Ktl-icon-tai-lieu

Phương Pháp NCKH

Được đăng lên bởi nguyenhuong1229-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1707 lần   |   Lượt tải: 1 lần
18/10/2013

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC VÀ GIẢNG DẠY Ở
BẬC ĐẠI HỌC
Nguyễn Văn Minh (PGS, TSKH)
Viện Kinh tế và thương mại quốc tế (iEIT),
Trường Đại học Ngoại thương.
T.: 0983 118 969. E.: minhnv@ftu.edu.vn
W.:  
(C) NVM, 2009-20131

Nội dung
1

2

3

4

5

6

7

• Giới thiệu chung về phương pháp nghiên cứu khoa học
• Hướng dẫn chọn đề tài, xác định vấn đề, đối tượng, mục đích, nhiệm vụ,
phương pháp nghiên cứu
• Hướng dẫn thiết kế và làm đề cương nghiên cứu

• Phương pháp nghiên cứu định tính

• Phương pháp nghiên cứu định lượng
• Phương pháp giảng dạy ở bậc đại học (chuẩn bị bài giảng, lên kịch bản bài
giảng, giảng dạy tích cực, đánh giá kết quả)
• Bài giảng cuối khóa (theo nhóm)

(C) NVM, 2009-20132

Yêu cầu về sản phẩm với học viên
1. Chọn đề tài và
làm đề cương
nghiên cứu

2. Bản Thiết kế
nghiên cứu

3. Bài giảng thử
nghiệm

Bản
cứng

Bản
cứng

Thuyết
trình

Cá
nhân

Cá
nhân

Nhóm

(C) NVM, 2009-20133

1

18/10/2013

Phương pháp làm việc
1

• Chủ động

2

• Tự lập

3

• Sáng tạo

4

• Kỷ luật

5

• Trung thực.

(C) NVM, 2009-20134

Chấm điểm
Chuyên
cần, 10%

Giữa kỳ,
30%

Bài thi,
60%

Lớp trưởng
điểm danh

Đề cương
nghiên cứu,
20%

Lý thuyết về
phương pháp
và giảng dạy

Quy định
cứng của
Trường

Bài giảng,
10%

Bài tập: làm
đề cương,
lập giáo án

(C) NVM, 2009-20135

Học liệu
• Viện Kinh tế và thương mại quốc tế, 2013, Tài liệu
về phương pháp nghiên cứu khoa học và giảng
dạy đại học, HN.: iEIT-FTU (lib.ieit.edu.vn).
• Nguyễn Đình Thọ, 2011, Phương pháp nghiên cứu
khoa học trong kinh doanh, Tp.HCM: ĐHKT.
• Nguyễn Văn Minh, 2013, Bài giảng về phương
pháp nghiên cứu khoa học và giảng dạy bậc đại
học, HN.: iEIT-FTU.
• Mark Saunders - Philip Lewis - Adrian Thornhill,
2011, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh,
HN.:Tài Chính.
(C) NVM, 2009-20136

2

18/10/2013

Phương pháp nghiên cứu
khoa học
Ứng dụng chọn đề tài, làm đề cương khóa luận, luận văn
PGS, TSKH. NGUYỄN VĂN MINH
Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế – Đại học Ngoại thương,
0983 118 969|| minhnv@ftu.edu.vn; 
Hà Nội, 2013
(C) NVM, 2009-20137

Nội dung
• Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học
• Cách chọn đề tài
• Khoanh vùng đối tượng nghiên cứu
• Thiết lập mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
• Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
• Lập sơ đồ nghiên cứu
• Hình ...
18/10/2013
1
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC VÀ GIẢNG DẠY
BẬC ĐẠI HỌC
Nguyễn Văn Minh (PGS, TSKH)
Viện Kinh tế và thương mại quốc tế (iEIT),
Trường Đại học Ngoại thương.
T.: 0983 118 969. E.: minhnv@ftu.edu.vn
W.: http://www.ieit.edu.vn; http://lib.ieit.edu.vn
(C) NVM, 2009-2013
http://lib.ieit.edu.vn 1
Nội dung
1
Giới thiệu chung về phương pháp nghiên cứu khoa học
2
Hướng dẫn chọn đề tài, xác định vấn đề, đối tượng, mục đích, nhiệm vụ,
phương pháp nghiên cứu
3
Hướng dẫn thiết kế và làm đề cương nghiên cứu
4
Phương pháp nghiên cứu định tính
5
Phương pháp nghiên cứu định lượng
6
Phương pháp giảng dạy ở bậc đại học (chuẩn bị bài giảng, lên kịch bản bài
giảng, giảng dạy tích cực, đánh giá kết quả)
7
Bài giảng cuối khóa (theo nhóm)
(C) NVM, 2009-2013 http://lib.ieit.edu.vn 2
Yêu cầu về sản phẩm với học viên
(C) NVM, 2009-2013 http://lib.ieit.edu.vn 3
1. Chọn đề tài và
làm đề cương
nghiên cứu
Bản
cứng
nhân
2. Bản Thiết kế
nghiên cứu
Bản
cứng
nhân
3. Bài giảng thử
nghiệm
Thuyết
trình
Nhóm
Phương Pháp NCKH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương Pháp NCKH - Người đăng: nguyenhuong1229-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phương Pháp NCKH 9 10 639