Ktl-icon-tai-lieu

phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại

Được đăng lên bởi Hà Đậu
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1983 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẾ
ĐỀ TÀI: “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN”

GVHD: Ths. Nguyễn Thu Nga
Lớp: K8 TCNH A
Nhóm thực tế: 1. Đậu Thị Thu Hà
2. Nguyễn Thị Mai Anh
3. Nguyễn Thùy Dương
4. Trịnh Quân
5. Nguyễn Đình Hiếu

THÁI NGUYÊN – 05/2014

MỤC LỤC
MỤC LỤC......................................................................................................................... I
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT..............................................................................................iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ...........................................................................................................iv
DANH MỤC CÁC BẢNG (BIỂU).....................................................................................iv
MỞ ĐẦU........................................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
HIỆN ĐẠI......................................................................................................................... 2
1.1. KHÁI NIỆM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI.......................
1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại...............................................................................2
1.1.2. Dịch vụ ngân hàng.......................................................................................................2
1.1.3. Dịch vụ ngân hàng hiện đại.........................................................................................4
1.2. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ..................................................................................4
1.2.1. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG..............................................................................4
1.2.2. Vai trò của dịch vụ ngân hàng hiện đại trong phát triển kinh tế................................5
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
HIỆN ĐẠI.................................................................................................................................

1.3.1. Nhóm nhân tố ngoài ngân hàng thương mại...............................................................6
1.3.2. Nhóm nhân tố về phía ngân hàng thương mại............................................................7
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO THỰC TẾ
ĐỀ TÀI: “PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN”
GVHD: Ths. Nguyễn Thu Nga
Lớp: K8 TCNH A
Nhóm thực tế: 1. Đậu Thị Thu Hà
2. Nguyễn Thị Mai Anh
3. Nguyễn Thùy Dương
4. Trịnh Quân
5. Nguyễn Đình Hiếu
THÁI NGUYÊN – 05/2014
phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại - Người đăng: Hà Đậu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại 9 10 422