Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tỉ suất lợi nhuận- các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận

Được đăng lên bởi Hanh Phan
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1824 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA …..

THUYẾT TRÌNH NHÓM

PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI
NHUẬN – CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯởNG ĐếN Tỷ SUấT
LợI NHUậN

Thành viên thực hiện:
1. Nguyễn Thị Hoa
2. Ngô Thị Thu Hà
3. Phạm Thị Thu Hà
4. Phan Thị Thúy Hạnh
5. Hoàng Anh Luân
6. Nguyễn Bích Trâm
7. Phạm Quốc Đạt
8. Phan Kim Trang

Phần 1: Phân tích tỷ suất lợi nhuận
Phần 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ
suất lợi nhuận

Lợi nhuận (P)
Là khoản chênh lệch giữa giá bán và chi phí sản xuất
TBCN -> số tiền nhà tư bản thu được trội hơn so với chi phí sản xuất
TBCN.
Về thực chất, lợi nhuận TBCN: Là hình thức chuyển hóa
của giá trị thặng dư.
Khi giá trị thặng dư chuyển hóa thành lợi nhuận thì tỷ suất giá trị thặng
dư chuyển hóa thành tỷ suất lợi nhuận.

Tỷ suất lợi nhuận(P’)
Là tỷ lệ % giữa giá trị thặng dư
và tổng tư bản ứng trước.
m
m
p’ = ----- x 100(%) = -------- x 100(%)
k
c + v

k: tổng tư bản ứng trước(Chi phí SX
TBCN)
m: giá trị thặng dư
c: tư liệu sản xuất
v: sức lao động





Trong thực tế, người ta thường tính p' hàng
năm bằng tỷ lệ phần trăm giữa tổng số lợi
nhuận thu được trong năm (P) và tổng tư
bản ứng trước (K).
p'hàng năm=p/k*100%

p’ = m/c+v *100% ; m’ = m/v *100%
(thực tế: p’ = p/k*100%, mà k=c+v)

(p: lợi nhuận, k:tổng tư bản ứng trước, c: TLSX, v: sức LĐ
m: giá trị thặng dư)

+ Về mặt chất:
(m’) biểu thị mức độ bóc lột của nhà TB
(p’) phản ánh mức doanh lợi của nhà
TB
+ Về mặt lượng:
p’ < m’
 Như vậy
Tỷ suất lợi nhuận đã xuyên tạc bản chất
của nó là ‘Tỷ suất GTTD’, đã che dấu quan hệ
sản xuất TBCN(che dấu bản chất bóc lột sức LĐ)
Do vậy, tỷ suất lợi nhuận là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt
động sản xuất, kinh doanh của nhà tư bản.

Tỷ suất giá trị thặng dư (m’)
Cấu tạo hữu cơ của tư bản
(C/V)
Tốc độ chu chuyển của tư
bản (n )
Khối lượng TB bất biến (C)

Sự thèm khát lợi nhuận của các nhà tư bản
là không có giới hạn. Mức tỷ suất lợi nhuận
cao bao nhiêu cũng không thoả mãn được
lòng tham vô đáy của chúng. Nhưng mức tỷ
suất lợi nhuận cao hay thấp không phụ
thuộc vào ý muốn chủ quan của các nhà tư
bản, mà phụ thuộc vào những nhân tố
khách quan sau đây:

Tỷ suất giá trị thặng dư càng cao thì tỷ suất lợi
nhuận càng lớn và ngược lại.
Ví dụ:
+ Nếu cơ cấu giá trị hàng hoá là: 800 c + 200 v +
200 m, thì m' = 100% và p'= 20%.
+ Nếu cơ cấu giá trị hàng hoá là: 800 c + 200 v +
400 m, thì m' = 200% và p' = 40%.
Do đó, tất cả những thủ đoạn nhằm nâng cao
trình độ bóc lột giá trị thặng dư, cũng chính là
những thủ đoạn nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận.

Trong điều kiện tỷ suất ...
PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI
PHÂN TÍCH TỶ SUẤT LỢI
NHUẬN – CÁC NHÂN TỐ
NHUẬN – CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯởNG ĐếN Tỷ SUấT
ẢNH HƯởNG ĐếN Tỷ SUấT
LợI NHUậN
LợI NHUậN
TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA …..
THUYẾT TRÌNH NHÓM
Phân tích tỉ suất lợi nhuận- các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tỉ suất lợi nhuận- các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận - Người đăng: Hanh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Phân tích tỉ suất lợi nhuận- các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận 9 10 162