Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tài chính

Được đăng lên bởi vl-gaden-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2011-2013

Phân tích tài chính
Bài đọc

Những vấn đề cơ bản của đầu tư – 8th ed.
Ch.14: Phân tích báo cáo tài chính

Chương 14

Phân tích báo cáo tài chính
Sau khi nghiên cứu Chương này, bạn có thể:
 Sử dụng báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để tính các
tỷ số tài chính tiêu chuẩn.
 Tính toán tác động của thuế và đòn bẩy tài chính đối với suất sinh lợi từ vốn sở hữu của
công ty thông qua sử dụng phép phân tích thành phần tỷ số.
 Đo lường hiệu quả hoạt động của công ty thông qua sử dụng các tỷ số sử dụng tài sản
khác nhau.
 Nhận diện các nguồn thiên lệch khả dĩ trong số liệu kế toán thông thường.
Trong chương trước, chúng ta đã tìm hiểu các kỹ thuật định giá vốn sở hữu. Các kỹ thuật này
xem cổ tức và triển vọng thu nhập của công ty là những yếu tố đầu vào. Trong khi nhà phân tích
định giá quan tâm đến dòng thu nhập kinh tế, thế nhưng chỉ có số liệu kế toán tài chính là có sẵn.
Chúng ta có thể học hỏi được gì từ số liệu kế toán của công ty để có thể giúp chúng ta ước lượng
giá trị nội tại của cổ phiếu phổ thông của công ty?
Trong chương này, chúng ta sẽ thấy các nhà đầu tư có thể sử dụng số liệu tài chính làm các yếu
tố đầu vào như thế nào trong phân tích định giá cổ phiếu. Ta bắt đầu bằng cách xem xét các
nguồn số liệu cơ bản: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, và báo cáo
lưu chuyển tiền tệ. Tiếp đến, ta thảo luận sự khác nhau giữa thu nhập kinh tế và thu nhập tài
chính. Trong khi thu nhập kinh tế quan trọng hơn đối với việc định giá cổ phiếu, thì cho dù thiếu
sót như thế nào, số liệu kế toán vẫn hữu ích trong việc đánh giá triển vọng kinh tế của công ty.
Chúng ta sẽ xem các nhà phân tích sử dụng các tỷ số tài chính như thế nào để tìm hiểu các nguồn
lợi nhuận của công ty và đánh giá ‘chất lượng’ của thu nhập một cách hệ thống. Ta cũng xem xét
tác động của chính sách sử dụng nợ đối với các tỷ số tài chính khác nhau. Cuối cùng, ta kết luận
chương này bằng thảo luận về những thử thách mà bạn sẽ gặp phải khi sử dụng phân tích báo cáo
tài chính như một công cụ để khám phá những cổ phiếu bị định giá sai. Một số vấn đề này phát
sinh từ sự khác nhau trong các qui trình hạch toán của các công ty. Một số vấn đề khác là do sự
biến dạng do lạm phát gây ra trong các con số kế toán.
Các trang web liên quan đến chương này có trên trang 
14.1 Các báo cáo tài chính chủ yếu
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doan...
Chương trình Giảng dy Kinh tế Fulbright
Niên khoá 2011-2013
Phân tích tài chính
Bài đọc
Nhng vấn đề cơ bản ca đầu tư – 8
th
ed.
Ch.14: Phân tích báo cáo tài chính
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus 1 Biên dch: Kim Chi
Hiệu đính: Đỗ Thiên Anh Tun
Chương 14
P
P
h
h
â
â
n
n
t
t
í
í
c
c
h
h
b
b
á
á
o
o
c
c
á
á
o
o
t
t
à
à
i
i
c
c
h
h
í
í
n
n
h
h
Sau khi nghiên cứu Chương này, bạn có thể:
Sử dụng báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để tính các
tỷ số tài chính tiêu chuẩn.
Tính toán tác động của thuế đòn by tài chính đối với suất sinh lợi từ vốn sở hữu của
công ty thông qua sử dụng phép phân tích thành phần tỷ số.
Đo lường hiệu quả hoạt động của công ty thông qua sử dụng các tsố sử dụng tài sản
khác nhau.
Nhận diện các nguồn thiên lệch khả dĩ trong số liệu kế toán thông thường.
Trong chương trước, chúng ta đã tìm hiểu các kỹ thuật định giá vốn sở hữu. Các kỹ thuật này
xem cổ tức triển vọng thu nhập của công ty là những yếu tố đầu vào. Trong khi nhà phân tích
định giá quan tâm đến dòng thu nhập kinh tế, thế nhưng chỉ có số liệu kế toán tài chính là có sẵn.
Chúng ta có thể học hỏi được gì từ số liệu kế toán của công ty để có thể giúp chúng ta ước lượng
giá trị nội tại của cổ phiếu phổ thông của công ty?
Trong chương này, chúng ta sẽ thấy các nhà đầu thể sử dụng số liệu tài chính làm các yếu
tố đầu vào như thế nào trong phân tích định giá cổ phiếu. Ta bắt đầu bằng cách xem xét các
nguồn số liệu bản: báo cáo kết quhoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo
lưu chuyển tiền tệ. Tiếp đến, ta thảo luận skhác nhau giữa thu nhập kinh tế thu nhập tài
chính. Trong khi thu nhập kinh tế quan trọng hơn đối với việc định giá cổ phiếu, thì cho thiếu
sót như thế nào, số liệu kế toán vẫn hữu ích trong việc đánh giá triển vọng kinh tế của công ty.
Chúng ta sẽ xem các nhà phân tích sử dụng các tỷ số tài chính như thế nào để tìm hiểu các nguồn
lợi nhuận của công ty và đánh giá ‘chất lượng’ của thu nhập một cách hệ thống. Ta cũng xem xét
tác động của chính sách sử dụng nợ đối với các tỷ số tài chính khác nhau. Cuối cùng, ta kết luận
chương này bằng thảo luận về những thử thách mà bạn sẽ gặp phải khi sử dụng phân tích báo cáo
tài chính như một công cụ để khám phá những cổ phiếu bị định giá sai. Một số vấn đề này phát
sinh từ sự khác nhau trong các qui trình hạch toán của các công ty. Một số vấn đề khác do sự
biến dạng do lạm phát gây ra trong các con số kế toán.
Các trang web liên quan đến chương này có trên trang www.mhhe.com/bkm.
14.1 Các báo cáo tài chính chủ yếu
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hay báo cáo thu nhập bảng tóm tắt lợi nhuận của
một công ty trong một thời đoạn, như một năm. Báo cáo này trình y doanh thu tạo ra trong k
hoạt động, chi phí phát sinh trong cùng kỳ, thu nhập ròng hay lợi nhuận của công ty, bằng
chênh lệch giữa doanh thu và chi phí.
phân tích tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tài chính - Người đăng: vl-gaden-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
phân tích tài chính 9 10 280