Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 9975 lần   |   Lượt tải: 42 lần
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------------------

NGUYỄN THANH TÂN

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
VÀ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI
QUỸ TÍN DỤNG MỸ HÒA

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Long Xuyên, Tháng 04 năm 2010

ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----------------

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY DỘNG VỐN
VÀ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI
QUỸ TÍN DỤNG MỸ HÒA

Chuyên ngành: Tài Chính Doanh Nghiệp
Giáo Viên Hướng Dẫn: ThS. NGUYỄN ĐĂNG KHOA
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THANH TÂN
Lớp: DH7TC. MSSV: DTC062313

Long Xuyên, tháng 04 năm 2010

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐẠI HỌC AN GIANG
Người hướng dẫn: ThS. NGUYỄN ĐĂNG KHOA
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Người chấm, nhận xét 1:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..............
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----------------
NGUYỄN THANH TÂN
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
VÀ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI
QUỸ TÍN DỤNG MỸ HÒA
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----------------
NGUYỄN THANH TÂN
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
VÀ CHO VAY NGẮN HẠN TẠI
QUỸ TÍN DỤNG MỸ HÒA
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Long Xuyên, Tháng 04 năm 2010
Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay ngắn hạn tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa 9 10 797