Ktl-icon-tai-lieu

phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

Được đăng lên bởi Naomi Nguyễn
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1600 lần   |   Lượt tải: 15 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Sinh viên thực hiện
LƯ THỊ YẾN THANH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG Á

CHUYÊN ĐỀ NGÂN HÀNG
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
MÃ SỐ NGÀNH: 52340201

Tháng 6, 2014
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Sinh viên thực hiện
LƯ THỊ YẾN THANH

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG Á
CHUYÊN ĐỀ NGÂN HÀNG
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
MÃ SỐ NGÀNH: 52340201

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
NGUYỄN VĂN THÉP

Tháng 6, 2014

2

MỤC LỤC
Trang
PHẦN GIỚI THIỆU .........................................................................................1
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI..................................................................................1
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.........................................................................2
1. Mục tiêu chung...............................................................................................2
2. Mục tiêu cụ thể...............................................................................................2
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU..........................................................................3
PHẦN NỘI DUNG.............................................................................................4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......4
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.......................................................................................4
1.1.1. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại...................................................4
1.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động huy động vốn của NHTM..7
1.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................................9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á..................................................10
2.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng thuơng mại cổ phần Đông á.............10
2.1.1. Lịch sử hình thành...................................................................................10
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đông á.............11
2.2. Phân tích hoạt động huy động vốn của NHTMCP Đông á......................14
2.2.1 Phân tích tình hình hoạt động huy động vốn của NHTMCP Đông á từ
năm 2011 đến năm 2013....................................................................................14
2.2.2 Đánh giá chung tình hình hoạt động huy động vốn của ngân hàng......20
2.2.2.1 Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Sinh viên thực hiện
LƯ THỊ YẾN THANH
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG Á
CHUYÊN ĐỀ NGÂN HÀNG
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
MÃ SỐ NGÀNH: 52340201
Tháng 6, 2014
phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Người đăng: Naomi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á 9 10 131