Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4242 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SINHVIENNGANHANG.COM

CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU



1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Thực hiện chủ trương Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước đưa Việt
Nam chuyển từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát
triển. Vĩnh Long đẩy mạnh quá trình này theo hướng tăng tỷ trọng GDP ngành
công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng GDP nông lâm ngư nghiệp trong cơ cấu
GDP. Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2010 như sau:
GDP tăng bình quân đạt 7,5%/năm, cơ cấu ngành nông – ngư nghiệp 20-21%, cơ
cấu ngành dịch vụ 41-42%, giá trị sản lượng nông nghiệp tăng bình quân
4,8%/năm, giá trị sản lượng công nghiệp tăng bình quân 13,1%/năm, giá trị dịch
vụ tăng bình quân 7,5%/năm, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 1416%/năm.
Là một huyện đầu não của Vĩnh Long, Bình Minh được thiên nhiên ưu đãi
rất nhiều, khí hậu quanh năm điều hòa, đất đai màu mỡ, dân chúng sống đa số
bằng nông nghiệp. Bên cạnh sự phát triển về nông nghiệp, thì các ngành công
nghiệp, thương mại- dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển.
Trong giai đoạn hiện nay, một mặt nền kinh tế, cơ sở hạ tầng dần được cải
thiện, mặt khác, Luật Doanh nghiệp có hiệu lực cùng với các chính sách khuyến
khích đầu tư của Trung Ương và của Tỉnh nên ngày càng nhiều doanh nghiệp
được thành lập và mở rộng kinh doanh, nhu cầu về vốn cho nền kinh tế Tỉnh nhà
nói chung và huyện Bình Minh nói riêng không ngừng tăng lên. Tuy nhiên hiện
nay, thị trường vốn chưa phải là kênh phân bổ vốn một cách có hiệu quả của nền
kinh tế do đó vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn
phải dựa vào nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng.
Trong bối cảnh nền kinh tế xã hội ngày nay, vấn đề huy động vốn trong xã
hội là rất nan giải cho các ngân hàng và vấn đề cho vay sao cho phù hợp, thiết
thực, đạt hiệu quả đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.
Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, ngân hàng phải
GVHD: ThS. Nguyễn Văn Ngân

1

SVTH: Phan Thị Ngọc Đăng

SINHVIENNGANHANG.COM

phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh
doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Việc thường xuyên tiến
hành phân tích tình hình kinh doanh sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại thấy
rõ thực trạng kinh doanh hiện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân,
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình hoạt động kinh doanh. Từ đó,
có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả huy động vốn và hiệu quả
hoạt động tín dụng. Đó ch...
SINHVIENNGANHANG.COM
GVHD: ThS. Nguyễn Văn Ngân 1 SVTH: Phan Thị Ngọc Đăng
CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Thực hiện chủ trương Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước đưa Việt
Nam chuyển từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát
triển. Vĩnh Long đẩy mạnh quá trình này theo ớng tăng tỷ trọng GDP ngành
công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng GDP nông m ngư nghiệp trong cấu
GDP. Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2010 như sau:
GDP tăng bình quân đạt 7,5%/năm, cơ cấu ngành nông ngư nghiệp 20-21%,
cấu ngành dịch vụ 41-42%, giá trị sản lượng nông nghiệp tăng bình quân
4,8%/năm, giá trị sản ợng công nghiệp ng bình quân 13,1%/năm, giá trị dịch
vụ tăng bình quân 7,5%/năm, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 14-
16%/năm.
một huyện đầu não của Vĩnh Long, Bình Minh được thiên nhiên ưu đãi
rất nhiều, khí hậu quanh năm điều hòa, đất đai màu mỡ, dân chúng sống đa số
bằng nông nghiệp. Bên cạnh sự phát triển về nông nghiệp, thì các ngành công
nghiệp, thương mại- dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển.
Trong giai đoạn hiện nay, một mặt nền kinh tế, sở hạ tầng dần được cải
thiện, mặt khác, Luật Doanh nghiệp hiệu lực cùng với các chính sách khuyến
khích đầu của Trung Ương của Tỉnh nên ngày càng nhiều doanh nghiệp
được thành lập mở rộng kinh doanh, nhu cầu về vốn cho nền kinh tế Tỉnh nhà
nói chung huyện nh Minh nói riêng không ngừng tăng lên. Tuy nhiên hiện
nay, thị trường vốn chưa phải kênh phân bvốn một cách hiệu quả của nền
kinh tế do đó vốn đầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn
phải dựa vào nguồn vốn tín dụng của hệ thống ngân hàng.
Trong bối cảnh nền kinh tế hội ngày nay, vấn đề huy động vốn trong
hội rất nan giải cho các ngân hàng vấn đề cho vay sao cho phù hợp, thiết
thực, đạt hiệu quả đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hội của Tỉnh.
Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, ngân hàng phải
Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL 9 10 477