Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tài chính Công ty FPT

Được đăng lên bởi nguyendunga2thaibinh-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ BÀI : Phân tích tài chính doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Phát triển và Đầu tư Công nghệ FPT
Chương I

Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1 Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
- Bản chất phân tích tài chính là đánh giá rủi ro phá sản tác động tới các
doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, đánh giá khả năng cân
đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Trên cơ
sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những dự đoán về
kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong
tương lai .
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà
nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước
pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do vậy sẽ có nhiều
đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như : chủ doanh
nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng... kể cả các cơ quan Nhà nước và
người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
trên các góc độ khác nhau.
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà quản lý doanh nghiệp phải
giải quyết ba vấn đề quan trọng sau đây :

1

Thứ nhất : Doanh nghiệp nên đầu tư vào đâu cho phù hợp với loại hình sản xuất
kinh doanh lựa chọn. Đây chính là chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.
Thứ hai : Nguồn vốn tài trợ là nguồn nào?
Thứ ba : Nhà doanh nghiệp sẽ quản lý hoạt động tài chính hàng ngày như
thế nào?
1.2 .Khái niệm, ý nghĩa ,mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 .Khái niệm
a. Tài chính doanh nghiệp:
Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các
chủ thể trong nền kinh tế trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắn liền
với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp. Các quan hệ tài
chính doanh nghiệp chủ yếu bao gồm:
 Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước: là mối quan hệ phát

sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
 Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính: thể hiện

thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ.
b. Phân tích tài chính doanh nghiệp:
Phân tích tài chính được hiểu là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và
công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác
trong quản lý doanh nghiệp...




! "#$%&
! ! !"#&

 !" !
#$#"!%&'( !)*+,-
."/0,1$(2%$3
/4&$15,
(-*
! !'!($%&
+&6-/7(8%49:
("&;.2 3;<(
=$%>3"?$% *@$=AB3
#(54/;;(C
"5"" ***-4:($
(8D"E#(54/;;
, *
F/&G "49
4A/$34>AC
H
Phân tích tình hình tài chính Công ty FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tài chính Công ty FPT - Người đăng: nguyendunga2thaibinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Phân tích tình hình tài chính Công ty FPT 9 10 137