Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tài chính

Được đăng lên bởi Mario Hung
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Kinh Tế
Trường Đại học Đà Nẵng

BÀI TẬP NHÓM
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Ngọc
Vỹ
Sinh viên thực hiện:

Nhóm lớp

QTTAC_8

Loan
Tuấn
Quốc Ánh

1,
Nguyễn Thị Anh Đào
37K12
2,
Huỳnh Thị Ngọc
37K12
3,
Nguyễn Thanh
37K12
4,
Nguyễn
37K12

Đà Nẵng – Năm 2013

1

MỤC LỤC
A)

ĐẶC TRƯNG KINH TẾ CỦA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG..................................................................................2
I

NGÀNH MÍA ĐƯỜNG TẠI VIỆT NAM...........................................................................................................2

II.

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH MÍA ĐƯỜNG.......................................................................................2
1

Chu kỳ kinh doanh ngành mia đường 4-5 năm........................................................................................2

2

Ngành mía đường sản xuất có tính mùa vụ..............................................................................................4

3

Một số đậc điểm khác trong ngành:..........................................................................................................5

4

Mô hình năm lực lượng cạnh tranh...........................................................................................................9

B)
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MÀ CÔNG TY THEO ĐUỔI NHẰM TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT VỚI ĐỐI
THỦ CẠNH TRANH...................................................................................................................................................15
I.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN...........................................15

II.

PHÂN TÍCH ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU:.................................16

III.

CÁC HOẠT ĐỘNG MÀ CÔNG TY ĐANG TRIỂN KHAI..........................................................................17

IV. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI..........................................................................................19
V.

CHIẾN LƯỢC 2011 - 2015..............................................................................................................................19

VI. THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯƠC:...........................................................................................................................20
C) PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NHÀ MÁY ĐƯỜNG LAM SƠN..................................................21
I.

BCKQHĐKD:..........................................................................
Đại học Kinh Tế
Trường Đại học Đà Nẵng
Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Ngọc
Vỹ
Sinh viên thực hiện: Nhóm lớp
QTTAC_8
1, Nguyễn Thị Anh Đào
37K12 2, Huỳnh Thị Ngọc
Loan 37K12 3, Nguyễn Thanh
Tuấn 37K12 4, Nguyễn
Quốc Ánh 37K12
Đà Nẵng – Năm 2013
1
BÀI TẬP NHÓM
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
Phân tích tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tài chính - Người đăng: Mario Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Phân tích tài chính 9 10 977