Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật về hoạt động Thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước

Được đăng lên bởi Kiều My
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Hoàng Hữu Tuân

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Nền kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển với tốc độ rất đáng lạc quan theo cơ
chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hơn 20 năm đổi mới và mở cửa đã
có những chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó
thì các quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau, giữa các tổ chức tín dụng với
Ngân hàng nhà nước (NHNN) và giữa các tổ chức tín dụng với người đi vay ngày
càng trở nên cấp thiết bởi sự đa dạng và phức tạp của nó. Các quan hệ này không
chỉ mang tính cấp thiết giữa các tổ chức tính dụng trong nước mà nó còn mở rộng
tới các tổ chức tín dụng nước ngoài trong hoạt động thương mại quốc tế. Chính vì
vậy việc cạnh tranh giữa các Tổ chức tín dụng để giữ chân khách hàng là không
thể tránh khỏi và cần phải được quan tâm kịp thời để tránh việc cạnh tranh không
lành mạnh giữa các Tổ chức tín dụng dẫn đến rủi ro của các Tổ chức tín dụng. Do
đó với vị trí độc tôn trong hệ thống Ngân hàng. Ngân hàng nhà nước cần phải tiến
hành những hoạt động thanh tra, giám sát nhằm kịp thời cứu cánh cho các Tổ chức
tín dụng có nguy cơ đổ vở ( phá sản), mặt khác kịp thời xử lý các Tổ chức tín dụng
có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng.
Hoạt động Thanh tra, giám sát của NHNN ngày càng có những bước phát triển
mới và bước đầu khẳng định vị trí của mình trong hệ thống NHNN. Thông qua việc
ban hành những văn bản pháp luật, tài liệu chuyên ngành luật điều chỉ ngày một
hoàn thiện để đáp ứng hoạt động thực tiễn. Luật NHNN Việt Nam 1997 ra đời đã
đánh dấu bước phát triển trong hệ thống pháp Luật NHNN, là tiền đề để phát triển
cơ chế Thanh tra, giám sát trong hoạt động Ngân hàng. Cho đến nay khi Luật
NHNN Việt Nam 2010 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2010 đã đánh dấu
qúa trình hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động Thanh tra, giám sát trong hệ thống
NHNN. Bên cạnh đó Luật thanh tra 2010 được ban hành thay thế Luật thanh tra
2004 cũng đã góp một phần nào đó trong hoạt động Thanh tra, giám sát của
NHNN.
Tuy nhiên Luật NHNN 2010 khi nói đến vấn đề Thanh tra, giám sát chủ yếu
điều chỉ các quan hệ pháp luật về nội dung còn về luật hình thức không được đề cập
mà chủ yếu viện dẫn đến các văn bản pháp luật khác đây là một khó khăn trong
việc xử lý vi phạm khi Thanh tra, giám sát phát hiện ra hành vi vi phạm.
Thực tế thời gian qua cơ sở pháp lý quy định về hoạt động Thanh tra, giám sát
của NHNN còn hạn chế, các quy định của pháp luật về Thanh tra, giám sát của
1
Pháp luật về hoạt động tha...
Hoàng Hữu Tuân
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Nền kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển với tốc độ rất đáng lạc quan theo cơ
chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hơn 20 năm đổi mới và mở cửa đã
những chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống hội. Trong bối cảnh đó
thì các quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau, giữa các tổ chức tín dụng với
Ngân hàng nhà nước (NHNN) giữa các tổ chức tín dụng với người đi vay ngày
càng trở nên cấp thiết bởi sự đa dạng phức tạp của nó. Các quan hệ này không
chỉ mang tính cấp thiết giữa các tổ chức tính dụng trong nước còn mở rộng
tới các tổ chức tín dụngớc ngoài trong hoạt động thương mại quốc tế. Chính
vậy việc cạnh tranh giữa các Tổ chức tín dụng để giữ chân khách hàng không
thể tránh khỏi cần phải được quan tâm kịp thời để tránh việc cạnh tranh không
lành mạnh giữa các Tổ chức tín dụng dẫn đến rủi ro của các Tổ chức tín dụng. Do
đó với vị trí độc tôn trong hệ thống Ngân hàng. Ngân hàng nhà nước cần phải tiến
hành những hoạt động thanh tra, giám sát nhằm kịp thời cứu cánh cho các Tổ chức
tín dụng có nguy cơ đổ vở ( phá sản), mặt khác kịp thời xử lý các Tổ chức tín dụng
có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng.
Hoạt động Thanh tra, giám sát của NHNN ngày càng những bước phát triển
mới và bước đầu khẳng định vị trí của mình trong hệ thống NHNN. Thông qua việc
ban hành những văn bản pháp luật, tài liệu chuyên ngành luật điều chỉ ngày một
hoàn thiện để đáp ứng hoạt động thực tiễn. Luật NHNN Việt Nam 1997 ra đời đã
đánh dấu bước phát triển trong hệ thống pháp Luật NHNN, tiền đề để phát triển
chế Thanh tra, giám sát trong hoạt động Ngân hàng. Cho đến nay khi Luật
NHNN Việt Nam 2010 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2010 đã đánh dấu
qúa trình hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động Thanh tra, giám sát trong hệ thống
NHNN. Bên cạnh đó Luật thanh tra 2010 được ban hành thay thế Luật thanh tra
2004 cũng đã góp một phần nào đó trong hoạt động Thanh tra, giám sát của
NHNN.
Tuy nhiên Luật NHNN 2010 khi nói đến vấn đề Thanh tra, giám sát chủ yếu
điều chỉ các quan hệ pháp luật về nội dung còn về luật hình thức không được đề cập
chủ yếu viện dẫn đến các văn bản pháp luật khác đây một khó khăn trong
việc xử lý vi phạm khi Thanh tra, giám sát phát hiện ra hành vi vi phạm.
Thực tế thời gian qua sở pháp quy định về hoạt động Thanh tra, giám sát
của NHNN còn hạn chế, các quy định của pháp luật v Thanh tra, giám sát của
1
Pháp luật về hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
Pháp luật về hoạt động Thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật về hoạt động Thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước - Người đăng: Kiều My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Pháp luật về hoạt động Thanh tra, giám sát của Ngân hàng nhà nước 9 10 813