Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi מישהו פה שמח
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính :
a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế:
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị
trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền kinh tế nước ta chịu sự điều tiết của thị
trường và chịu sự điều tiết của nhà nước (sự quản lý của Nhà nước). Sự quản lý nhà
nước đối với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự
cần thiết khách quan, vì những lý do sau đây:
Thứ nhất, phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của thị trường, bảo đảm
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng vẫn có
những hạn chế cục bộ. Ví dụ như về mặt phát triển hài hoà của xã hội, thì bộc lộ tính hạn
chế sự điều tiết của thị trường.
Thị trường không phải là nơi có thể đạt được sự hài hoà trong việc phân phối thu
nhập xã hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống xã hội, trong việc phát triển kinh
tế xã hội giữa các vùng… Cùng với việc đó, thị trường cũng không khắc phục những
khuyết tật của nền kinh tế thị trường, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nêu ở
trên. Tất cả điều đó không phù hợp và cản trờ việc thực hiện đầy đủ những mục tiêu phát
triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Cho nên trong quá trình vận hành kinh tế, sự quản lý nhà
nước đối với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết để khắc
phục những hạn chế, bổ sung chỗ hổng của sự điều tiết của trhị trường, đảm bảo mục
tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đó cũng là thực hiện nhiệm vụ hàng đầu của quàn lý nhà
nước về kinh tế.
Thứ hai: Bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinh tế của mình. Nhà nước phải
giải quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xuyên và cơ bản trong nền
kinh tế quốc dân.
Trong quá trình hoạt động kinh tế, con người có mối quan hệ với nhau. Lợi ích kinh
tế là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ đó. Mọi thứ mà con người phấn đấu đền liên quan
đến lợi ích của mình. Trong nền kinh tế thị trường, mọi đối tác đều hướng tới lợi ích
kinh tế riêng của mình. Nhưng, khối lượng kinh tế thì có hạn và không thể chia đều cho
mọi người, nếu xẩy ra sự tranh giành về lợi ích và từ đó phát sinh ra những mâu thuẫn
về lợi ích. Trong nền kinh tế thị trường có những loại mâu thuẫn cơ bản sau đây:
- Mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp với nhau trên thương trường.
- Mâu t...
CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính :
a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế:
Nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nga Việt Nam nền kinh tế thị
trườngđiều tiết-nền kinh tế thị trưuờng squản lý vĩcủa Nhà ớc theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền kinh tế nước ta chịu sự điều tiết của thị
trường chịu sự điều tiết của nhà nước (sự quản của Nhà nước). Sự quản nhà
nước đối với nền kinh tế thị trường theo định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam là sự
cần thiết khách quan, vì những lý do sau đây:
Thứ nhất , phải khắc phục những hạn chế của việc điều tiết của thị trường, bảo đảm
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu nhưng vẫn
những hạn chế cục bộ. Ví dụ như về mặt phát triển hài hoà của xã hội, thì bộc lộ tính hạn
chế sự điều tiết của thị trường.
Thị trường không phải nơi thể đạt được sự hài hoà trong việc phân phối thu
nhập hội, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống hội, trong việc phát triển kinh
tế hội giữa các vùng… Cùng với việc đó, thị trường cũng không khắc phục những
khuyết tật của nền kinh tế thị trường, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã nêu
trên. Tất cả điều đó không phù hợp và cản trờ việc thực hiện đầy đủ những mục tiêu phát
triển kinh tế-xã hội đã đề ra. Cho nên trong quá trình vận hành kinh tế, sự quản nhà
nước đối với kinh tế thị trường theo định ớng hội chủ nghĩa cần thiết để khắc
phục những hạn chế, bổ sung chỗ hổng của sự điều tiết của trhị trường, đảm bảo mục
tiêu phát triển kinh tế hội. Đó cũng thực hiện nhiệm v hàng đầu của quàn nhà
nước về kinh tế.
Thứ hai : Bằng quyền lực, chính sách sức mạnh kinh tế của mình. Nhà nước phải
giải quyết những mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xuyên bản trong nền
kinh tế quốc dân.
Trong quá trình hoạt động kinh tế, con người mối quan hệ với nhau. Lợi ích kinh
tế là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ đó. Mọi thứ mà con người phấn đấu đền liên quan
đến lợi ích của mình. Trong nền kinh tế thị trường, mọi đối tác đều hướng tới lợi ích
kinh tế riêng của mình. Nhưng, khối lượng kinh tế thì hạn không thể chia đều cho
mọi người, nếu xẩy ra s tranh giành về lợi ích từ đó phát sinh ra những mâu thuẫn
về lợi ích. Trong nền kinh tế thị trường có những loại mâu thuẫn cơ bản sau đây:
- Mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp với nhau trên thương trường.
- Mâu thuẫn giữa chủ và thợ trong các doanh nghiệp
- Mâu thuẫn giữa người sản xuất kinh doanh với toàn thể cộng đồng trong việc sử
dụng tài nguyên môi trường, không tính đến lợi ích chung trong việc họ cung ứng
những hàng hoá dịch vụ kém chất lượng, đe doạ sức khoẻ cộng đồng: trong việc xâm
hại trật tự, an toàn hội, đe doạ an ninh quốc gia hoạt động sản xuất kinh doanh của
mình.
- 1 -
Quản lý nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: מישהו פה שמח
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 119