Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng

Được đăng lên bởi Cuong Tien Bui
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: Hà Thị Mai Hương
Mã sinh viên: A18937
Ngành: Tài chính – ngân hàng
Trường: Đại học Thăng Long

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài: “Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán
Phượng Hoàng”
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Công ty chứng khoán
1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán
1.1.2 Vai trò của công ty chứng khoán
 Đối với các tổ chức phát hành
 Đối với các nhà đầu tư
 Đối với thị trường chứng khoán
 Đối với các cơ quan quản lý thị trường
1.1.3 Các hoạt động chủ yếu của công ty chứng khoán
1.1.3.1 Hoạt động môi giới chứng khoán
1.1.3.2 Hoạt động tự doanh chứng khoán
1.1.3.3 Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và tài chính doanh nghiệp
1.1.3.4 Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán
1.1.3.5 Hoạt động quản lý danh mục đầu tư
1.1.3.6 Các hoạt động khác
 Lưu ký chứng khoán
 Phân tích đầu tư
 Nghiệp vụ tín dụng
1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1.2 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
 Đối với nhà quản lý doanh nghiệp
1

 Đối với các nhà đầu tư
 Đối với chủ nợ
 Đối với người lao động
 Đối với cơ quan quản lý nhà nước
1.2.2 Các tài liệu dùng để phân tích tài chính doanh nghiệp
 Nêu khái niệm báo cáo tài chính
1.2.2.1 Bảng cân đối kế toán (Nêu khái niệm và nội dung)
1.2.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Nêu khái niệm và nội dung)
1.2.2.3

Bảng lưu chuyển tiền tệ

1.2.2.4

Thuyết minh báo cáo tài chính (Nêu khái niệm và nội dung)

(Nêu khái niệm và nội dung)

1.2.3 Các phương pháp phân tích tài chính
1.2.3.1 Phương pháp đánh giá
1.2.3.2 Phương pháp phân tích nhân tố
1.2.3.3 Phương pháp dự đoán
1.2.4 Quy trình phân tích
1.2.4.1 Giai đoạn chuẩn bị phân tích
1.2.4.2 Giai đoạn thực hiện phân tích
1.2.4.3

Giai đoạn kết thúc phân tích

1.3 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phân tích tình hình tài sản nguồn vốn doanh nghiệp
 Tình hình biến động tài sản
 Tình hình biến động nguồn vốn
1.3.2 Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 Phân tích doanh thu
 Phân tích chi phí
 Phân tích lợi nhuận
1.3.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
 Khả năng thanh toán hiện thời
 Khả năng thanh toán nhanh
 Khả năng thanh toán tức thời
1.3.4 Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
 Tỷ suất sinh lời trên doanh thu
 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
1.3.5 Nhóm chỉ ...
1
H và tên: Hà Th Mai Hương
Mã sinh viên: A18937
Ngành: Tài chính ngân hàng
Trường: Đại học Thăng Long
ĐỀ CƯƠNG CHI TIT KHÓA LUN TT NGHIP
Đề tài: “Phân tích tình hình tài chính ti công ty c phn chng khoán
Phượng Hoàng”
CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LUN CHUNG V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH TRONG DOANH NGHIP
1.1 Công ty chng khoán
1.1.1 Khái nim công ty chng khoán
1.1.2 Vai trò ca công ty chng khoán
Đối vi các t chc phát hành
Đối với các nhà đầu tư
Đối vi th trường chng khoán
Đối với các cơ quan quản lý th trưng
1.1.3 Các hoạt động ch yếu ca công ty chng khoán
1.1.3.1 Hoạt động môi gii chng khoán
1.1.3.2 Hoạt động t doanh chng khoán
1.1.3.3 Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán i chính doanh nghip
1.1.3.4 Hoạt động bo lãnh phát hành chng khoán
1.1.3.5 Hoạt động qun lý danh mc đầu tư
1.1.3.6 Các hoạt động khác
Lưu ký chng khoán
Phân tích đầu tư
Nghip v tín dng
1.2 Phân tích tài chính doanh nghip
1.2.1 Khái nim và vai trò ca phân tích tài chính doanh nghip
1.2.1.1 Khái nim phân tích tài chính doanh nghip
1.2.1.2 Vai trò ca phân tích tài chính doanh nghip
Đối vi nhà qun lý doanh nghip
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng - Trang 2
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng - Người đăng: Cuong Tien Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng 9 10 841