Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của KH tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng Giao dịch Long Xuyên giai đoạn 2011-2013

Được đăng lên bởi Trần Bình Minh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân tích hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của KH tại Ngân hàng
TMCP Đông Á - Phòng Giao dịch Long Xuyên giai đoạn 2011-2013

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ........................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................................ iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................... iv
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1
PHẦN NỘI DUNG ............................................................................................................ 4
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN BẰNG
TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KH ................................................................................... 4
1. 1. Tổng quan về NHTM ........................................................................................... 4
1.1.1. Khái niệm ....................................................................................................... 4
1.1.2. Chức năng của NHTM ................................................................................... 4
a) NHTM là trung gian tín dụng ........................................................................... 4
b) NHTM là trung gian thanh toán ....................................................................... 5
c) NHTM cung ứng các dịch vụ NH .................................................................... 5
1.1.3. Các hoạt động chủ yếu ................................................................................... 5
a) Hoạt động huy động vốn: ................................................................................. 5
b) Hoạt động cấp tín dụng .................................................................................... 5
c) Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ ...................................................... 6
d) Các hoạt động khác .......................................................................................... 6
1.1.4. Cơ cấu vốn ...................................................................................................... 6
1. 2. Tổng quan về hoạt động huy động vốn ................................................................ 8...

- -2013
GVHD: Th.S Nguy


 ................................................................................................. i
 ........................................................................................... ii
  ................................................................................................ iii
 ........................................................................................... iv
 ................................................................................................................ 1
 ............................................................................................................ 4
  
 ................................................................................... 4
 ........................................................................................... 4
1.1.1.  ....................................................................................................... 4
 ................................................................................... 4
 ........................................................................... 4
b) NHTM là trung gian thanh toán ....................................................................... 5
 .................................................................... 5
 ................................................................................... 5
 ................................................................................. 5
 .................................................................................... 5
c) H ...................................................... 6
 .......................................................................................... 6
 ...................................................................................................... 6
 ................................................................ 8
 ....................................... 8
 ........................................................................... 8
 ............................................................................... 9
 ............................... 9
 .............................................. 10
 ......................................................................................... 10
 ..................................................................................................... 10
 ..................................................................................................... 10
  ................................................................ 10
 ..................................................................................................... 10
 ....................................................................................................... 10
Phân tích hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của KH tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng Giao dịch Long Xuyên giai đoạn 2011-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của KH tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng Giao dịch Long Xuyên giai đoạn 2011-2013 - Người đăng: Trần Bình Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Phân tích hoạt động huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm của KH tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Phòng Giao dịch Long Xuyên giai đoạn 2011-2013 9 10 646