Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hoạt động ngắn hạn và trung hạn

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 5032 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
---o0o---

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
QUẬN CÁI RĂNG

Giáo viên hướng dẫn:
LƯU THANH ĐỨC HẢI

Sinh viên thực hiện:
Họ tên : Đinh Thanh Chí
MSSV : 4031241
Lớp : Tài Chính - Tín Dụng 2
Khóa : 29

CẦN THƠ - 2007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

LỜI CẢM TẠ
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Trước tiên, em kính gởi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất
đến quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh và tất cả thầy cô của trường
Đại học Cần Thơ đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu và cần thiết để
hoàn thành đề tài này. Đặc biệt, em chân thành cảm ơn thầy Lưu Thanh Đức Hải
đã tận tình hướng dẫn, sửa chữa những khuyết điểm cho em trong suốt thời gian
nghiên cứu, thực hiện đề tài.
Em chân thành cảm ơn các anh chị đang công tác ở Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng đã nhiệt tình đóng góp ý kiến bổ
ích, thiết thực và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập và
thực hiện Luận văn tốt nghiệp này.
Cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Quận Cái Răng đã tiếp nhận em vào thực tập tại đơn vị, tạo điều kiện cho em tiếp
xúc với tình hình thực tế phù hợp với chuyên ngành của mình.
Cảm ơn tất cả những người thân và bạn bè đã động viên, giúp đở em trong
suốt thời gian thực hiện đề tài.
Cuối cùng, em gửi đến quý thầy cô, những người thân yêu, bạn bè và các
anh chị đang công tác ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận
Cái Răng lời chào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Cần Thơ, ngày ……..tháng ……..năm 2007
Sinh viên thực hiện

Đinh Thanh Chí

i
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

LỜI CAM ĐOAN
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập
và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề
tài nghiên cứu khoa học nào.
Cần Thơ, ngày ……..tháng ……..năm 2007
Sinh viên thực hiện

Đinh Thanh Chí

ii
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
......................
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH
---o0o---
LUN VĂN TT NGHIP
PHÂN TÍCH HOT ĐỘNG TÍN DNG
NGN HN VÀ TRUNG HN TI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
QUN CÁI RĂNG
Giáo viên hướng dn: Sinh viên thc hin:
LƯU THANH ĐỨC HI H n : Đinh Thanh C
MSSV : 4031241
Lp : Tài Chính - Tín Dng 2
Khóa : 29
CN THƠ - 2007
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Phân tích hoạt động ngắn hạn và trung hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hoạt động ngắn hạn và trung hạn - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Phân tích hoạt động ngắn hạn và trung hạn 9 10 615