Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Được đăng lên bởi Hien Dinh
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH
--------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP
Đề tài:
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Sinh viên thực hiện

: Lý Ngọc Giàu

Lớp

: CĐ TCNH – K35

Giáo viên hướng dẫn

: Phạm Ngọc Ánh

Quy
QuyNhơn,
Nhơn,tháng
tháng03
03năm
năm2015
2015

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THẺ VÀ DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI...........................................................................................................4
1.1. Tổng quan về dịch vụ của ngân hàng thương mại................................................4
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ ngân hàng Việt Nam..............4
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm dịch vụ thẻ ngân hàng.........................................4
1.1.2.1. Khái niệm.................................................................................................4
1.1.2.2. Đặc điểm dịch vụ thẻ...............................................................................5
1.2. Phân loại thẻ ngân hàng........................................................................................6
1.2.1. Căn cứ theo công nghệ sản xuất chia thành 3 loại....................................6
1.2.2. Căn cứ vào phạm vi sử dụng của thẻ có thể chia thành thẻ nội địa và
thẻ quốc tế................................................................................................................7
1.3. Các chủ thể tham gia hoạt động dịch vụ thẻ.........................................................8
1.4. Các hoạt động chính của dịch vụ thẻ ngân hàng................................................10
1.5. Vai trò của dịch vụ thẻ ngân hàng.......................................................................11
1.6. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ.............................................12
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ...........................................13
1.7.1. Các nhân tố khách quan............................................................................13
1.7.2. Các nhân tố chủ quan.................................................................................15
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH.................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH
---- ----
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHỆP
Đề tài:
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Sinh viên thực hiện : Lý Ngọc Giàu
L=p : CĐ TCNH – K35
Giáo viên hư=ng dẫn : Phạm Ngọc Ánh
Quy Nhơn, thng 03 năm 2015
Quy Nhơn, thng 03 năm 2015
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH - Người đăng: Hien Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 9 10 113