Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp tính khấu hao

Được đăng lên bởi truclinh215
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyen _ gia
So _ khau _ hao _ hang _ nam =
So _ nam _ trich _ khau _ hao

1. Kh u hao
(tuy n tính c

Nguyên giá

= giá mua + các cho phí phát sinh ban
u (v n chuy n, l p t, ào t o,...)

Tgian trích KH

Tùy công ty ch n trong bao nhiêu n m

ng th ng
nh)

So _ khau

_ hao _ nam

_ i = ( Nguyen

_ gia ) * ( ty _ le _ khau

_ hao _ giam

_ dan _ nam

Tong _ so _ nam =

Ty _ le _ khau _ hao _ giam _ dan =

So _ nam _ con _ lai
Tong _ so _ nam

_ i)

n * ( n + 1)
2

2. Kh u hao nhanh theo t ng s n m

4 PH

NG PHÁP TÍNH
KH U HAO
So _ khau

_ hao _ nam

Ty _ le _ khau

_ i = ( Gia

_ tri _ con _ lai _ nam

_ hao _ gia _ toc = ( ty _ le _ khau

_ i ) * ( Ty _ le _ khau

_ hao _ duong

_ thang

_ hao _ gia _ toc )

) * ( he _ so _ khau

_ hao _ nhanh

)

1
Ty _ le _ khau _ hao _ duong _ thang =
Tong _ so _ nam _ tinh _ khau _ hao

s kh u hao nhanh ch n = 150% ho c 200%

3. Kh u hao nhanh theo s d
(gia t c)

gi m d n

kh u hao = Nguyên giá * t l kh u hao Macrs
t c các lo i tài s n
u ý: b t

u

c x p vào 1 trong 6 nhóm: 3, 5, 7, 10, 15 ho c 20 n m

ng s n không

c kh u hao theo pp MACRS

Tham kh o b ng "t l kh u hao h ng n m theo MACRS cho các nhóm tài s n

4. Kh u hao nhanh b sung MACRS

PP kh u hao

So sánh

ng th ng

PP kh u hao nhanh

c dùng cho m c ích k toán khi mu n con s doanh thu thu n l n h n trong nh ng n m

c dùng cho m c ích trì hoãn vi c n p thu do kh u hao nh ng n m

TESSUARAI - HDNSV - CHUONG 9 PHU LUC - 4 PP TINH KHAU HAO.mmap - 10/30/2010 -

u do kh u hao ít

u nhi u nên thu nh p ch u thu s

gi m làm ti n thu gi m

...
4 PHNG PHÁP TÍNH
KHU HAO
1. Khu hao ng thng
(tuyn tính cnh)
haokhautrichnamSo
giaNguyen
namhanghaokhauSo
____
_
____ =
Nguyên giá
= giá mua + các cho phí phát sinh ban
u (vn chuyn, lp t, ào to,...)
Tgian trích KH
Tùy công ty chn trong bao nhiêu nm
2. Khu hao nhanh theo tng s nm
)_______(*)_(____ inamdangiamhaokhauletygiaNguyeninamhaokhauSo
=
namsoTong
laiconnamSo
dangiamhaokhauleTy
__
___
_____ =
2
)1(*
__
+
=
nn
namsoTong
3. Khu hao nhanh theo s d gim dn
(gia tc)
)_____(*)_____(____ tocgiahaokhauleTyinamlaicontriGiainamhaokhauSo
=
)____(*)_____(_____ nhanhhaokhausohethangduonghaokhauletytocgiahaokhauleTy
=
haokhautinhnamsoTong
thangduonghaokhauleTy
_____
1
_____ =
s khu hao nhanh chn = 150% hoc 200%
4. Khu hao nhanh b sung MACRS
 khu hao = Nguyên giá * t l khu hao Macrs
t c các loi tài sn u c xp vào 1 trong 6 nhóm: 3, 5, 7, 10, 15 hoc 20 nm
u ý: bt ng sn không c khu hao theo pp MACRS
Tham kho bng "t l khu hao hng nm theo MACRS cho các nhóm tài sn
So sánh
PP khu hao ng thng c dùng cho mc ích k toán khi mun con s doanh thu thun ln hn trong nhng nm u do khu hao ít
PP khu hao nhanh c dùng cho mc ích trì hoãn vic np thu do khu hao nhng nm u nhiu nên thu nhp chu thu s gim làm tin thu gim
TESSUARAI - HDNSV - CHUONG 9 PHU LUC - 4 PP TINH KHAU HAO.mmap - 10/30/2010 -
Phương pháp tính khấu hao - Người đăng: truclinh215
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phương pháp tính khấu hao 9 10 384