Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Công Thương

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 4592 lần   |   Lượt tải: 5 lần
SINHVIENNGANHANG.COM
Luận văn tốt nghiệp

1

CHƢƠNG 1

GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ hiện nay, các lĩnh vực
khác nhau của nền kinh tế Việt nam đều gặp phải những khó khăn nhất định
trong việc cạnh tranh với nền kinh tế thế giới vốn đã phát triển mạnh mẽ và
lâu đời. Đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, các ngân hàng thƣơng
mại Việt Nam vốn chƣa quen với việc “đi ra biển lớn” thì sẽ phải nỗ lực rất
nhiều trong việc cải thiện năng lực để có thể đứng vững trong bối cảnh khó
khăn này.
Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam hiện là một trong những ngân hàng
thƣơng mại quốc doanh hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, Ngân hàng Công
Thƣơng Việt Nam có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nƣớc, đồng thời góp phần thực thi chính sách tiền tệ của nhà
nƣớc, kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, thực hiện ổn định tiền tệ, thúc đẩy phát triển
kinh tế. Thế nhƣng, trƣớc áp lực cổ phần hóa để hội nhập và áp lực cạnh tranh
ngày càng gay gắt lẫn trong và ngoài nƣớc thì đòi hỏi bản thân ngân hàng phải
biết phát huy điểm mạnh, nắm bắt thời cơ kinh doanh để có thể giữ đƣợc vị
thế kinh doanh và không ngừng phát triển. Muốn vậy, Ngân hàng Công
Thƣơng nói chung và chi nhánh tại Cần Thơ nói riêng cần phải hoạch định
một chiến lƣợc kinh doanh hiệu quả để có hƣớng đi đúng trên con đƣờng hội
nhập sắp tới. Tuy nhiên, muốn hoạch định một chiến lƣợc kinh doanh hiệu
quả thì đòi hỏi ngân hàng hiểu rõ bản thân thông qua việc phân tích hoạt động
kinh doanh, đồng thời cần nắm bắt thị trƣờng thực tế. Từ đó kết hợp những
điểm mạnh, điểm yếu, cũng nhƣ thời cơ và thách thức nhằm hoạch định chiến
lƣợc kinh doanh.
Chính vì sự cần thiết của việc phân tích hoạt động kinh doanh của ngân
hàng, cũng nhƣ tầm quan trọng của chiến lƣợc kinh doanh trong hoạt đông
của các ngân hàng thƣơng mại nói chung và ngân hàng Công Thƣơng Việt
GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG

SINHVIENNGANHANG.COM
Luận văn tốt nghiệp

2

Nam nói riêng nên em đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh và
hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Công Thương Việt NamChi nhánh Cần Thơ” để thực hiện nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của
mình.
1.1.2 Căn cứ thực tiễn.
Hiện nay, xu thế chung của thế giới là hội nhập kinh tế. Thật vậy, thực
tế đã chứng minh điều này thông qua việc Việt Nam đã và đang gia nhập với
những tổ chức kinh tế thế giới nhƣ ASEAN, AFTA, APEC, WTO…Điều này
đòi hỏi nền kinh tế Việt Nam phải hòa nhập vào “luật chơi ch...
SINHVIENNGANHANG.COM
Luận văn tốt nghiệp
GVHD: Th.S NGUYỄN HỮU ĐẶNG SVTH: TẠ KIM ANH
1
CHƢƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhƣ hiện nay, các lĩnh vực
khác nhau của nền kinh tế Việt nam đều gặp phải những khó khăn nhất định
trong việc cạnh tranh với nền kinh tế thế giới vốn đã phát triển mạnh mẽ
lâu đời. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, các ngân hàng thƣơng
mại Việt Nam vốn chƣa quen với việc “đi ra biển lớn” thì sẽ phải n lực rất
nhiều trong việc cải thiện năng lực để thể đứng vững trong bối cảnh khó
khăn này.
Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam hiện là một trong những ngân hàng
thƣơng mại quốc doanh hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, Ngân hàng Công
Thƣơng Việt Nam vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nƣớc, đồng thời p phần thực thi chính sách tiền tệ của nhà
nƣớc, kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, thực hiện ổn định tiền tệ, thúc đy phát triển
kinh tế. Thế nhƣng, trƣớc áp lực cổ phần hóa để hội nhập và áp lực cạnh tranh
ngày càng gay gắt lẫn trong và ngoài nƣớc thì đòi hỏi bản thân ngân hàng phải
biết phát huy điểm mạnh, nắm bắt thời kinh doanh để thể giđƣợc vị
thế kinh doanh và không ngừng phát triển. Muốn vậy, Ngân hàng Công
Thƣơng nói chung chi nhánh tại Cần Thơ nói riêng cần phải hoạch định
một chiến ợc kinh doanh hiệu quả để hƣớng đi đúng trên con đƣờng hội
nhập sắp tới. Tuy nhiên, muốn hoạch định một chiến lƣợc kinh doanh hiệu
quả thì đòi hỏi ngân ng hiểu bản thân thông qua việc phân tích hoạt động
kinh doanh, đồng thời cần nắm bắt thtrƣờng thực tế. Từ đó kết hợp những
điểm mạnh, điểm yếu, cũng nhƣ thời cơ thách thức nhằm hoạch định chiến
lƣợc kinh doanh.
Chính vì sự cần thiết của việc phân tích hoạt động kinh doanh của ngân
hàng, cũng nhƣ tầm quan trọng của chiến lƣợc kinh doanh trong hoạt đông
của các ngân hàng thƣơng mại nói chung ngân hàng Công Thƣơng Việt
Phân tích hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Công Thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Công Thương - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Phân tích hoạt động kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Công Thương 9 10 107