Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Thép Pomina, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012

Được đăng lên bởi Quốc Nguyên
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2214 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Thép Pomina, giai đoạn từ năm
2010 đến năm 2012

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................... 6
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT...................................................................................................7
1.1. Khái quát chung về phân tích hoạt động kinh doanh .....................................7
1.1.1. Khái niệm Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh..............................7
1.1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh...............................................8
1.1.3. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh..................................................10
1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh............................................14
1.2. Các phương pháp phân tích..............................................................................7
1.2.1. Phương pháp so sánh........................................................................................7
1.2.2. Phương pháp liên hệ cân đối............................................................................8
1.2.3. Phương pháp phân tích chi tiết.......................................................................10
1.2.4. Phương pháp thay thế liên hoàn.....................................................................10
1.3. Tổ chức và phân loại phân tích.........................................................................7
1.3.1. Tổ chức công tác phân tích..............................................................................7
1.3.2. Các loại hình phân tích kinh doanh..................................................................8
CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA..................16
Nhóm 1 – Lớp PT HĐKD 06
GVHD: Đặng Thị Mỹ Dung

Trang 1

Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Thép Pomina, giai đoạn từ năm
2010 đến năm 2012

2.1. Vài nét về công ty..............................................................................................16
2.1.1. Quá trình hình thành.........................................................................................7
2.1.2. Chức năng hoạt động........................................................................................8
2.1.3. Bộ máy làm việc của công ty.........................................................................10
2.1.4. Thị phần của Pomina....................................................
Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Thép Pomina, giai đoạn từ năm
2010 đến năm 2012
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................6
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT...................................................................................................7
1.1. Khái quát chung về phân tích hoạt động kinh doanh .....................................7
1.1.1. Khái niệm Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh..............................7
1.1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh...............................................8
1.1.3. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh..................................................10
1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh............................................14
1.2. Các phương pháp phân tích..............................................................................7
1.2.1. Phương pháp so sánh........................................................................................7
1.2.2. Phương pháp liên hệ cân đối............................................................................8
1.2.3. Phương pháp phân tích chi tiết.......................................................................10
1.2.4. Phương pháp thay thế liên hoàn.....................................................................10
1.3. Tổ chức và phân loại phân tích.........................................................................7
1.3.1. Tổ chức công tác phân tích..............................................................................7
1.3.2. Các loại hình phân tích kinh doanh..................................................................8
CHƯƠNG 2
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA..................16
Nhóm 1 – Lớp PT HĐKD 06
GVHD: Đặng Thị Mỹ Dung
Trang 1
Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Thép Pomina, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Thép Pomina, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 - Người đăng: Quốc Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh Công ty Cổ Phần Thép Pomina, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 9 10 571