Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tăng trưởng kinh tế Việt Nam 5 năm gần đây

Được đăng lên bởi minh-thu-nguyen
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 5649 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Kinh Tế Vĩ Mô
Chủ đề: Phân tích đề tài tăng trưởng
kinh tế ở Việt Nam 5 năm gần đây
L/O/G/O

Nội Dung
I.

Khái niệm, phương pháp đo lường và ý nghĩa của tăng
trưởng kinh tế

II.

Các yếu tố quyết định tăng trưởng trong dài hạn

III. Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế
IV. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
V. Phân tích tình hình tăng trưởng kinh tế 5 năm năm gần
đây
VI. Phương pháp giải quyết

I. Khái niệm, phương pháp đo lường và ý
nghĩa của tăng trưởng kinh tế
1. Khái niệm
•

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng
sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng thu nhập
quốc dân (GNP) trong một thời gian nhất định.

•

Tăng trưởng kinh tế còn được định nghĩa là
sự gia tăng mức sản xuất mà nền kinh tế tạo ra
theo thời gian.

2. Phương pháp đo lường
- Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối

∆? = ? ? − ? ?− 1
- Tốc độ tăng trưởng tương đối
?
?− 1
?
−
?
?? =
× 100%
?−
1
?

Vì tốc độ tăng trưởng kinh tế đo lường sự gia tăng của mức
sản xuất, là một biến thực tế nên đo lường g chúng ta sử dụng
GDP thực tế.

− Tốc độ tăng trưởng kinh tế được coi là phản ánh gần đúng nhất
mức độ cải thiện mức sống của người dân đó là sử dụng GDP thực
tế bình quân đầu người để tính toán.
?
?− 1

? − ?
? =
? ?− 1

× 100%

Với yt là GDP thực tế bình quân đầu người năm t
− Tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời kỳ.

?? = ?? (1 + ? ? ) ?
??
?? = ?
− 1
??
?

3. Ý nghĩa của tăng trưởng kinh tế
−

Tăng trưởng kinh tế làm cho mức thu nhập của dân cư tăng, phúc lợi
xã hội và chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện.

−

Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện giải quyết công ăn, việc làm, giảm
thất nghiệp (Quy luật Okun: GDP thực tế tăng 2,5% so với mức tiềm
năng thì tỉ lệ thất nghiệp giảm đi 1%).

−

Tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc
phòng, củng cố chế độ chính trị, tăng uy tín và vai trò quản lí của nhà
nước đối với xã hội.

−

Đối với các nước chậm phát triển như nước ta, tăng trưởng kinh tế
còn là điều kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế
so với các nước đã phát triển.

Quy luật Okun

UT = U n +

Yp − YT
YP

x50%

Trong đó:
-

Ut là tỷ lệ thất nghiệp thực tế

-

Un là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên

-

Yp là GDP tiềm năng

-

Yt là GDP thực tế

II. Các yếu tố quyết định tăng trưởng trong dài
hạn

1. Các yếu tố kinh tế

Trong đó:
L: Nguồn nhân lực
R: Nguồn tài nguyên thiên nhiên
K: Tư bản/vốn
T: Khoa học công nghệ

Trong các nghiên cứu hiện đại thì R được đưa vào
trong K còn T được đại diện bởi TFP (total factor
productivity) - năng suất ...
L/O/G/O
Kinh Tế Vĩ Mô
Chủ đề: Phân tích đề tài tăng trưởng
kinh tế ở Việt Nam 5 năm gần đây
Phân tích tăng trưởng kinh tế Việt Nam 5 năm gần đây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tăng trưởng kinh tế Việt Nam 5 năm gần đây - Người đăng: minh-thu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Phân tích tăng trưởng kinh tế Việt Nam 5 năm gần đây 9 10 76