Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH TÍN DỤNG VÀ CHO VAY

Được đăng lên bởi Tú Anh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2438 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài giảng môn học: Phân tích tín dụng và cho vay

Chương 1:

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
PHÂN TÍCH TÍN DỤNG

Mục tiêu
Chương này trình bày các vấn đề chung về phân tích tín dụng ngân hàng để
cung cấp nền tảng kiến thức cho sinh viên học tiếp các chương sau.
Nghiên cứu các vấn đề về tín dụng, phân loại tín dụng ngân hàng, chính
sách tín dụng của Ngân hàng, định giá một khoản cho vay, đảm bảo tín dụng Ngân
hàng. Đây là các nội dung cơ sở làm tiền đề để nghiên cứu các nội dung liên quan
đến phân tích tín dụng và cho vay.
Nghiên cứu các công đoạn của quy trình cho vay, vị trí của mỗi công đoạn,
mối quan hệ giữa các công đoạn, nội dung công việc của từng công đoạn, các thủ
tục giấy tờ, nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia. Mục đích, ý
nghĩa của công tác phân tích tín dụng, các nguồn thông tin làm cơ sở cho phân tích
và những nội dung chủ yếu khi tiến hành phân tích tín dụng đối với một khoản cho
vay.
I.
Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng
I.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ latinh là credo (tin tưởng, tín nhiệm).
Trong thực tế cuộc sống thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau;
ngay cả trong quan hệ tài chính, tùy theo từng bối cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín
dụng có một nội dung riêng. Trong quan hệ tài chính tín dụng có thể hiểu theo các
nghĩa sau:
 Xét trên góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng dư sang chủ thể
thiếu hụt thì tín dụng được coi là phương pháp chuyển dịch quỹ từ người cho vay
sang người đi vay.
 Trong một quan hệ tài chính cụ thể, tín dụng là một giao dịch về tài sản trên
cơ sở có hoàn trả giữa 2 chủ thể. Như một công ty công nghiệp hoặc thương mại
bán hàng trả chậm cho một công ty khác, trong trường hợp này người bán chuyển
giao hàng hóa cho bên mua và sau một thời gian nhất định theo thỏa thuận bên
mua phải trả tiền cho bên bán. Phổ biến hơn cả là giao dịch giữa ngân hàng và các
định chế tài chính khác với các doanh nghiệp và cá nhân thể hiện dưới hình thức
cho vay, tức là ngân hàng cấp tiền vay cho bên đi vay và sau một thời hạn nhất
định người đi vay phải thanh toán vốn gốc và lãi.
Chương 1

1

Bài giảng môn học: Phân tích tín dụng và cho vay

 Mục đích của chương này là xem xét tín dụng như là một chức năng cơ bản
của ngân hàng, vì vậy trên cơ sở tiếp cận theo chức năng hoạt động của ngân hàng
thì tín dụng được hiểu như sau:
Tín dụng là một giao dịch về tài sản ( tiền hoặc hàng hóa) giữa bên cho vay
(ngân hàng và các định chế tài chính khác) và bên đi vay ( cá nhân, d...
Bài giảng môn học: Phân tích tín dụng và cho vay
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
PHÂN TÍCH TÍN DỤNG
Mục tiêu
Chương này trình bày các vấn đề chung về phân tích tín dụng ngân hàng để
cung cấp nền tảng kiến thức cho sinh viên học tiếp các chương sau.
Nghiên cứu các vấn đề về tín dụng, phân loại tín dụng ngân hàng, chính
sách tín dụng của Ngân hàng, định giá một khoản cho vay, đảm bảo tín dụng Ngân
hàng. Đây c nội dung sở làm tiền đề để nghiên cứu các nội dung liên quan
đến phân tích tín dụng và cho vay.
Nghiên cứu các công đoạn của quy trình cho vay, vị trí của mỗi công đoạn,
mối quan h giữa các công đoạn, nội dung công việc của từng công đoạn, các thủ
tục giấy tờ, nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia. Mục đích, ý
nghĩa của công tác phân tích tín dụng, các nguồn thông tin làm cơ sở cho phân tích
và những nội dung chủ yếu khi tiến hành phân tích tín dụng đối với một khoản cho
vay.
I. Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng
I.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ latinh credo (tin tưởng, tín nhiệm).
Trong thực tế cuộc sống thuật ngữ tín dụng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau;
ngay c trong quan hệ tài chính, tùy theo từng bối cảnh cụ thể thuật ng tín
dụng có một nội dung riêng. Trong quan hệ tài chính tín dụng có thể hiểu theo các
nghĩa sau:
Xét trên góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng sang chủ thể
thiếu hụt thì n dụng được coi phương pháp chuyển dịch quỹ từ người cho vay
sang người đi vay.
Trong một quan hệ tài chính cụ thể, tín dụng là một giao dịch về tài sản trên
s hoàn tr giữa 2 ch thể. Như một công ty công nghiệp hoặc thương mại
bán ng trả chậm cho một công ty khác, trong trường hợp này người bán chuyển
giao hàng hóa cho n mua và sau một thời gian nhất định theo thỏa thuận bên
mua phải trả tiền cho bên bán. Phổ biến hơn cả giao dịch giữa ngân hàng và các
định chế tài chính khác với các doanh nghiệp và nhân thể hiện dưới hình thức
cho vay, tức ngân hàng cấp tiền vay cho bên đi vay sau một thời hạn nhất
định người đi vay phải thanh toán vốn gốc và lãi.
Chương 1
1
PHÂN TÍCH TÍN DỤNG VÀ CHO VAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH TÍN DỤNG VÀ CHO VAY - Người đăng: Tú Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
PHÂN TÍCH TÍN DỤNG VÀ CHO VAY 9 10 84