Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Chốn Thiên Đường
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT
A
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Chỉ tiêu

Năm 2009

Năm 2010

Phần tài sản
Tiền
190,601,931,601
37,960,063,573
Đầu tư ngắn hạn
8,420,000,000
37,265,250,000
Các khoản phải thu NH
327,327,630,896
354,119,606,647
Hàng tồn kho
78,869,367,707
81,622,220,335
Tài sản ngắn hạn khác
24,142,395,008
38,616,656,035
Tài sản cố định hữu hình
100,489,529,714
13,529,533,179
Nguyên giá
124,105,013,619
27,402,011,678
Giá trị hao mòn lũy kế
(13.872.478.499) (23.615.483.905)
Tài sản cố định vô hình
11,157,512,780
9,999,360,094
Nguyên giá
13,515,555,064
10,373,892,559
Giá trị hao mòn lũy kế
(2.358.042.284)
(374.532.465)
Chi phí xây dựng cơ bản DD 46,485,639,757
32,905,803,497
Các khoản đầu tư TC dài hạn 53,009,897,827
149,193,397,613
Tài sản dài hạn khác
8,353,470,313
1,591,047,714
Lợi thế thương mại
8,629,068,500
15,100,753,500
TỔNG TÀI SẢN
689,300,028,661
940,090,107,629

Phần Nguồn vốn
Vay và nợ ngắn hạn
Phải trả người bán
Người mua trả tiền trước
Thuế và các khoản PN NN
Phải trả người lao động
Chi phí phải trả
Các khoản phải trả,pn khác
Dự phòng phải trả NH
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Phải trả dài hạn khác
Vay và nợ dài hạn
Dự phòng TC mất việc làm
Dự phòng phải trả dài hạn
Doanh thu chưa thực hiện
Quỹ phát triển khoa học CN
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Chênh lệch tỉ giá hối đoái
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Vốn khác của CSH
Lợi nhuận chưa phân phối
Lợi ích của cổ đông thiểu số
TỔNG CỘNG

49,886,928,006
303,818,523,856
14,057,259,528
9,995,534,550
8,465,976,727
200,019,729
78,976,384,688
8,721,355,462
145,124,807
473,422,306
4,616,387,000
355,900,143
15,359,953,213
264,933,333
122,700,000,000
10,500,000,000
(792.970.428)
2,511,450,000
351,600,000
58,665,437,278
26,808,463
689,300,028,661

1,682,745,000
193,840,222,356
4,886,537,325
6,068,248,199
7,062,846,574
1,582,310,667
17,727,978,201
14,463,718,484
3,720,321,174
6,008,238,973
705,079,074
7,641,244,035
366,249,090,000
117,832,900,000
16,784,145,194
10,517,195,346
3,000,000,000
160,258,790,699
58,496,328
940,090,107,629

Nguồn vốn

Sử dụng vốn

Biểu kê nguồn vốn và sử dụng vốn qua

STT
Chỉ tiêu
A
Phần tài sản
1 Tiền
2 Đầu tư ngắn hạn
3 Các khoản phải thu NH
4 Hàng tồn kho
5 Tài sản ngắn hạn khác
6 Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
7 Tài sản cố định vô hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
8 Chi phí xây dựng cơ bản DD
9 Các khoản đầu tư TC dài hạn
10 Tài sản dài hạn khác
11 Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG...
STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010
A
Phần tài sản
1 Tiền
37,960,063,573
190,601,931,601
2 Đầu tư ngắn hạn
37,265,250,000
8,420,000,000
3 Các khoản phải thu NH
354,119,606,647
327,327,630,896
4 Hàng tồn kho
81,622,220,335
78,869,367,707
5 Tài sản ngắn hạn khác
38,616,656,035
24,142,395,008
6 Tài sản cố định hữu hình
13,529,533,179
100,489,529,714
Nguyên giá
27,402,011,678
124,105,013,619
Giá trị hao mòn lũy kế
(13.872.478.499)
(23.615.483.905)
7 Tài sản cố định vô hình
9,999,360,094
11,157,512,780
Nguyên giá
10,373,892,559
13,515,555,064
Giá trị hao mòn lũy kế
(374.532.465)
(2.358.042.284)
8 Chi phí xây dựng cơ bản DD
46,485,639,757
32,905,803,497
9 Các khoản đầu tư TC dài hạn
53,009,897,827
149,193,397,613
10 Tài sản dài hạn khác
1,591,047,714
8,353,470,313
11 Lợi thế thương mại
15,100,753,500
8,629,068,500
TỔNG TÀI SẢN
689,300,028,661 940,090,107,629
B
Phần Nguồn vốn
1 Vay và nợ ngắn hạn
49,886,928,006
1,682,745,000
2 Phải trả người bán
303,818,523,856
193,840,222,356
3 Người mua trả tiền trước
14,057,259,528
4,886,537,325
4 Thuế và các khoản PN NN
9,995,534,550
6,068,248,199
5 Phải trả người lao động
8,465,976,727
7,062,846,574
6 Chi phí phải trả
200,019,729
1,582,310,667
7 Các khoản phải trả,pn khác
78,976,384,688
17,727,978,201
8 Dự phòng phải trả NH
8,721,355,462
14,463,718,484
9 Quỹ khen thưởng phúc lợi
145,124,807
3,720,321,174
10 Phải trả dài hạn khác
473,422,306
-
11 Vay và nợ dài hạn
4,616,387,000
-
12 Dự phòng TC mất việc làm
355,900,143
-
13 Dự phòng phải trả dài hạn
15,359,953,213
6,008,238,973
14 Doanh thu chưa thực hiện
264,933,333
705,079,074
15 Quỹ phát triển khoa học CN
-
7,641,244,035
16 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
122,700,000,000
366,249,090,000
17 Thặng dư vốn cổ phần
10,500,000,000
117,832,900,000
18 Chênh lệch tỉ giá hối đoái
(792.970.428)
-
19 Quỹ đầu tư phát triển
2,511,450,000
-
20 Quỹ dự phòng tài chính
351,600,000
16,784,145,194
21 Vốn khác của CSH
10,517,195,346
22 Lợi nhuận chưa phân phối
58,665,437,278
3,000,000,000
23 Lợi ích của cổ đông thiểu số
26,808,463
160,258,790,699
TỔNG CỘNG
689,300,028,661
58,496,328
940,090,107,629
phân tích tài chính doanh nghiệp - Trang 2
phân tích tài chính doanh nghiệp - Người đăng: Chốn Thiên Đường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
phân tích tài chính doanh nghiệp 9 10 362