Ktl-icon-tai-lieu

phân tích tình hình tài chính cuả công ty FPT

Được đăng lên bởi Kẹo Mút
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3258 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần NHÓM1
phát triển đầu tư công nghệ FPT

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

KTTG
KTVN
VN
DN
TB

: Kinh tế thế giới
: Kinh tế Việt Nam
: Việt Nam
: Doanh nghiệp
: Trung bình

SXKD : Sản xuất kinh doanh
NHNN : Ngân hàng nhà nước
NHTM : Ngân hàng thương mại
CTCP : Công ty cổ phần
NPT : Nợ phải trả
TTS : Tổng tài sản
LNTT : Lợi nhuận trước thuế
LNST : Lợi nhuận sau thuế
TSNH : Tài sản ngắn hạn
TSCĐ : Tài sản cố định
CNTT-TT: Công nghệ thông tin - truyền thông

MỤC LỤC
GVHD : ĐOÀN NHƯ QUỲNH

TRANG 1

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần NHÓM1
phát triển đầu tư công nghệ FPT

A. MỞ ĐẦU………………………………………………………………….……….…..1
I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………… …………………………1
II. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY…………………………… ………………….….2
B. PHÂN TÍCH VĨ MÔ…………………………………………….………….…………2
I. PHÂN TÍCH KINH TẾ……………………………………………………….2-5
II. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH……………………………. …5
C. PHÂN TÍCH NGÀNH…………………………………………….……..……………6
D. PHÂN TÍCH RỦI RO ……………………………………………………………..….6
E. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH………………………………………………………….…7
I. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY.....…………..7
II. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ……………………………………………...….8-13
III. PHÂN TÍCH LUỒNG TIỀN…………………………………………..…….13
F. KẾT LUẬN………………………………………………… ………….… ……..14-18

LỜI MỞ ĐẦU
Ngành CNTT-TT trong những năm đây là một ngành kinh tế đầy tiềm năng của Nước ta. Để phát
triển ngành, công việc phân tích tài chính của công ty thuộc nghành rất quan trọng . Vì vậy, báo cáo
này chọn Công ty cổ phần đầu tư công nghệ FPT làm điển hình để phân tích .
Báo cáo gồm có 5 phần:
Phần A: Mở đầu: Phương pháp nghiên cứu và giới thiệu tổng quan về công ty .
Phần B: Phân tích vĩ mô: Phân tích tình hình kinh tế và chiến lược kinh doanh của công ty.
Phần C: Phân tích ngành: Ứng dụng mô hình Porter’s 5 forces.
Phần D: Phân tích rủi ro .
Phần E: Phân tích tài chính: Phân tích các chỉ số và phân tích luồng tiền.
GVHD : ĐOÀN NHƯ QUỲNH

TRANG 2

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần NHÓM1
phát triển đầu tư công nghệ FPT

Phần F: Kết luận
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT.
A. MỞ ĐẦU:
1. PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Mục đích báo cáo: Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của
Tập đoàn FPT. Từ đó đưa ra một vài giải pháp để khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh công ty.
Phạm vi - Giới hạn báo cáo:
 Nghiên cứu, thu thập số liệu của công ty từ 2009 đến nay.

Xét CTCP FPT hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT trong mối tương quan ...
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần
phát triển đầu tư công nghệ FPT
NHÓM1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
KTTG : Kinh tế thế giới
KTVN : Kinh tế Việt Nam
VN : Việt Nam
DN : Doanh nghiệp
TB : Trung bình
SXKD : Sản xuất kinh doanh
NHNN : Ngân hàng nhà nước
NHTM : Ngân hàng thương mại
CTCP : Công ty cổ phần
NPT : Nợ phải trả
TTS : Tổng tài sản
LNTT : Lợi nhuận trước thuế
LNST : Lợi nhuận sau thuế
TSNH : Tài sản ngắn hạn
TSCĐ : Tài sản cố định
CNTT-TT: Công nghệ thông tin - truyền thông
MỤC LỤC
GVHD : ĐOÀN NHƯ QUỲNH TRANG 1
phân tích tình hình tài chính cuả công ty FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích tình hình tài chính cuả công ty FPT - Người đăng: Kẹo Mút
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
phân tích tình hình tài chính cuả công ty FPT 9 10 536