Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tác động FTA

Được đăng lên bởi lahan-vo
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích tác động của FTA Việt Nam - EU đối với một số
ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam
Ngành Dệt may
Dệt may, một trong những ngành công nghiệp lớn nhất Việt Nam (hơn 2 triệu nhân công làm viêc tại các
doanh nghiệp, phần lớn là doanh nghiệp nhà nước tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ - 58% và đồng bằng
sông Hồng – 27%) có tiềm năng xuất khẩu lớn: hơn 65% sản xuất được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và
phần còn lại chủ yếu xuất khảu sang EU và Nhật Bản.
Xuất khẩu hàng dệt may có tốc độ tăng trưởng ổn định trong suốt giai đoạn 2005 – 2008 (trung bình hàng
năm +32%) và giảm mạnh năm 2009 (-10%) do cầu giảm (và giá giảm) sau khủng hoảng kinh tế. Việc
tăng giá nguyên liệu và lãi suất cho vay cũng góp phần làm giảm năng lực cạnh tranh của ngành này. Khó
khăn trong xuất khẩu sang thị trường EU và Mỹ đẩy các nhà sản xuất Việt Nam phải tìm đến các thị trường
nhỏ hơn như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Châu Phi và Đông Âu. Do việc giảm thuế quan mà Nhật bản áp
dụng theo FTA giữa ASEAN và Nhật Bản, năm 2009 xuất khẩu dêt may sang thị trường Nhật tăng 25%.
Hiệp định FTA với ASEAN có thể sẽ làm giảm sự tăng chi phí nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật bản và Hàn
quốc.
Ngoài sự bất ổn quốc tế, ngành này cũng phải đối mặt với những thách thức mới về phía xuất khẩu, trong
tương lai gần, sự thâm nhập gia tăng của các sản phẩm từ Trung Quốc, Ấn độ, Pakistan và Bangladesh sẽ
có thể là thách thức quan trọng nhất đối với Việt Nam.
Ngoài các lợi thế khác, ký kết FTA sẽ giảm mức thuế quan hiện nay 12% EU áp dung đối với hàng dệt may
xuất khẩu của Việt Nam xuống còn 0%. Cụ thể, điều này sẽ có lợi đối với 5 sản phẩm dẫn đầu xuất khẩu
của Việt Nam (bộ vest nữ - 285 triệu, bộ vest nam - 233 triệu USD, áo khoác nam - 211 triệu, áo khoác nữ
- 207 triệu và áo len - 166 triệu). Dựa trên số liệu năm 2009, việc cắt giảm thuế quan của EU sẽ giúp tăng
xuất khẩu của 5 sản phẩm xuất khẩu dẫn đầu nói trên, trung bình hơn 20%.
Ngành Giầy dép
Ngành sản xuất giầy dép (trên 500 doanh nghiệp, 1 triệu nhân công) chiếm 40% tổng giá trị sản xuất công
nghiệp và trở thành ngành xuất khẩu chiến lược của Việt Nam (10% kim ngạch xuất khẩu, Việt Nam là một
trong 10 nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới).
Ở EU, Việt Nam là nhà xuất khẩu quan trọng thứ hai sau Trung Quốc (4,5 tỷ USD năm 2008; năm 2009
xuất khẩu đạt 3,6 tỷ USD giảm 20%; Trung Quốc xuất khẩu 10,5 tỷ, Ấn Độ và Indonesia mỗi nước khoảng
1,5 tỷ); xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu tập trung vào giầy da chất lượng cao (48%, 2,3 tỷ USD năm 2008)
và giầy thể thao cho các thươn...
Phân tích c động của FTA Vit Nam - EU đối với một s
nnh hàng xuất khẩu của Vit Nam
Ngành Dệt may
Dệt may, mt trong những ngành công nghiệp ln nht Việt Nam (hơn 2 triu nhân công làm viêc tại các
doanh nghip, phần ln là doanh nghiệp nhà nước tập trung khu vực Đông Nam Bộ - 58% và đng bằng
ng Hồng 27%) có tim năng xut khu ln: hơn 65% sản xuất được xut khu sang th trường Mỹ và
phn còn lại ch yếu xut khảu sang EU và Nhật Bản.
Xuất khẩu hàng dt may có tốc độ tăng trưởng n đnh trong suốt giai đoạn 2005 2008 (trung bình hàng
năm +32%) giảm mạnh năm 2009 (-10%) do cầu gim (và giá giảm) sau khủng hong kinh tế. Việc
tăng giá nguyên liệu và lãi sut cho vay cũng góp phn làm giảm năng lực cnh tranh của ngành này. Khó
khăn trong xut khẩu sang th trường EU và Mỹ đy các nhà sn xut Việt Nam phi tìm đến các th trường
nhỏ hơn n Th Nhĩ Kỳ, Trung Đông, Châu Phi và Đông Âu. Do việc giảm thuế quan mà Nht bản áp
dng theo FTA giữa ASEAN và Nhật Bản, năm 2009 xut khẩu dêt may sang th trường Nhật tăng 25%.
Hiệp đnh FTA với ASEAN có thsẽ làm giảm sự tăng chi phí nguyên liệu nhp khẩu từ Nhật bản và n
quốc.
Ngoài sự bất ổn quc tế, ngành này cũng phi đối mặt với những thách thức mới v phía xut khu, trong
tương lai gn, sự thâm nhập gia tăng ca các sản phẩm từ Trung Quc, Ấn đ, Pakistan và Bangladesh sẽ
có th là thách thức quan trọng nht đi với Vit Nam.
Ngoài các lợi thế khác, kết FTA sẽ gim mức thuế quan hin nay 12% EU áp dung đi với hàng dt may
xut khẩu của Vit Nam xuống còn 0%. Cụ th, điu này sẽ có lợi đối với 5 sản phm dẫn đu xuất khẩu
của Vit Nam (bộ vest nữ - 285 triu, bộ vest nam - 233 triu USD, áo khoác nam - 211 triu, áo khoác n
- 207 triu và áo len - 166 triu). Dựa trên số liu năm 2009, việc ct gim thuế quan của EU sẽ giúp tăng
xut khẩu của 5 sản phm xuất khẩu dn đầu nói trên, trung bình hơn 20%.
Ngành Giầyp
Ngành sản xuất giầy dép (trên 500 doanh nghip, 1 triu nhân công) chiếm 40% tổng giá trị sản xut công
nghip và trở thành ngành xuất khẩu chiến lược của Vit Nam (10% kim ngạch xuất khẩu, Việt Nam là mt
trong 10 nhà xuất khẩu hàng đu thế giới).
EU, Việt Nam là nhà xuất khẩu quan trọng thứ hai sau Trung Quốc (4,5 tỷ USD năm 2008; năm 2009
xut khẩu đt 3,6 tỷ USD gim 20%; Trung Quốc xut khẩu 10,5 tỷ, Ấn Độ và Indonesia mi nước khoảng
1,5 tỷ); xuất khu ca Vit Nam ch yếu tập trung vào giy da chất lượng cao (48%, 2,3 tỷ USD năm 2008)
và giy th thao cho các thương hiu giy ca MEU; gn đây mt số nhà sản xuất Vit Nam đã bắt đầu
tập trung vào nhu cầu nội đa bng cách đuthành lp các png thiết kế mẫu chuyên nghip. Th phần
nhp nhẩu tại EU ca giy dép Vit Nam trong tổng lượng giy dép nhập khu giai đoạn 2004 2008 theo
hình chữ U (11% năm 2004, 9,3% năm 2006 và 10,5% năm 2008). Sự suy gim năm 20052006 có th
là kết quca thuế chống bán phá giá mà EU áp dụng đối với giy mũ da (thậm chí là dù thuế chng bán
phá giá được áp dng chỉ từ năm 2006 nhưng tác đng tiêu cực ca đã phát sinh ngay từ khi có tin v
Phân tích tác động FTA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tác động FTA - Người đăng: lahan-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Phân tích tác động FTA 9 10 34