Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ Mỹ Trung

Được đăng lên bởi Thanh Hau Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN I: QUAN HỆ KINH TẾ MỸ - TRUNG VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA KINH TẾ
TRUNG QUỐC.
1.1. Tổng quan về quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc
Ngày 1/1/1979 Trung Quốc và Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, từ đó quan
hệ giao thương giữa hai nước thực sự bắt đầu. Hai nước Mỹ - Trung đã triển khai giao lưu
và hợp tác trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ và
quân sự. Mặc dù giữa hai nước vẫn có những bất đồng, thậm chí căng thẳng, nhưng sự
hợp tác vẫn hết sức chặt chẽ, trong đó hợp tác về kinh tế - thương mại là hòn đá tảng của
mối quan hệ này.
Năm 2014 là năm kỷ niệm 35 năm ngày tái thiết quan hệ Trung Quốc & Mỹ, sau đây
chúng ta sẽ cùng điểm qua những cột mốc nổi bật trong quan hệ kinh tế giữa 2 nước:
Vào năm 1979, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình 1 đã có cuộc gặp với Tổng
thống Mỹ Jimmy Carter tại Nhà Trắng và cho ra "Thông cáo thiết lập quan hệ ngoại giao"
giữa 2 nước. Theo đó, Mỹ đã chấp thuận 3 nguyên tắc "cắt đứt quan hệ ngoại giao, rút
quân và phế bỏ mọi thoả thuận" với Đài Loan, công nhận chỉ có một Trung Quốc, Đài
Loan là một bộ phận của Trung Quốc, hai nước Mỹ - Trung chính thức thiết lập quan hệ
ngoại giao cấp đại sứ.
Nhưng vào những năm cuối của thập niên 80, sau sự kiện Thiên An Môn, Mỹ đóng
băng quan hệ thương mại và đầu tư với Trung Quốc, thực hiện các biện pháp trừng phạt
kinh tế. Kết quả là sự quan tâm đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc sụt giảm.
10 năm sau đó, tổng thống Mỹ Bill Clinton dỡ bỏ những trừng phạt và ký kết Đạo luật
Quan hệ Mỹ - Trung năm 2000, cho phép Bắc Kinh bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Từ 1980 đến 2004, giao thương giữa hai nước đã tăng từ 5 tỷ lên 231 tỷ USD.
Vào tháng 12/2001, Trung Quốc chính thức trở thành thành viên của WTO. Đây là
một bước tiến quan trọng trên con đường toàn cầu hóa nền kinh tế trong tương lai của
Trung Quốc.
Sau đó vào 2005, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Robert Zoellick khởi xướng một
chương trình gọi là Đối thoại chiến lược với Trung Quốc.
1 Đặng Tiểu Bình được biết đến với tư cách nhà thiết kế của cuộc cải tổ kinh tế vĩ đại của Trung Quốc,
mở cửa hoạt động kinh tế với Mỹ và tăng cường đầu tư song phương giữa hai nước.
1

Bốn năm sau, vào năm 2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm
Đào công bố cuộc đối thoại kinh tế và chiến lược, bao gồm cả quân sự để khuyến khích
đối thoại đa chiều giữa 2 quốc gia.
Cả 2 nước đã hợp tác chặt chẽ qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khi mà Mỹ là
nước...
PHẦN I: QUAN HỆ KINH TẾ MỸ - TRUNG VÀ SỰ TRỖI DẬY CỦA KINH TẾ
TRUNG QUỐC.
1.1. Tổng quan về quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc
 ! "#$%
 &'(&)*+*,-$./0&)1$234 &
56 789*:"4"6 ;<"=%"4 8>
?+*/@;A(&)B%(,C$D"7=E"&+*
56B+@F" $%56G41&'7!H$6IJ
7/
=7KLM=74N7OP=76Q"+$?
R+FA$37(S7T, 4(K&)U
V =7"2$! W@3XY
$2%S@)T
Z77[\!- ]>6  ! ]
(K&)/\ $%"$2CO^-]-$ ! "R
?,_78 I])W` ">a%7S"W
` 7S,SJ"&)1
 ! C$!+/
& (=7J^bL"++*4^c>"$%
,=&'7!$.&)"*6,6#!
4/dI+*?7$.&J +<I7/
L=7+$%"TX[ ;e,_(#!4f4W! 
1=7KLLL" gX-d,Y&h%)/
#bL$KLLM" &'(&)$2=#PN^KONijk/
V 6KKLL"l^Jmn/W?
7S,&)8^$&h .%G4 &'J
/
j$%KLLP"&l ! 0 dop ,\q \44lr&)7S
&'Y8W !&5)/
1 W@3XY$&5,$)&64JSIT49$!J"
7ls !$S4)=&h$.&+ &'(&)/
1
Quan hệ Mỹ Trung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ Mỹ Trung - Người đăng: Thanh Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quan hệ Mỹ Trung 9 10 815