Ktl-icon-tai-lieu

quan điểm thực hiện tái cơ cấu

Được đăng lên bởi Phan Tân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quan điểm thực hiện tái cơ cấu là: (1) Thực hiện tái cơ cấu kinh tế xuất phát từ quan điểm phát
triển nhanh gắn với phát triển bền vững, phải gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Khối lượng
tái cơ cấu là rất lớn nhưng những lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế Việt Nam là đầu tư công,
DNNN và hệ thống ngân hàng - tài chính; (2) Xây dựng các đề án thực hiện cụ thể, xác định lộ
trình và những bước đi phù hợp, tuần tự; tránh điều hành “giật cục”, chuyển ngay từ thái cực này
sang thái cực khác có thể gây “sốc” cho nền kinh tế trong bối cảnh phải chịu cả những ảnh
hưởng từ biến động của tình hình kinh tế thế giới, khu vực. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu,
nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 25-3-2011 của Chính phủ về những giải
pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội để
làm cơ sở triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu; (3) Đây là công việc đòi hỏi sự nỗ lực của cả
hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò mở đường, dẫn dắt hỗ trợ còn doanh nghiệp
là chủ thể, lực lượng chủ công của tiến trình này; (4) Tái cơ cấu nền kinh tế là một bộ phận quan
trọng để hình thành Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; trong quá trình xây dựng
và thực hiện các đề án tái cơ cấu phải bám sát vào ba đột phá trong Chiến lược này là hoàn
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn nhân lực,
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; (5) Tham
khảo có chọn lọc những mô hình và cách thức thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế của các nước
trên thế giới và trong khu vực.
Về định hướng và các giải pháp thực hiện, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp cần tổ
chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khẩn trương xây dựng các đề án tái cơ cấu theo các
trọng tâm đã đặt ra. Một số nội dung cần thảo luận kỹ là:
- Về tái cơ cấu đầu tư công, cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: (1) Đổi mới tư duy ở nhiều
ngành, nhiều cấp, địa phương hiện nay là đầu tư phải dựa vào ngân sách nhà nước là chính.
Mặt khác, với mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2015 là giảm tỷ lệ tổng đầu
tư toàn xã hội nên chúng ta phải có cơ chế huy động hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh
tế khác trong và ngoài nước thay cho sự giảm sút của đầu tư công; (2) Điều chỉnh lại cơ cấu đầu
tư, rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, rà soát lại...
Quan điểm thực hiện tái cơ cấu là: (1) Thực hiện tái cơ cấu kinh tế xuất phát từ quan điểm phát
triển nhanh gắn với phát triển bền vững, phải gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Khối lượng
tái cơ cấu là rất lớn nhưng những lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế Việt Nam là đầu tư công,
DNNN và hệ thống ngân hàng - tài chính; (2) Xây dựng các đề án thực hiện cụ thể, xác định lộ
trình và những bước đi phù hợp, tuần tự; tránh điều hành “giật cục”, chuyển ngay từ thái cực này
sang thái cực khác có thể gây “sốc” cho nền kinh tế trong bối cảnh phải chịu cả những ảnh
hưởng từ biến động của tình hình kinh tế thế giới, khu vực. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu,
nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 25-3-2011 của Chính phủ về những giải
pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội để
làm cơ sở triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu; (3) Đây là công việc đòi hỏi sự nỗ lực của cả
hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò mở đường, dẫn dắt hỗ trợ còn doanh nghiệp
là chủ thể, lực lượng chủ công của tiến trình này; (4) Tái cơ cấu nền kinh tế là một bộ phận quan
trọng để hình thành Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; trong quá trình xây dựng
và thực hiện các đề án tái cơ cấu phải bám sát vào ba đột phá trong Chiến lược này là hoàn
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn nhân lực,
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; (5) Tham
khảo có chọn lọc những mô hình và cách thức thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế của các nước
trên thế giới và trong khu vực.
Về định hướng và các giải pháp thực hiện, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp cần tổ
chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khẩn trương xây dựng các đề án tái cơ cấu theo các
trọng tâm đã đặt ra. Một số nội dung cần thảo luận kỹ là:
- Về tái cơ cấu đầu tư công, cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu: (1) Đổi mới tư duy nhiều
ngành, nhiều cấp, địa phương hiện nay là đầu tư phải dựa vào ngân sách nhà nước là chính.
Mặt khác, với mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2015 là giảm tỷ lệ tổng đầu
tư toàn xã hội nên chúng ta phải có cơ chế huy động hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh
tế khác trong và ngoài nước thay cho sự giảm sút của đầu tư công; (2) Điều chỉnh lại cơ cấu đầu
, rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, rà soát lại các dự án hiện có trên cơ sở đó
điều chỉnh, cắt giảm các công trình đầu tư công có thời gian đầu tư dài và chưa thật cấp bách,
cơ cấu lại theo hướng tăng thêm đầu tư cho đào tạo nghề, phát triển hệ thống an sinh xã hội,
sản xuất chế biến nông sản...; (3) Nâng cao hiệu quả đầu tư công bằng các biện pháp trong đó
có việc tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý, như ban hành Luật Đầu tư
công, sửa đổi những điểm còn bất cập của Luật Ngân sách, các luật quản lý đầu tư xây dựng cơ
bản...; (4) Đa dạng hóa các hình thức hợp tác đầu tư công - tư, nhất là đối với các dự án đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng.
- Về tái cơ cấu DNNN, phương hướng và nội dung chủ yếu là đẩy nhanh chương trình cổ phần
hóa các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Ngoài ra, cần tách bạch các nội dung cần tái cơ cấu
như: Điều chỉnh mục tiêu, cơ cấu hoạt động, cơ cấu ngành nghề doanh nghiệp, xác định tập
đoàn, tổng công ty nào chỉ tập trung đầu tư vào các ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính,
không đầu tư ngoài ngành, và tùy từng trường hợp cụ thể cũng cần có những tập đoàn, tổng
công ty đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực; Điều chỉnh cơ cấu thể chế, các quy chế, quy định về công
tác quản lý, quản trị doanh nghiệp và khâu kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động; Điều
chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với mục tiêu, cơ cấu hoạt động và thể chế điều hành
nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu
đối với doanh nghiệp nhà nước; Điều chỉnh cơ cấu các nguồn lực về vốn, lao động, công nghệ...
để huy động và sử dụng hiệu quả, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý trong doanh nghiệp; Điều
chỉnh cơ cấu sở hữu, giảm số lượng doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp
theo lộ trình.
- Về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, trong giai đoạn hiện nay
cần tập trung vào hệ thống ngân hàng và tiến hành thận trọng, từng bước: (1) Trước hết phải tạo
lập được môi trường thuận lợi cho quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, đó là thực hiện hiệu
quả các nội dung của nhóm giải pháp tiền tệ trong Nghị quyết số 11/NQ-CP; tiếp tục thực hiện
quan điểm thực hiện tái cơ cấu - Trang 2
quan điểm thực hiện tái cơ cấu - Người đăng: Phan Tân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
quan điểm thực hiện tái cơ cấu 9 10 353