Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và định giá cổ phiếu DPR

Được đăng lên bởi Ốc Ao
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

MÔN: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

ĐỀ TÀI: Phân tích và định giá cổ phiếu DPR
Nhóm thực hiện: Nhóm 7 Lớp Thứ 4 Ca 4 H210
Các thành viên trong nhóm:
• Nguyễn Ngọc Anh
• Vũ Thị Giang
• Vũ Thị Thu Hà
• Đỗ Lan Hương
• Đỗ An Khang
• Trần Anh Thảo
• Trần Thị Huyền Trang

* Các báo cáo phân tích đánh giá mà nhóm sử dụng:
1. Báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty 6 tháng năm 2015:
STT

Q2
2015

2014

2013

2012

2011

36%

39%

45%

54%

55%

64%

61%

55%

46%

45%

20%

20%

18%

20%

20%

25%

25%

22%

25%

25%

80%

80%

82%

80%

80%

572%
501%
364%
4%

488%
390%
241%
28%

385%
319%
198%
36%

402%
343%
171%
52%

403%
346%
247%
89%

10%

68%

73%

96%

176%

5%

35%

44%

66%

115%

34%

253%

281%

394%

667%

76%

27%

37%

43%

47%

66%

23%

33%

39%

44%

2%

6%

12%

21%

39%

3%

8%

15%

26%

50%

102%

33%

54%

65%

83%

-19%

-15%

-20%

-25%

79%

Tỷ lệ
tài
chính
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tài sản ngắn hạn/Tổng
tài sản
Tài sản dài hạn/Tổng tài
sản
Nợ phải trả/Tổng nguồn
vốn
Nợ phải trả/Vốn chủ sở
hữu
Vốn chủ sở hữu/Tổng
nguồn vốn
Thanh toán hiện hành
Thanh toán nhanh
Thanh toán nợ ngắn hạn
Vòng quay Tổng tài sản
Vòng quay tài sản ngắn
hạn
Vòng quay vốn chủ sở
hữu
Vòng quay Hàng tồn kho
Lợi nhuận trước
thuế/Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau
thuế/Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước
thuế/Tổng tài sản (ROA)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn
chủ sở hữu (ROE)

Tỷ lệ
tăng
trưởng
tài
chính
Lợi nhuận trên vốn đầu
tư (ROIC)
Tỷ lệ tăng trưởng doanh
2
thu
1

Lợi nhuận trên cổ phiếu
(EPS)
4 Vốn chủ sở hữu
5 Tiền mặt
3

-13%

-42%

-32%

-33%

93%

1%
38%

-2%
-16%

20%
18%

17%
-21%

55%
62%

N/A
-12%

15%
-10%

40%
-6%

40%
29%

50%
-28%

Tỷ lệ
Thu
Nhập
1 Cổ tức tiền mặt
2 Tăng trưởng giá cổ phiếu

2. Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính cơ bản từ năm 2011-2014:
KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011

Doanh thu thuần

938,682 1,100,122 1,376,951 1,837,202

Lợi nhuận gộp

285,480

424,953

553,307

866,224

LN thuần từ HĐKD

250,306

401,253

577,364

865,086

LNST thu nhập DN

213,946

367,858

538,259

802,964

LNST của CĐ cty mẹ

213,554

368,942

539,749

802,490

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Năm 2011

Tài sản ngắn hạn

1,293,191 1,485,375 1,518,183 1,342,763

Tổng tài sản

3,312,062 3,328,252 2,821,172 2,430,078

Nợ phải trả

658,039

606,600

556,960

491,056

Nợ ngắn hạn

264,800

385,837

377,199

332,837

Vốn chủ sở hữu
Lợi ích của CĐ thiểu số
CHỈ SỐ TÀI C...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
MÔN: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
ĐỀ TÀI: Phân tích và định giá cổ phiếu DPR
Nhóm thực hiện: Nhóm 7 Lớp Thứ 4 Ca 4 H210
Các thành viên trong nhóm:
Nguyễn Ngọc Anh
Vũ Thị Giang
Vũ Thị Thu Hà
Đỗ Lan Hương
Đỗ An Khang
Trần Anh Thảo
Trần Thị Huyền Trang
Phân tích và định giá cổ phiếu DPR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và định giá cổ phiếu DPR - Người đăng: Ốc Ao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Phân tích và định giá cổ phiếu DPR 9 10 283