Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Huế

Được đăng lên bởi phucvovan
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2543 lần   |   Lượt tải: 9 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:

PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN CHO VAY TAÏI
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN XUAÁT NHAÄP KHAÅU
VIEÄT NAM CHI NHAÙNH HUEÁ

VÕ VĂN PHÚC

KHÓA HỌC: 2010 - 2014

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:

PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN CHO VAY TAÏI
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN XUAÁT NHAÄP KHAÅU
VIEÄT NAM CHI NHAÙNH HUEÁ

Sinh viên thực hiện: Võ Văn Phúc
Lớp: K44B-TCNH

Giáo viên hướng dẫn
GV. Lê Ngọc Lưu Quang

Niên khóa: 2010-2014

Huế, tháng 5 năm 2014

Lời Cảm Ơn
Để bài chuyên đề này đạt kết quả tốt đẹp, trước hết
tôi xin gởi tới các thầy cô khoa Kế toán Tài chính trường
Đại học Kinh tế Huế lời chào sức khỏe, lời chào trân
trọng và lời cảm ơn sâu sắc. Với sự quan tâm, dạy dỗ
chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt
tình của các bạn, đến nay tôi đã có thể hoàn thành bài
chuyên đề với đề tài: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
cho vay tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập
Khẩu Việt Nam chi nhánh Huế”.
Để có kết quả này tôi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân
thành nhất tới thầy giáo Lê Ngọc Lưu Quang đã quan
tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình giúp tôi hoàn thành tốt
chuyên đề này trong thời gian qua.
Không thể không nhắc tới sự chỉ đạo của Ban lãnh
đạo Ngân hàng cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh
chị Phòng dịch vụ khách hàng, đã tạo điều kiện thuận
lợi nhất trong suốt thời gian thực tập tại Ngân hàng
Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam chi
nhánh Huế.
Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm
còn hạn chế của một sinh viên thực tập không thể
không tránh những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự
chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô để tôi có điều
kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt
hơn công tác thực tế sau này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Huế, tháng 5 năm 2014
Sinh viên
Võ Văn Phúc

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................
1. Lý do nghiên cứu

1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu

2

2

5. Kết cấu đề tài 3
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI...................................................................................................




Đề tài:
PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN CHO VAY TAÏI
NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI COÅ PHAÀN XUAÁT NHAÄP KHAÅU
VIEÄT NAM CHI NHAÙNH HUEÁ

 !"#$#%"#$&
Phân tích Hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích Hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Huế - Người đăng: phucvovan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Phân tích Hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Huế 9 10 187