Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hongpham0911
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BYDecisionHỆ THỐNG CÔNG THỨC
Môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp

NHÓM KHẢ NĂNG THANH TOÁN
1) Khả năng thanh toán tức thời ( CR - Current Ratio)
CR

TSNH
Nợ ngắn
hạn

Total current

=

assets
Total current
liabilities

=

Ý nghĩa: CR cho biết mức độ các khoản nợ của các chủ nợ ngắn hạn được trang trải bằng các
TS có thể chuyển thành tiền trong một giai đoạn tương đương với thời gian của các khoản nợ
đó.
2) Khả năng thanh toán nhanh (QR - Quick ratio, Acid ratio)
QR

Total current assets −

TSNH − HTK
=
Nợ ngắn hạn

Inventeries
Total current
liabilities

=

Ý nghĩa: QR cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc
bán tài sản dự trữ (tồn kho).
3) Khả năng thanh toán bằng tiền (Cash ratio)
Cash ratio
=

Cash &

Tiền & �ương đương
tiền
Nợhạn
ngắn

equivalents
Total current
liabilities

=

NHÓM KHẢ NĂNG HOẠT DỘNG
1) Vòng quay khoản phải thu (Collection turnover – Receivables turnover)
Collection
turnover =

Phải thu bình quân

Total operating

Doanh thu
thuần
=
Phải thu bình
quân

Revenues
Average
receivables

Phải thu đầu kỳ + Phải thu
cuối kỳ

=

2

2) Kỳ thu tiền bình quân ( ACP – DSO - Average collection period)
Công thức môn Phân tích tài chính

1

BYDecisionACP

Days in period (365)
365
=
Vòng quay
khoản phải
Receivables turnover
thu

=
Lưu ý: Cao hơn so với mức trung bình của ngành là có vấn đề. Cần lưu ý

Công thức môn Phân tích tài chính

2

3) Vòng quay hàng tồn kho (Inventories turnover)
Theo gía trị sổ sách:
Vòng quay HTK
=

Cost of goods sold

GVH
B
HTK
bình
quân

=

Average inventories

Theo giá trị thị trường:
Vòng quay HTK
=

Doanh thu
thuần
=
HTK bình quân

Total operating
Revenues
Average
receivables

Ý nghĩa: Cao hơn mức trung bình của ngành là càng tốt. Nếu thấp hơn trung bình ngành thì
chứng tỏ công ty đã đầu tư quá nhiều vào KTK. Nếu liên hệ với CR và QR thì có thể nhận
thấy công ty giữ nhiều dưới dạng ứ đọng, không tiêu thụ được hay không? Và điều này được
phản ánh qua số ngày tồn kho bình quân – AAI. => số ngày càng cao càng cho thấy chính
sách quản lý khoản phải thu chưa được tốt => cần phải cải thiện chính sách này …
4) Số ngày tồn kho bình quân (AAI - Average age of inventories) or Days in inventories
AAI

Days in inventories
365
=
Vòng
quay
Inventories turnover
HTK

=
5) Chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp ( OC – Operating cycle)
OC = AAI + ACP
6) Vòng quay khoản phải trả (Payment turnover)
GVHB hoặc Tiền mua vật tư trong kỳ
Vòng ...
BYDecision
https://bydecision.wordpress.com /
Công thức môn Phân tích tài chính 1
HỆ THỐNG CÔNG THỨC
Môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp
NHÓM KHẢ NĂNG THANH TOÁN
1) Khả năng thanh toán tức thời ( CR - Current Ratio)
CR
=
TSNH
=
Nngn
hn
Total current
assets
Total current
liabilities
Ý nghĩa: CR cho biết mức độ các khoản nợ của các chủ nợ ngắn hạn được trang trải bằng các
TS có thể chuyển thành tiền trong một giai đoạn tương đương với thời gian của các khoản nợ
đó.
2) Khả năng thanh toán nhanh (QR - Quick ratio, Acid ratio)
QR
=
TSNH − HTK
=
Nngn hn
Total current assets −
Inventeries
Total current
liabilities
Ý nghĩa: QR cho biết khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn không phụ thuộc vào việc
bán tài sản dự trữ (tồn kho).
3) Khả năng thanh toán bằng tiền (Cash ratio)
Cash ratio
=
Tin & �ương đương
tin
=
Nngn
hn
Cash &
equivalents
Total current
liabilities
NHÓM KHẢ NĂNG HOẠT DỘNG
1) Vòng quay khoản phải thu (Collection turnover – Receivables turnover)
Collection
turnover =
Doanh thu
thun
=
Phi thu bình
quân
Total operating
Revenues
Average
receivables
Phi thu bình quân
=
Phi thu đầu k+ Phi thu
cu
i k
2
2) Kỳ thu tiền bình quân ( ACP DSO - Average collection period)
Phân tích tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tài chính doanh nghiệp - Người đăng: hongpham0911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích tài chính doanh nghiệp 9 10 148