Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích đầu tư Bibica

Được đăng lên bởi ptt835622
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ phận Phân tích & Tư vấn đầu tư

 
Báo cáo lần đầu

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO BIÊN HOÀ

26/7/2012

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG TỪ MỞ RỘNG CÔNG SUẤT

NHỮNG NÉT CHÍNH

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

Khuyến nghị đầu tư.Chúng tôi đánh giá BBC là một công ty tương đối tốt trong ngành
bánh kẹo với tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm tương đối cao, biên lợi nhuận được
cải thiện và tình hình tài chính lành mạnh. Sự hợp tác với Lotte của BBC đã tạo ra những
lợi thế cho công ty về mặt nguồn vốn, công nghệ và thương hiệu. Trong thời gian tới, khi
nhà máy tại Hưng Yên được hoàn thành sẽ nâng năng lực sản xuất của BBC lên gấp đôi và
sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng của BBC. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phần
của BBC với mức giá kỳ vọng là 44.000 đồng/cổ phần.
Tốc độ tăng trưởng cao. Trong giai đoạn từ 2008 – 2011, BBC đạt tốc độ tăng trưởng
doanh thu trung bình đạt 22%/năm và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trung bình đạt
31%/năm. Trong năm 2011, BBC đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu là 27% và tốc độ tăng
lợi nhuận sau thuế là 11%. Biên lợi nhuận gộp năm 2011 cũng đã có sự cải thiện đáng kể
và đạt mức 29% trong khi con số này năm 2010 chỉ đạt 26,6%.
Tình hình tài chính lành mạnh. Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn, nhiều
công ty trong các lĩnh vực khác nhau đang gặp khó khăn về tiếp cận nguồn vốn hoặc phải
chịu gánh năng chi phí tài chính. Tuy nhiên, tình hình tài chính của BBC tương đối tốt với
tỷ lệ nợ thấp (hệ số tổng nợ phải trả/tổng tài sản cuối năm 2011 là 27%) và các hệ số về khả
năng thanh toán đều ở mức an toàn. Tại thời điểm cuối năm 2011, BBC không có các
khoản nợ vay dài hạn và số dư nợ ngắn hạn chỉ là 876 triệu đồng.
Hỗ trợ từ vốn và công nghệ từ đối tác chiến lược nước ngoài. Sự hợp tác với Lotte, một
trong những công ty bánh kẹo hàng đầu của Hàn Quốc đã hỗ trợ cho Bibica về công nghệ,
vốn để mở rộng năng lực sản xuất, phát triển thêm sản phẩm mới, cũng như củng cố
thương hiệu tốt hơn. Lotte hiện đang nắm giữ gần 39% cổ phần của Bibica. Sự hợp tác của
Lotte và Bibica hiện đã tạo ra sản phẩm Lottepie, cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm bánh
Chocopie của Orion.
Tiềm năng tăng trưởng khi nhà máy mới hoàn thành. Trong năm 2012, BBC đã phục
hồi lại dây chuyền sản xuất Lottepie từ tháng 2và dự kiến sẽ đóng góp vào doanh thu trong
9 tháng cuối năm. Đồng thời, BBC cũng đang đầu tư vào nhà máy mới tại Hưng Yên để
mở rộng năng lực sản xuất. Một khi nhà máy Bibica Hưng Yên đi vào hoạt động, sản phẩm
của BBC có thể tăng gấp đôi và tạo ra sự tăng trưởng mạnh về doanh thu ...
Vui lòng đọc k khuyến ngh và các thuyết minh ti trang cui ca báo cáo này
B phn Phân tích & Tư vn đầu t
ư
NHNG NÉT CHÍNH KHUYN NGH ĐẦU TƯ
Khuyến ngh đầu tư.Chúng tôi đánh giá BBC là mt công ty tương đối tt trong ngành
bánh ko vi tc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm tương đối cao, biên li nhun đưc
ci thin và tình hình tài chính lành mnh. S hp tác vi Lotte ca BBC đã to ra nhng
li thế cho công ty v mt ngun vn, công ngh và thương hiu. Trong thi gian t
i, khi
nhà máy ti Hưng Yên được hoàn thành s nâng năng lc sn xut ca BBC lên gp đôi và
s đóng góp vào s tăng trưởng ca BBC. Chúng tôi khuyến ngh MUA đối vi c phn
ca BBC vi mc giá k vng44.000 đồng/c phn.
Tc độ tăng trưởng cao. Trong giai đon t 2008 – 2011, BBC đạt tc độ tăng trưởng
doanh thu trung bình đạt 22%/nă
m và tc độ tăng trưởng li nhun trung bình đạt
31%/năm. Trong năm 2011, BBC đạt tc độ tăng trưởng doanh thu là 27% và tc độ tăng
li nhun sau thuế là 11%. Biên li nhun gp năm 2011 cũng đã có s ci thin đáng k
đạt mc 29% trong khi con s này năm 2010 ch đạt 26,6%.
Tình hình tài chính lành mnh. Trong bi cnh nn kinh tế đang gp khó khăn, nhiu
công ty trong các lĩnh v
c khác nhau đang gp khó khăn v tiếp cn ngun vn hoc phi
chu gánh năng chi phí tài chính. Tuy nhiên, tình hình tài chính ca BBC tương đối tt vi
t l n thp (h s tng n phi tr/tng tài sn cui năm 2011 là 27%) và các h s v kh
năng thanh toán đều mc an toàn. Ti thi đim cui năm 2011, BBC không có các
khon n vay dài hn và s
dư n ngn hn ch là 876 triu đồng.
H tr t vn và công ngh t đối tác chiến lược nước ngoài. S hp tác vi Lotte, mt
trong nhng công ty bánh ko hàng đầu ca Hàn Quc đã h tr cho Bibica v công ngh,
vn để m rng năng lc sn xut, phát trin thêm sn phm mi, cũng như cng c
thương hi
u tt hơn. Lotte hin đang nm gi gn 39% c phn ca Bibica. S hp tác ca
Lotte và Bibica hin đã to ra sn phm Lottepie, cnh tranh trc tiếp vi sn phm bánh
Chocopie ca Orion.
Tim năng tăng trưởng khi nhà máy mi hoàn thành. Trong năm 2012, BBC đã phc
hi li dây chuyn sn xut Lottepie t tháng 2và d kiến s đóng góp vào doanh thu trong
9 tháng cui năm. Đồng th
i, BBC cũng đang đầu tư vào nhà máy mi ti Hưng Yên để
m rng năng lc sn xut. Mt khi nhà máy Bibica Hưng Yên đi vào hot động, sn phm
ca BBC có th tăng gp đôi và to ra s tăng trưởng mnh v doanh thu và li nhun.
Mt s ch tiêu d báo ca BBC
Ch s tài chính 2009 2010 2011 2012F 2013F
Doanh thu (t VND) 627 788 1,000 1,350 1,756
EBITDA (t VND) 86 86 92 96 117
EBIT (t VND) 66 50 62 66 86
Li nhun sau thuế (t VND) 57 42 46 49 64
EPS (VND) 3,715 2,709 3,007 3,169 4,120
P/E (x) 5.3 7.3 6.6 6.2 4.8
P/B (x) 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
ROA (%) 9% 6% 6% 7% 8%
ROE (%) 11% 8% 8% 8% 10%
Giá k vng *
44.000
Giá th trường (26/7/2012) 18.800
Khong giá 52 tun 9.590 - 28.400
Khuyến ngh
MUA
Trin vng 1 quý Đi ngang
Trin vng 1 năm Tăng nh
Trin vng dài hn Tích cc
* Xác định da trên quan đim đầu tư dài hn
BIN ĐỘNG GIÁ
YTD 1T 3T 6T
BBC
87% -11% 43% 6%
VN Index
19% -4% -6% 18%
THÔNG TIN C PHIU
Mã c phiếu
BBC
Reuters BBC.HM
Bloomberg BBCVN
Sàn giao dch HSX
Ngành Hàng hóa tiêu dùng
Lĩnh vc Bánh ko
Vn hóa 290
SL c phiếu lưu hành 15.420.782
KLGD bình quân 10 ngày 46.650
Chuyên viên phân tích
Nguyn Phi Hùng
(84 4) 3928 8080 ext 607
nguyenphihung@baoviet.com.vn
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
5
10
15
20
25
30
Millions
CÔNG TY C PHN BÁNH KO BIÊN HOÀ
Báo cáo ln đầu
TIM NĂNG TĂNG TRƯỞNG T M RNG CÔNG SUT
26/7/2012
1 2 3
4
5
Bán mnh
Bán Nm gi
Mua
Mua mnh
Phân tích đầu tư Bibica - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích đầu tư Bibica - Người đăng: ptt835622
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Phân tích đầu tư Bibica 9 10 479