Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SINH VIÊN

Được đăng lên bởi Silver Blood
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG THÔNG VIỆT NAM
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
---------------------Hà Nội, ngày tháng năm 2014

BÁO CÁO
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
CHO VAY SINH VIÊN

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Ngân hàng Thông Việt Nam
I. Mục tiêu báo cáo:
Hiện nay, dịch vụ hỗ trợ cho vay sinh viên còn nhiều hạn chế, mới chỉ được Ngân
hàng chính sách thực hiện dựa trên nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước. Dịch vụ này
của Ngân hàng chính sách được áp dụng cho tất cả các đối tượng là sinh viên với nhiều
ưu đãi như lãi suất thấp 0.65%/tháng, giải vốn đều đặn hàng năm,… Tuy nhiên mức vốn
cho vay là hạn chế đối với từng sinh viên, bên cạnh đó việc cho vay này được thực hiện
thông qua hội phụ nữ dẫn đến việc chậm giải ngân.
Nắm bắt được tình hình trên cùng với mong muốn giúp các bạn sinh viên tiếp cận
nguồn vốn nhanh và thuận tiện hơn, chúng tôi đã thực hiện một số phân tích để đánh giá
khả năng phát triển dịch vụ cho vay sinh viên ở các ngân hàng thương mại. Trong khuân
khổ bản báo cáo này, chúng tôi dựa theo mô hình PEST để phân tích.
II. Nội dung báo cáo
1. Thể chế, pháp luật (Political)

- Chính trị: Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nền chính trị ổn định so với nhiều
quốc gia trên thế giới. Đây là một điểm ưu thế cho các doanh nghiệp hoạt động trong tất
cả các lĩnh vực của xã hội, để các doanh nghiệp an tâm làm ăn và phát triển trong đó có
cả ngành ngân hàng. Việc này còn thúc đẩy các công ty nước ngoài tìm đến Việt Nam
như một điểm đến lý tưởng để đầu tư. Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạo và vị
trí cầm quyền duy nhất. Hệ thống chính trị ở Việt Nam là thể chế nhất nguyên chính trị,
không tồn tại các đảng chính trị đối lập.

Việt Nam có sự tự do ngôn luận, báo chí và luật pháp. Các phương tiện truyền thông
chính là cầu nối để doanh nghiệp đến với người tiêu dùng dễ dàng hơn.Báo chí vừa là
người cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, vừa là người giới thiệu, quảng bá, giới thiệu
các hoạt động của doanh nghiệp đến hầu hết tất cả mọi người. Tuy nhiên, mặt trái của nó
là Báo chí đưa những thông tin sai lệch, làm mất uy tín của doanh nghiệp và gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu của doanh nghiệp
- Pháp luật: Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động cũng đều chịu tác động của luật pháp.
Và một ngành được ví như hệ thần kinh chi phối mọi hoạt động của nền kinh tế như
ngành ngân hàng thì những tác động đó còn lớn hơn nhiều. Hoạt động của ngành ngân
hàng được điểu chỉnh theo các quy định củ...
NGÂN HÀNG THÔNG VIỆT NAM
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày tháng năm 2014
BÁO CÁO
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
CHO VAY SINH VIÊN
Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Ngân hàng Thông Việt Nam
I. Mục tiêu báo cáo:
Hiện nay, dịch vụ hỗ trcho vay sinh viên còn nhiều hạn chế, mới chỉ được Ngân
hàng chính sách thực hiện dựa trên nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước. Dịch vụ y
của Ngân hàng chínhch được áp dụng cho tất cả các đối tượng sinh viên với nhiều
ưu đãi như lãi suất thấp 0.65%/tháng, giải vốn đều đặnng năm,… Tuy nhiên mức vốn
cho vay hạn chế đối với từng sinh viên, bên cạnh đó việc cho vay này được thực hiện
thông qua hội phụ nữ dẫn đến việc chậm giải ngân.
Nắm bắt được tình hình trên cùng với mong muốn giúp các bạn sinh viên tiếp cận
nguồn vốn nhanh thuận tiện hơn, chúng tôi đã thực hiện một số phân tích để đánh giá
khả năng phát triển dịch vụ cho vay sinh viên các ngân hàng thương mại. Trong khuân
khổ bản báo cáo này, chúng tôi dựa theo mô hình PEST để phân tích.
II. Nội dung báo cáo
1. Thể chế, pháp luật (Political)
- Chính trị: Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nền chính trị ổn định so với nhiều
quốc gia trên thế giới. Đây một điểm ưu thế cho các doanh nghiệp hoạt động trong tất
cảc lĩnh vực của hội, để các doanh nghiệp an tâm làm ăn phát triển trong đó
cả ngành ngân hàng. Việc này còn thúc đẩy các công ty ớc ngoài tìm đến Việt Nam
như một điểm đến lý tưởng để đầu tư. Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò lãnh đạovị
trí cầm quyền duy nhất. Hệ thống chính trị Việt Nam thể chế nhất nguyên chính trị,
không tồn tại các đảng chính trị đối lập.
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SINH VIÊN - Trang 2
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SINH VIÊN - Người đăng: Silver Blood
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH PEST ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY SINH VIÊN 9 10 297