Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dịch vụ công

Được đăng lên bởi le-khuyen1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1265 lần   |   Lượt tải: 9 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Dịch vụ công là những hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước can thiệp vào
việc cung cấp nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng. Theo đó, dịch vụ công
là tất cả những hoạt động nhằm thực hiện những chức năng vốn có của
Chính phủ, bao gồm từ các hoạt động ban hành chính sách, pháp luật, tòa
án…cho đến những hoạt động y tế, giáo dục, giao thông công cộng. Dịch vụ
công còn được hiểu là những hàng hóa dịch vụ phục vụ trực tiếp nhu cầu của
các tổ chức và công dân mà chính phủ can thiệp vào việc cung cấp nhằm
mục tiêu hiệu quả, công bằng.
Các loại hình dịch vụ công bao gồm:
Dịch vụ công do các cơ quan hành chính cung ứng: giấy phép, công
chứng...
Dịch vụ sự nghiệp công: y tế, giáo dục, văn hoá, khoa học, công nghệ...
do các tổ chức sự nghiệp cung ứng.
Dịch vụ kinh tế công ích: vệ sinh môi trường, nước sạch, giao thông
công cộng... do các DN hoạt động công ích cung ứng.
Dịch vụ công phục vụ kinh tế: khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm....
Trước giai đoạn đổi mới (năm 1986), Chính phủ kiểm soát hầu như tất
cả các hoạt động dịch vụ, từ thương mại, tài chính, du lịch và vận tải tới giáo
dục, y tế, dịch vụ quản lý, an ninh và quốc phòng. Hầu như tất cả các dịch vụ
đều có thể được coi là “dịch vụ công” vì đều do chính phủ và các doanh
nghiệp Nhà nước cung cấp, không vì mục tiêu lợi nhuận. Khu vực tư nhân
chỉ được phép tham gia cung cấp một số dịch vụ phục vụ tiêu dùng cuối
cùng với quy mô nhỏ và hầu như không có tác động tới toàn bộ nền kinh tế.
Kể từ khi bắt đầu quá trình đổi mới, Tư tưởng về xã hội hoá dịch vụ công
được hình thành từ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
lần thứ tư (Khoá VII) “đa dạng hoá các hình thức tổ chức chăm sóc sức khoẻ
(nhà nước, tập thể, nhân dân) trong đó y tế nhà nước là chủ đạo” và được
chính thức đưa vào trong văn kiện Đại hội Đảng VIII, tiếp đến Nghị quyết
Đại hội Đảng IX, X khẳng định: “Các chính sách xã hội được tiến hành theo
tinh thần xã hội hoá, đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động
các nguồn lực trong nhân dân và sự tham gia của các đoàn thể nhân dân,
các tổ chức xã hội”.
Thể chế hoá chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết
số 90/NQ-CP; Nghị định số 73/1999/NĐ – CP. Trong Chương trình tổng thể
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ, vấn đề
dịch vụ công được đề cập rất cụ thể: “Xây dựng quan niệm đúng đắn về dịch
vụ công. Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất và văn hoá của
nhân dân, nhưng không phải vì thế mà mọi công việc về dịch vụ công đều do
cơ quan ...
PHẦN MỞ ĐẦU
Dịch vụ công là những hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước can thiệp vào
việc cung cấp nhằm mục tiêu hiệu quả và công bằng. Theo đó, dịch vụ công
tất cả những hoạt động nhằm thực hiện những chức năng vốn của
Chính phủ, bao gồm từ các hoạt động ban hành chính sách, pháp luật, tòa
án…cho đến những hoạt động y tế, giáo dục, giao thông công cộng. Dịch v
công còn được hiểu là những hàng hóa dịch vụ phục vụ trực tiếp nhu cầu của
các tổ chức công dân chính phủ can thiệp vào việc cung cấp nhằm
mục tiêu hiệu quả, công bằng.
Các loại hình dịch vụ công bao gồm:
Dịch vụ công do các quan hành chính cung ứng: giấy phép, công
chứng...
Dịch vụ sự nghiệp công: y tế, giáo dục, văn hoá, khoa học, công nghệ...
do các tổ chức sự nghiệp cung ứng.
Dịch vụ kinh tế công ích: vệ sinh môi trường, nước sạch, giao thông
công cộng... do các DN hoạt động công ích cung ứng.
Dịch vụ công phục vụ kinh tế: khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm....
Trước giai đoạn đổi mới (năm 1986), Chính ph kiểm soát hầu như tất
cả các hoạt động dịch vụ, từ thương mại, tài chính, du lịch và vận tải tới giáo
dục, y tế, dịch vụ quản lý, an ninh và quốc phòng. Hầu như tất cả các dịch vụ
đều thể được coi “dịch vụ công” đều do chính phủ c doanh
nghiệp Nhà nước cung cấp, không mục tiêu lợi nhuận. Khu vực nhân
chỉ được phép tham gia cung cấp một số dịch vụ phục vụ tiêu dùng cuối
cùng với quy mô nhỏ và hầu như khôngtác động tới toàn bộ nền kinh tế.
Kể từ khi bắt đầu quá trình đổi mới, tưởng về xã hội hoá dịch vụ công
được nh thành t Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
lần thứ tư (Khoá VII) “đa dạng hoá cácnh thức tchức chăm sóc sức khoẻ
(nhà nước, tập thể, nhân dân) trong đó y tế nhà nước chủ đạo” được
chính thức đưa vào trong văn kiện Đại hội Đảng VIII, tiếp đến Nghị quyết
Đại hội Đảng IX, X khẳng định: “Các chính sách xã hội được tiến hành theo
tinh thần xã hội hoá, đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, huy động
các nguồn lực trong nhân dân s tham gia của các đoàn thể nhân dân,
các tổ chức xã hội”.
Thể chế hoá chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết
số 90/NQ-CP; Nghị định số 73/1999/NĐ – CP. Trong Chương trình tổng thể
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ, vấn đề
dịch vụ công được đ cập rất cụ thể: “Xây dựng quan niệm đúng đắn về dịch
vụ công. Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất và văn hoá của
nhân dân, nhưng không phải vì thế mà mọi công việc về dịch vụ công đều do
quan nhà nước trực tiếp đảm nhiệm. Trong từng lĩnh vực cần định
những công việc Nhà nước phải đầu tư trực tiếp thực hiện, những
công việc cần chuyển giao cho các tổ chức xã hội đảm nhiệm”.
1
Quản lý dịch vụ công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dịch vụ công - Người đăng: le-khuyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Quản lý dịch vụ công 9 10 913