Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp tính giá

Được đăng lên bởi totrinh1703-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CHỦ
YẾU
I Phương pháp tính giá
1. Khái niệm và ý nghĩa
1.1 Khái niệm: Phương pháp tính giá là phương pháp kế toán sử dụng
thước đo
tiền tệ để tính toán xác định giá tị của từng loại và tổng số tài sản của
đơn vị
thông qua mua vào, sản xuất ra và số hiện có theo những nguyên tắc
nhất định.
1.2 Ý nghĩa:
Theo dõi, phản ánh và kiểm tra được các đối tượng kế toán bằng tiền.
Tính toán và xác định được toàn bộ chi phí bỏ ra có liên quan đến việc
mua, sản
xuất và bán ra từng loại vật tư, sản phẩm ; xác định từng loại cũng như
tổng số
tài sản đơn vị đang có ; so sánh kết quả thu về và chi phí bỏ ra để dánh
giá hiệu
quả kinh doanh ; đánh giá cơ cấu, quy mô tài sản của đơn vị
2.Yêu cầu của việc tính giá tài sản:
- Yêu cầu xác thực: việc tính giá tài sản phải tính trên cơ sở tổng hợp
đầy đủ,
đúng đắn, hợp lý những chi phí cấu thành nên tài sản. Đồng thời phải
loại trừ
những chi phí bất hợp lý, hợp lệ, những chi phí kém hiệu quả.
-Đồng thời giá tính cho tài sản phải phù hợp với giá thị trường.
-Yêu cầu này đảm bảo giá tài sản của các đơn vị được tính toán chính
xác, trung
thực, hợp lý, khách quan góp phần tính toán hiệu quả hoạt động kinh tế

cũng
như cung cấp thông tin báo cáo tài chính.
-Yêu cầu thống nhất: việc tính giá tài sản phải đảm bảo thống nhất về
nội dung
và phương pháp tính giá giữa các kỳ hạch toán nhằm so sánh, đánh giá
các chỉ
tiêu kinh tế tài chính giữa các kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Yêu cầu
này
không nhất thiết phải duy trì trong suốt quá trình hoạt động của doanh
nghiệp tuy
nhên sự thay đổi cần phải đảm bảo tính hợp lý và chấp nhận được.
Yêu cầu này còn được thể hiện trong việc xác định nội dung, phạm vi
tính toán
của những tài sản cùng loại của đơn vị.
Những yêu càu này được đưa ra nhằm đảm bảo cho kế toán thu nhận, xỷ
lý và
cung cấp thông tin về tài sản, doanh thu, lợi nhuận, chi phí.. trên sổ kế
toán và
báo cáo tài chính được chính xác và hợp lý hơn
3. Nguyên tắc tính giá của tài sản:
* Đối với nguyên vật liệu, công cụ , dụng cụ, hàng hóa mua ngoài:
Giá thực tế = Giá mua + chi phí thu mua + thuế nhập khẩu (nếu có).
Trong đó: – giá mua bao gồm cả thuế GTGT (nếu đơn vị áp dụng
phương pháp
tính thuế GTGT trực tiếp; và đối với đơn vị sx – kd không thuộc diện
chịu thuế
GTGT, các đơn vị hành chính sự nghiệp mua dùng cho công tác chuyên
môn).
Giá mua không bao gồm thuế GTGT nếu đơn vị tính thuế GTGT theo
phương

pháp khấu trừ
+ Đối với vật liệu, dụng cụ… tự sản xuất:
Giá thực tế = Giá thành sản xuất thự...
PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CHỦ
YẾU
I Phương pháp tính giá
1. Khái niệm và ý nghĩa
1.1 Khái niệm: Phương pháp tính giá là phương pháp kế toán sử dụng
thước đo
tiền tệ để tính toán xác định giá tị của từng loại và tổng số tài sản của
đơn vị
thông qua mua vào, sản xuất ra và số hiện có theo những nguyên tắc
nhất định.
1.2 Ý nghĩa:
Theo dõi, phản ánh và kiểm tra được các đối tượng kế toán bằng tiền.
Tính toán và xác định được toàn bộ chi phí bỏ ra có liên quan đến việc
mua, sản
xuất và bán ra từng loại vật tư, sản phẩm ; xác định từng loại cũng như
tổng số
tài sản đơn vị đang có ; so sánh kết quả thu về và chi phí bỏ ra để dánh
giá hiệu
quả kinh doanh ; đánh giá cơ cấu, quy mô tài sản của đơn vị
2.Yêu cầu của việc tính giá tài sản:
- Yêu cầu xác thực: việc tính giá tài sản phải tính trên cơ sở tổng hợp
đầy đủ,
đúng đắn, hợp lý những chi phí cấu thành nên tài sản. Đồng thời phải
loại trừ
những chi phí bất hợp lý, hợp lệ, những chi phí kém hiệu quả.
-Đồng thời giá tính cho tài sản phải phù hợp với giá thị trường.
-Yêu cầu này đảm bảo giá tài sản của các đơn vị được tính toán chính
xác, trung
thực, hợp lý, khách quan góp phần tính toán hiệu quả hoạt động kinh tế
phương pháp tính giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp tính giá - Người đăng: totrinh1703-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
phương pháp tính giá 9 10 835