
Chi phí quản lý doanh nghiệp 388 459 525
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 3.643 4.751 6.630
Lợi nhuận khác 609 237 287
Lợi nhuận sau thuế 3.615 4.218 5.819
Lợi nhuận ròng 3.616 4.218 5.819
EPS(đồng) 10.242 7.585 6.982
Phân tích tài chính
%+$#$',"*-
Chỉ số hoạt động 2010 2011 2012
Vòng quay HTK 5.8 5.3 5.2
Thời gian tồn kho
bình quân
63 68 70
Vòng quay phải thu
khách hàng
17.0 13.1 .12.1
PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY NGÀNH THỰC PHẨM ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN GDCK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY NGÀNH THỰC PHẨM ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN GDCK - Người đăng: Thỏ Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN CỦA MỘT SỐ CÔNG TY NGÀNH THỰC PHẨM ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN GDCK 9 10 616