Ktl-icon-tai-lieu

Quá trình hình thành và phát triển đạo đức Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi Công Việt
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2912 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu :…………………………………………………………….
Tóm tắt tiểu luận :……………………………………………………...
Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh…………………
1. Cơ sở khách quan………………………………………………….
2. Cơ sở chủ quan……………………………………………………..
Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời kì trước năm 1911: hình thành tư…………………………
tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước.
2. Thời kì từ năm 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước giải
phóng dân tộc.
3. Thời kì từ 1921 – 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng
Việt Nam.
4. Thời kì từ 1930 – 1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập
trường cách mạng.
5. Thời kì 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển hoàn
thiện.

1

Chương 3: giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát
triển dân tộc.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển thế giới.
● Kết

bài.

2

LỜI MỞ ĐẦU
Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức,là biểu hiện của con
người với thế giới xung quanh. Trong thuật ngữ “Tư Tưởng Hồ Chí
Minh”,khái niệm này lại có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Đó là một hệ
thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách
mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã
hội chũ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa
Mác-LêNin vào điều kiện lịch sử cụ thể nước ta,là sự kết tinh tinh hoa văn
hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp,
giải phóng con người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời là một tất yếu khách quan nhằm giải đáp
các vấn đề lịch sử dân tộc đăt ra. Đó là sản phẩm của dân tộc và thời đại,nó
trường tồn, bât diệt, và là tài sản vô giá của dân tộc ta. Nhưng sản phẩm đó
không phải tự nhiên mà có mà đó là cả một quá trình dài hình thành và phát
triển. Để làm rõ điều này, bài tiểu luận của chúng em xin đề cập đến vấn
đề: Cơ sở hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh. Để tiện theo dõi
một cách khoa học chúng em đã chia bài tiểu luận thành 3 chương:
Chương I: Cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chương II: Quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chương III: Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh
3

Trên cơ sở kiến thức đã được học, đọc, tìm hiểu từ thực tế và các tư liệu
từ giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia,
các thông tin từ internet, chúng em đã cố gắng tập hợp và chọn lọc để viết
nên bài tiểu luận này. Tuy nhiên, do những nội dung cần được sửa chửa bổ
sung, chúng em hi vọng ...
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu :…………………………………………………………….
Tóm tắt tiểu luận :……………………………………………………...
Chương 1: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh…………………
1. Cơ sở khách quan………………………………………………….
2. Cơ sở chủ quan……………………………………………………..
Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Thời trước năm 1911: hình thành tư…………………………
tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước.
2. Thời từ năm 1911 1920: Tìm thấy con đường cứu nước giải
phóng dân tộc.
3. Thời từ 1921 1930: Hình thành bản tưởng về cách mạng
Việt Nam.
4. Thời kì từ 1930 1945: Vượt qua th thách, kiên trì giữ vững lập
trường cách mạng.
5. Thời kì 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển hoàn
thiện.
1
Quá trình hình thành và phát triển đạo đức Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quá trình hình thành và phát triển đạo đức Hồ Chí Minh - Người đăng: Công Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Quá trình hình thành và phát triển đạo đức Hồ Chí Minh 9 10 276