Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tài chính quốc tế (Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright)

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright
Nieân khoùa 2003-2004

Phaân tích taøi chính
Baøi giaûng

Baøi giaûng 14bis

Baøi 14bis:

PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ
Nhö ñaõ trình baøy trong moân hoïc, nhöõng quyeát ñònh taøi chính bao goàm quyeát ñònh ñaàu tö,
quyeát ñònh taøi trôï, quyeát ñònh quaûn lyù taøi saûn ñöôïc xem xeùt trong phaïm vi moät quoác gia.
Treân bình dieän quoác teá, nhöõng quyeát ñònh naøy seõ thay ñoåi nhö theá naøo? Baøi naøy seõ trình
baøy moät soá khía caïnh lieân quan ñeán moâi tröôøng kinh doanh quoác teá coù aûnh höôûng khi phaân
tích taøi chính. Trong baøi naøy chuùng ta seõ xem xeùt nhöõng vaán ñeà phaân tích taøi chính ñaõ hoïc
töø ñaàu moân hoïc ñeán nay seõ bò aûnh höôûng nhö theá naøo trong moâi tröôøng kinh doanh quoác teá,
ñaëc bieät laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán tyû giaù vaø ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi.
1. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng khi phaân tích taøi chính quoác teá
1.1 Yeáu toá ruûi ro
Khi coâng ty ña daïng hoaù hoaït ñoäng baèng caùch môû roäng vaø ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi, quan heä
giöõa ruûi ro lôïi vaø nhuaän yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö hay coå ñoâng coù nhöõng thay ñoåi ñaùng chuù yù.
Trong baøi phaân tích lôïi nhuaän vaø ruûi ro chuùng ta ñaõ thaáy ruûi ro coâng ty hay ruûi ro khoâng
toaøn heä thoáng coù theå caét giaûm ñöôïc baèng chieán löôïc ñaàu tö ña daïng hoaù trong khi vôùi ruûi ro
toaøn heä thoáng hay ruûi ro do neàn kinh teá khoâng theå caét giaûm baèng caùch ñaàu tö ña daïng hoùa.
Tuy nhieân, do chu kyø kinh teá cuûa moãi quoác gia khaùc nhau neân ruûi ro toaøn heä thoáng coù theå
caét giaûm ñöôïc neáu nhö coâng ty thöïc hieän chieán löôïc ñaàu tö ña daïng hoaù treân bình dieän
quoác teá. Chaúng haïn, vieäc McDonald ñaàu tö caùc nhaø haøng baùn thöùc aên nhanh khaép nôi treân
theá giôùi giuùp coâng ty traùnh ñöôïc ruûi ro toaøn heä thoáng. Neáu nhö ngöôøi tieâu duøng ôû caùc nuôùc
giaøu coù nhö Myõ hay UÙc ñang lo ngaïi hoäi chöùng beùo phì neân chuû tröông khoâng duøng thöùc
aên nhanh cuûa McDonald khieán cho doanh thu coâng ty coù nguy cô giaûm maïnh thì ôû nhöõng
nöôùc ñang phaùt trieån, nôi maø ñaïi ña soá daân cö chöa lo laéng laém vôùi hoäi chöùng beùo phì vaãn
chöa caûm thaáy lo ngaïi vaø coøn thích duøng saûn phaåm cuûa McDonald. Nhôø vaäy, McDonald co
theå caét giaûm ruûi ro nhôø ñaàu tö quoác teá.
1.2 Thueá
Caùc coâng ty ña quoác gia hoaït ñoäng ôû nhieàu nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi luoân phaûi ñoái maët
vôùi chính saùch thueá khaùc nhau ôû moãi quoác gia.
Chính saùch thueá cuûa...
Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Phaân tích taøi chính Baøi giaûng 14bis
Nieân khoùa 2003-2004 Baøi giaûng
Nguyeãn Minh Kieàu 25/11/02
1
Baøi 14bis:
PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ
Nhö ñaõ trình baøy trong moân hoïc, nhöõng quyeát ñònh taøi chính bao goàm quyeát ñònh ñaàu tö,
quyeát ñònh taøi trôï, quyeát ñònh quaûn lyù taøi saûn ñöôïc xem xeùt trong phaïm vi moät quoác gia.
Treân bình dieän quoác teá, nhöõng quyeát ñònh naøy seõ thay ñoåi nhö theá naøo? Baøi naøy seõ trình
baøy moät soá khía caïnh lieân quan ñeán moâi tröôøng kinh doanh quoác teá coù aûnh höôûng khi phaân
tích taøi chính. Trong baøi naøy chuùng ta seõ xem xeùt nhöõng vaán ñeà phaân tích taøi chính ñaõ hoïc
töø ñaàu moân hoïc ñeán nay seõ bò aûnh höôûng nhö theá naøo trong moâi tröôøng kinh doanh quoác teá,
ñaëc bieät laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán tyû giaù vaø ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi.
1. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng khi phaân tích taøi chính quoác teá
1.1 Yeáu toá ruûi ro
Khi coâng ty ña daïng hoaù hoaït ñoäng baèng caùch môû roäng vaø ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi, quan heä
giöõa ruûi ro lôïi vaø nhuaän yeâu caàu cuûa nhaø ñaàu tö hay coå ñoâng coù nhöõng thay ñoåi ñaùng chuù yù.
Trong baøi phaân tích lôïi nhuaän vaø ruûi ro chuùng ta ñaõ thaáy ruûi ro coâng ty hay ruûi ro khoâng
toaøn heä thoáng coù theå caét giaûm ñöôïc baèng chieán löôïc ñaàu tö ña daïng hoaù trong khi vôùi ruûi ro
toaøn heä thoáng hay ruûi ro do neàn kinh teá khoâng theå caét giaûm baèng caùch ñaàu tö ña daïng hoùa.
Tuy nhieân, do chu kyø kinh teá cuûa moãi quoác gia khaùc nhau neân ruûi ro toaøn heä thoáng coù theå
caét giaûm ñöôïc neáu nhö coâng ty thöïc hieän chieán löôïc ñaàu tö ña daïng hoaù treân bình dieän
quoác teá. Chaúng haïn, vieäc McDonald ñaàu tö caùc nhaø haøng baùn thöùc aên nhanh khaép nôi treân
theá giôùi giuùp coâng ty traùnh ñöôïc ruûi ro toaøn heä thoáng. Neáu nhö ngöôøi tieâu duøng ôû caùc nuôùc
giaøu coù nhö Myõ hay UÙc ñang lo ngaïi hoäi chöùng beùo phì neân chuû tröông khoâng duøng thöùc
aên nhanh cuûa McDonald khieán cho doanh thu coâng ty coù nguy cô giaûm maïnh thì ôû nhöõng
nöôùc ñang phaùt trieån, nôi maø ñaïi ña soá daân cö chöa lo laéng laém vôùi hoäi chöùng beùo phì vaãn
chöa caûm thaáy lo ngaïi vaø coøn thích duøng saûn phaåm cuûa McDonald. Nhôø vaäy, McDonald co
theå caét giaûm ruûi ro nhôø ñaàu tö quoác teá.
1.2 Thueá
Caùc coâng ty ña quoác gia hoaït ñoäng ôû nhieàu nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi luoân phaûi ñoái maët
vôùi chính saùch thueá khaùc nhau ôû moãi quoác gia.
Chính saùch thueá cuûa Myõ - Neáu coâng ty Myõ thöïc hieän hoaït ñoäng kinh doanh ôû nöôùc ngoaøi
thoâng qua moät chi nhaùnh (branch) hay boä phaän (division) cuûa noù thì thu nhaäp töø hoaït ñoäng
kinh doanh ôû nöôùc ngoaøi ñöôïc ghi nhaän treân baùo caùo thueá cuûa coâng ty vaø bò ñaùnh thueá
Phân tích tài chính quốc tế (Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tài chính quốc tế (Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright) - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân tích tài chính quốc tế (Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright) 9 10 195