Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tài chính

Được đăng lên bởi Bo Ra
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 65 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. phân tích năng lực hoạt động của tài sản
Vòng quay khoản phải thu :
1.126.714.125.428/191.630.810.620= 5,880 vòng
Kì thu tiền trung bình:
360/ 5,88 = 61,224 ngày
Vòng quay hàng tồn kho:
735.529.679.300/ 87.166.355.079 = 8,438 vòng
Số ngày của 1 vòng quay hàng tồn kho:
360 / 8,438 = 42,664 ngày
Hiệu suất sử dụng TSCĐ:
1.126.714.125.428/ 296.654.713.391,5= 3,798
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản:
1.126.714.125.428/ 850.091.735.950 =1,325
Nhận xét: nhìn chung, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động tài sản của doanh nghiệp
trong năm đều ở mức chấp nhận được.
-Vòng quay khoản phải thu không được cao lắm, có thể do đặc tính của nghành là
sản xuất bánh kẹo với quy mô lớn nên khả năng thu hồi vốn tương đối chậm so với
mặt bằng chung các nghành khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên tăng vòng quay
khoản phải thu bằng cách hạ các khoản phải thu bình quân để nguồn vốn ít bị
chiếm dụng , ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp.
- Vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp khá hợp lí. điều này cho thấy doanh
nghiệp đã có công tác dự trữ tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao. Đây là tín hiệu khá tốt
về tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp > 3, thể hiện tài sản cố định
tạo ra được hiệu quả trong việc nâng cao doanh thu., chứng tỏ do doanh nghiệp
thực hiện khá tốt công tác quản lí tài sản.

Tóm lại : hiệu suất sử dụng tổng tài sản của doanh nghiệp > 1 . Về cơ bản, năm
nay , Doanh nghiệp đã thực hiện và quản lí khá tốt các loại tài sản trong khâu
thanh toán, dự trữ và tài sản cố định.
2. Phân tích khả năng thanh toán ngắn hạn
-Tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Đầu năm: 449.825.587.383/210.704.660.855= 2,135
Cuối kì: 572.945.242.017/240.574.058.431= 2,382
-Tỷ số khả năng thanh toán nhanh
Đầu năm:
(151.707.165.726+16.814.849.332+190.694.002.290)/210.704.660.855=1,705
Cuối kì:
(252.205.941.806+37.228.658.632+192.567.618.950)/240.574.058.431=2,003
-Tỷ số khả năng thanh toán ngay:
Đầu năm: (151.707.165.726+16.814.849.332)/210.704.660.855=0,80
Cuối kì: (252.205.941.806+37.228.658.632)/240.574.058.431=1,203
Nhận thấy, tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh
của doanh nghiệp duy trì ở con số mong muốn và có chuyển biến tốt , khi mà tỷ số
cuối kì đều cao hơn tỷ số đầu năm. Điều này chứng tỏ khả năng thanh toán nợ
ngắn hạn của doanh nghiệp khá tốt, lượng tài sản ngắn hạn được đảm bảo cho các
khoản nợ ngắn hạn , tránh đưa doanh nghiệp vào nguy cơ rủi ro.
Tỷ số khả năng thanh toán ngay cũng ở mức hợp l...
1. phân tích năng lực hoạt động của tài sản
Vòng quay khoản phải thu :
1.126.714.125.428/191.630.810.620= 5,880 vòng
Kì thu tiền trung bình:
360/ 5,88 = 61,224 ngày
Vòng quay hàng tồn kho:
735.529.679.300/ 87.166.355.079 = 8,438 vòng
Số ngày của 1 vòng quay hàng tồn kho:
360 / 8,438 = 42,664 ngày
Hiệu suất sử dụng TSCĐ:
1.126.714.125.428/ 296.654.713.391,5= 3,798
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản:
1.126.714.125.428/ 850.091.735.950 =1,325
Nhận xét: nhìn chung, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động tài sản của doanh nghiệp
trong năm đều ở mức chấp nhận được.
-Vòng quay khoản phải thu không được cao lắm, có thể do đặc tính của nghành là
sản xuất bánh kẹo với quy mô lớn nên khả năng thu hồi vốn tương đối chậm so với
mặt bằng chung các nghành khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên tăng vòng quay
khoản phải thu bằng cách hạ các khoản phải thu bình quân để nguồn vốn ít bị
chiếm dụng , ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa của doanh nghiệp.
- Vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp khá hợp lí. điều này cho thấy doanh
nghiệp đã có công tác dự trữ tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao. Đây là tín hiệu khá tốt
về tăng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp > 3, thể hiện tài sản cố định
tạo ra được hiệu quả trong việc nâng cao doanh thu., chứng tỏ do doanh nghiệp
thực hiện khá tốt công tác quản lí tài sản.
phân tích tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tài chính - Người đăng: Bo Ra
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
phân tích tài chính 9 10 62