Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiệu quả hoạt đông tín dụng của NH Agribank Hòn Đất

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 4406 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân tích hi u qu ho t ñ ng tín d ng t i NHNo & PTNT chi nhánh Hòn ð t

TRƯ NG ð I H C C N THƠ
KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH

LU N VĂN T T NGHI P
ð tài:

PHÂN TÍCH HI U QU HO T ð NG TÍN D NG
T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N
NÔNG THÔN HÒN ð T

Giáo viên hư ng d n:
VÕ H NG PHƯ NG

Sinh viên th c hi n
PH M VĂN ðƯ C
MSSV : 4031246
L p : Tài chính 02 - Khóa 29

GVHD: Võ H ng Phư ng

SVTH: Ph m Văn ðư c
-1-

Phân tích hi u qu ho t ñ ng tín d ng t i NHNo & PTNT chi nhánh Hòn ð t

L IC MT
Qua b n năm h c

Trư ng ñ i h c C n Thơ, em luôn ñư c s ch b o và

gi ng d y nhi t tình c a Quý Th y Cô, ñ c bi t là Quý Th y Cô Khoa KTQTKD ñã truy n ñ t cho em v lý thuy t cũng như v th c t trong su t th i gian
h ct p

trư ng. Cùng v i s n l c c a b n thân, em ñã hoàn thành chương

trình h c c a mình.
Qua th i gian th c t p t i NHNo & PTNT Huy n Hòn ð t – Kiên Giang,
ñư c h c h i th c t và s hư ng d n giúp ñ nhi t tình c a Ban Lãnh ð o và
Các Cô Chú, Anh Ch trong Ngân hàng cùng v i s ch d y c a Quý Th y Cô
Khoa KT- QTKD ñã giúp em hoàn thành ñ tài t t nghi p.
Em kính g i l i c m ơn ñ n Quý Th y Cô Khoa KT- QTKD ñã truy n ñ t
cho em ki n th c b ích trong th i gian qua, ñ c bi t là Cô Võ H ng Phư ng ñã
t n tình hư ng d n cho em hoàn thành lu n văn t t nghi p này.
Em kính g i l i c m ơn ñ n Ban Lãnh ð o, Cô Chú, Anh Ch trong NHNo
& PTNT Huy n Hòn ð t – Kiên Giang, ñ c bi t là Các Anh Ch Phòng Tín
D ng ñã t n tình giúp ñ và hư ng d n em hoàn thành t t nhi m v trong th i
gian th c t p.
Cu i cùng, em kính g i l i c m ơn ñ n Gia ðình là ch d a tinh th n luôn
giúp em vư t qua nh ng lúc khó khăn nh t.
Do ki n th c còn h n h p, th i gian tìm hi u chưa sâu, ch c ch n bài lu n
văn c a em không tránh kh i nh ng thi u sót. R t mong nh n ñư c s ñóng góp
c a Quý Th y Cô và Ban Lãnh ð o Ngân hàng giúp em kh c ph c ñư c nh ng
thi u sót và khuy t ñi m.
Em xin kính chúc Quý Th y Cô, Ban Giám ð c và toàn th Quý Cô Chú,
Anh Ch trong Ngân hàng cùng Cha M , anh ch em trong gia ñình l i chúc s c
kho và luôn thành ñ t.
C n thơ, ngày 21 tháng 06 năm 2007
Sinh viên

GVHD: Võ H ng Phư ng

SVTH: Ph m Văn ðư c
-2-

Phân tích hi u qu ho t ñ ng tín d ng t i NHNo & PTNT chi nhánh Hòn ð t
Ph m Văn ðư c

L I CAM ðOAN

Tôi cam ñoan r ng ñ tài này là do chính tôi th c hi n, các s li u
thu th p và k t qu phân tích trong ñ tài là trung th c, ñ tài không trùng v i b t
kỳ ñ tài nghiên c u khoa h c nào.

C n thơ, ngày 21 tháng 06 năm 2007
Sinh viên th c hi n

Ph m Văn ðư c

GVH...
Phân tích hiệu quả hoạt ñộng tín dụng tại NHNo & PTNT chi nhánh Hòn ðất
GVHD: Võ Hồng Phượng SVTH: Phạm Văn ðược
- 1 -
TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ðề tài:
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG TÍN DỤNG
TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN HÒN ðẤT
Giáo viên hướng dẫn:
VÕ HỒNG PHƯỢNG
Sinh viên thực hiện
PHẠM VĂN ðƯỢC
MSSV : 4031246
Lớp : Tài chính 02 - Khóa 29
Phân tích hiệu quả hoạt đông tín dụng của NH Agribank Hòn Đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hiệu quả hoạt đông tín dụng của NH Agribank Hòn Đất - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Phân tích hiệu quả hoạt đông tín dụng của NH Agribank Hòn Đất 9 10 416