Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tài chính

Được đăng lên bởi sarah3208
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Sông Thu - Bỏ
Quốc Phòng
2.2.1

Đánh giá tong quan về tình hình tài chỉnh của doanh nghiệp
Sử dụng lý thuyết đã nêu ở mực 1.2.6, ta tiến hành đánh giá tổng quan

về hoạt động của doanh nghiệp thông qua các nhóm chỉ tiêu đã được trình bày
tại mục 1.2.6.1.
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Chỉ tiêu
Năm 2008
Năm 2009
Năm 2010
Khả năng thanh toán hiện hành

1,00

0,90

0,97

Khả năng thanh toán nhanh

0,73

0,58

0,52

Khả năng thanh toán tức thời

0,04

0,05

0,07

Khả năng thanh toán lãi vay

25,05

13,62

22,51

Các chỉ số khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp rất cao, chứng
tỏ rằng doanh nghiệp có khả năng thanh toán đầy đủ lãi vay và có thể tạo được
tích lũy cho VCSH. Đây là điều rất tốt vì nó chứng tỏ chính sách tài trợ của
doanh nghiệp là hợp lý, phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và
nâng cao uy tín tín dụng của doanh nghiệp đối với các ngân hàng, tạo điều
kiện thuận lợi cho các giao dịch tín dụng sau này.
Nhưng nhìn chung các chỉ tiêu thanh toán tức thời, thanh toán nhanh và
thanh toán hiện hành của doanh nghiệp lại nhỏ hon 1. Điều này có nghĩa là tài
sản ngắn hạn không đủ để đáp ứng được nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn của
doanh nghiệp. Neu như càng loại trừ các loại tài sản có tính thanh khoản thấp
ra khỏi nhân tố phân tích thì các chỉ tiêu này càng giảm, chứng tỏ nếu xảy ra
áp lực tài chính trong ngắn hạn sẽ rất nguy hiêm đối với doanh nghiệp. Chính
vì vậy doanh nghiệp cần có chính sách để đảm bảo khả năng thanh toán của
mình trong ngắn hạn, xây dựng những hệ số chuấn đê phòng ngừa những rủi
ro thanh toán và có những biện pháp quản lý thích hợp.

Bảng 2.2: Các chí tiêu phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp
Chỉ tiêu
Năm 2009
Năm 2010
Tỷ suât lợi nhuận trên doanh thu
Tỷ suât lợi nhuận trên tông tài sản
Tỷ suât lợi nhuận trên VCSH

11,32

12,25

3,21

3,86

12,59

14,62

Doanh nghiệp có nhóm chi tiêu phản ánh khả năng sinh lợi luôn dương
qua các năm chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn có lãi và có thề tạo được lợi nhuận
sau khi đã tính toán các chi phí hoạt động và lãi vay. Đây là dấu hiệu tốt,
chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và có thể phát triển trong tương
Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) của doanh nghiệp tăng tù’ 3,21%
năm 2009 lên 3,86% vào năm 2010. Như vậy, cứ 100 đồng đầu tư vào tài sản
sẽ tạo ra được 3,86 đồng lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó, tỷ suất sinh lời trên
VCSH (ROE) của doanh nghiệp cũng tăng dần và đạt 14,62% vào năm 201...
2.2 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Sông Thu - Bỏ
Quốc Phòng
2.2.1 Đánh giá tong quan về tình hình tài chỉnh của doanh nghiệp
Sử dụng lý thuyết đã nêu mực 1.2.6, ta tiến hành đánh giá tổng quan
về hoạt động của doanh nghiệp thông qua c nhóm ch tiêu đã được trình bày
tại mục 1.2.6.1.
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Khả năng thanh toán hiện hành 1,00 0,90 0,97
Khả năng thanh toán nhanh 0,73 0,58 0,52
Khả năng thanh toán tức thời 0,04 0,05 0,07
Khả năng thanh toán lãi vay 25,05 13,62 22,51
Các chỉ số khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp rất cao, chứng
tỏ rằng doanh nghiệp khả năng thanh toán đầy đủ lãi vay thể tạo được
tích lũy cho VCSH. Đây điều rất tốt chứng tỏ chính sách tài trợ của
doanh nghiệp hợp lý, phù hợp với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp
nâng cao uy tín tín dụng của doanh nghiệp đối với các ngân hàng, tạo điều
kiện thuận lợi cho các giao dịch tín dụng sau này.
Nhưng nhìn chung các chỉ tiêu thanh toán tức thời, thanh toán nhanh
thanh toán hiện hành của doanh nghiệp lại nh hon 1. Điều này nghĩa tài
sản ngắn hạn không đủ để đáp ứng được nhu cầu thanh toán n ngắn hạn của
doanh nghiệp. Neu như càng loại tr các loại tài sản tính thanh khoản thấp
ra khỏi nhân tố phân tích thì các chỉ tiêu này càng giảm, chứng tỏ nếu xảy ra
áp lực tài chính trong ngắn hạn s rất nguy hiêm đối với doanh nghiệp. Chính
vậy doanh nghiệp cần chính sách để đảm bảo khả năng thanh toán của
mình trong ngắn hạn, xây dựng những hệ số chuấn đê phòng ngừa những rủi
ro thanh toán và có những biện pháp quản lý thích hợp.
Phân tích tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tài chính - Người đăng: sarah3208
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Phân tích tài chính 9 10 254