Ktl-icon-tai-lieu

phân tích định tính khách hàng cá nhân

Được đăng lên bởi Không Ai
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG



Phân tích cơ bản một khách hàng bao gồm
PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH
PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

© all rights reserved

1

PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH
Mục tiêu phân tích định tính cho ta biết được :
 Thông tin về môi trường kinh tế và thị trường
bên ngoài doanh nghiệp
 Thông tin về quản lý, chiến lược và
 Các yếu tố trong nội bộ doanh nghiệp và
phương thức điều hành doanh nghiệp

© all rights reserved

2

PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH







PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGÒAI
DOANH NGHỆIP
Kinh tế
Chính trị
PHÂN TÍCH TRONG NỘI BỘ DOANH
NGHIỆP
Họat động sản xuất kinh doanh
Quản lý
© all rights reserved

3

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN
NGÒAI DOANH NGHIỆP
Phân tích môi trường bên ngòai doanh nghệip
tập trung vào hai lĩnh vực có liên quan mật
thiết với nhau :
 Môi trường kinh tế & chính trị nơi ngân hàng
đang họat động
 Xu hướng nhu cầu của thị trường tác động đến
họat động của doanh nghiệp
© all rights reserved

4

KINH TẾ






Lạm phát
Tăng trưởng Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP)
Lãi suất
Cán cân thương mại & Cán cân Thanh tóan
Họat đông xuất nhập khẩu

© all rights reserved

5

MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ




Mức độ bảo hộ thuế quan
Sự ổn định về tình hình chính trị
Luật lệ

© all rights reserved

6

MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ






Bất ổn về chính trị hoặc tình trạng độc tài ở một quốc
gia có thể làm cho họat động chuyển tiền ra khỏi quốc
gia đó không thể thực hiện được
hoặc không thể chuyển đổi từ đồng nội tệ sang ngọai
tệ
Rủi ro về chính trị hay rủi ro quốc gia là lọai rủi ro
phát sinh khi hành động của một nhà nước độc tài có
thể làm cho khách hàng tại quốc gia đó không thể
thực hiện nghĩa vụ thanh tóan cho ngân hàng
© all rights reserved

7

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU




Chúng ta phân tích các yếu tố kinh tế & chính
trị để triển khai/xác định thị trường mục tiêu
cho từng bộ phân nghiệp vụ của ngân hàng.
Xác định thị trường mục tiêu có liên quan mật
thiết đến họach định chiến lựợc và bao gồm :

© all rights reserved

8

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU








Xác định qui mô của thị trường tiềm năng
Phân khúc thị trường theo các đặc điểm chủ
yếu
Đánh giá các cơ hội kinh doanh
Chọn lọc lọai tài sản có hoặc sản phẩm dịch vụ
mang tính rủi ro theo mức độ chấp nhận được
Vạch ra kế họach tiếp thị
© all rights reserved

9

YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG
Phân tích yếu tố thị trường nhằm hiểu rõ về :
 Qui mô và sức tăng trưởng của thị trường
 Các xu hướng khác của thị trường
 Nhu cầu thị trường
 Cạnh tranh

© all rights reserved

10

YẾU TỐ THỊ TRƯỜNG



PHẦN BÀI TẬP –
Các anh chị ...
© all rights reserved 1
PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG
PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG
Phân tích cơ bản một khách hàng bao gồm
Phân tích cơ bản một khách hàng bao gồm
PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH
PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH
PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
phân tích định tính khách hàng cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích định tính khách hàng cá nhân - Người đăng: Không Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
phân tích định tính khách hàng cá nhân 9 10 211