Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chi tiêu công

Được đăng lên bởi Quỳnh Nhi Phùng
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ CHI TIÊU CÔNG

1. CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ CHI TIÊU CÔNG
Nâng cao kỷ
luật tài khoá
tổng thể

Quản lý
chi tiêu công
Hiệu quả, hiệu lực
trong hoạt động

Phân bổ nguồn
lực TC theo các
ưu tiên chiến
lược (hiệu quả
phân bổ)

1.1.Tại sao cần nâng cao KLTKTT?
• Nguồn lực có hạn <=> Nhu cầu vô hạn
• Nếu tăng chi NS để đáp ứng nhu cầu thì:
- Tăng nợ của nền KT trong tương lai
- Tăng gánh nặng về thuế
- Phá vỡ cân bằng KT (TK-đầu tư; cân bằng cán
cân thanh toán…)

Kỷ luật tài khoá
• Yêu cầu giới hạn tổng chi tiêu phải được
thiết lập dựa trên các chỉ tiêu KTVM như:
GDP; Tiết kiệm/ đầu tư; nợ/GDP….
• Được duy trì, giữ vững ổn đinh trong dài hạn
• Chi NS được thiết lập độc lập, trước khi ra
quyết định chi từng phần

Nâng cao kỷ luật tài khoá
• Tăng cường kiểm tra chi tiêu thực tế => phát
hiện các áp lực đến trần chi tiêu tổng thể.
• Tính toàn diện, công khai, minh bạch là điều
kiện cần để thực hiện kỷ luật tài khoá tổng
thể
• Nâng cao khả năng dự báo chính xác các

1.2. Phân bổ nguồn lực TC theo
những ưu tiên chiến lược
•

Đảm bảo liên kết chính sách và NS ( khả thi)

• Tầm nhìn trung hạn (3-5 năm)
• Tương thích: các Bộ tham gia vào soạn lập NS. Trần chi
tiêu - kỷ luật tổng thể phải tương thích với các C.Sách
riêng biệt
•

Linh hoạt

• Minh bạch

Yêu cầu để phân bổ NS hiệu quả
•

Cần thông tin về:
- Chi phí của các chính sách của CPhủ
- Thông tin đầu ra, đầu vào của các chính sách
- Thông tin chi phí, đầu ra và đầu vào của các đề xuất chính
sách mới

(Hệ thống thông tin, năng lực kiểm soát chấp hành NS)

QuyÕt ®Þnh sai lÇm trong
ph©n bæ chi tiªu công ở Việt Nam

• Đường:
- 1995: = 1 triÖu tÊn ®­êng; 32 nhµ m¸y vèn 750 + 350
triÖu $.
- 2000: Gi¸ ®­êng cao h¬n so víi thÕ giíi; sö dông 3050% c«ng suÊt
- 2003: NS hç trî 13 triÖu $ ®Ó XK 200.000 tÊn ®­êng;
• Xi m¨ng lß ®øng, ®¸nh b¾t xa bê, më c¶ng, s©n bay, …???

1.3. Hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động
• Linh hoạt, tự chủ trong quản lý
• Thiết lập hệ thống thông tin minh bạch
• Chuyển từ kiểm soát đầu vào sang kiểm soát đầu
ra.
• Tách bạch người mua và bán; tăng sức mạnh thị
trường
• Tăng cường kiểm soát bên trong và bên ngoài;
Trách nhiệm giải trình

2. Lập Ngân sách theo kết quả đầu ra
Là phương thức soạn lập NS dựa
vào cơ sở tiếp cận những thông
tin đâu ra để phân bổ và đánh giá
sử dụng nguồn lực TC nhằm đạt
được những mục tiêu chiến lược
của C.Phủ.

2.1. Quản lý theo kết quả đầu ra

Trung tâm
kiểm soát

INPUT
Nguyên liệu,
nguồn lực

PERFORMANCE
Thực hiện,
quy trình sản xuất

Quy trình vận hành

OUTPUT
Sản p...
QUẢN LÝ CHI TIÊU CÔNG
Quản lý chi tiêu công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý chi tiêu công - Người đăng: Quỳnh Nhi Phùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Quản lý chi tiêu công 9 10 751