Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý siêu thị

Được đăng lên bởi Ïris Šhire
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QuảnLíSiêuThị

Nhóm7
1.NguyễnHoàngTín
2.NguyễnThịMỹTranh
3.PhạmPhươngTrang
4.LêMinhTuấn
5.HuỳnhMạnhTrưởng
-

4/12/14

DanhSáchCácYếuTốThôngTin
-Mãnhânviên
-Tênnhânviên
-Ngàysinh
-Sốđiệnthoạinhânviên
-Địachỉnhânviên
-Giớitính
-Chứcvụ
-Mãhànghóa
-Tênhànghóa
-Đơnvịtính
-Trọnglượng
-Hãngsảnxuất
-Nhómhàng
-KhuyễnMãi
-Mãphiếunhập
-Ngàynhập
-Mãphiếuxuất
-Ngàyxuất
-Sốlượng
-Đơngiá
-Mãnhàcungcấp
-Tổngtiềnphảitrả
-Sốđiệnthoạinhàcungcấp
-Địachỉnhàcungcấp
-Mãhóađơn
-Ngàybán
-Tổngtiềnhóađơn
-Mãnhânviênbánhàng
-VAT
-Mãnhàcungcấp
-Tênnhàcungcấp
-Mãphiếukiểmkê
-Ngàykiểmkê
-Nhânviênkiểmkê
-Sốlượngnhập
-Sốlượngxuất
-Sốlượngbán
-Mãkhohàng
-Tênkhohàng

4/12/14

DanhSáchCácĐốitượngThôngTin

•

•

NHÂN VIÊN:
Mãnhânviên
Tênnhânviên
Ngàysinh
Sốđiệnthoạinhânviên
Địachỉnhânviên
Giớitính
Chứcvụ
HÀNG HÓA:
Mãhànghóa
Tênhànghóa
Đơnvịtính
Trọnglượng
Hãngsảnxuất
Nhómhàng
KhuyễnMãi

4/12/14

DanhSáchCácĐốitượngThôngTin

•

PHIẾU NHẬP – XUẤT:
Mãphiếunhập–xuất
Ngàynhập–xuất
Sốlượng
Đơngiá
Mãnhàcungcấp
Tổngtiềnphảitrả

•

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG:
Mãhóađơn
Mãhànghóa
Ngàybán
Tổngtiềnhóađơn
Mãnhânviênbánhàng
Sốlượng
Đơngiá
VAT

4/12/14

DanhSáchCácĐốitượngThôngTin

•

•

4/12/14

NHÀ CUNG CẤP:
Mãnhàcungcấp
Tênnhàcungcấp
Địachỉnhàcungcấp
ĐiệnThoạinhàcungcấp
Fax
Email
PhiếuKiểmKê:
Mãphiếukiểmkê
Ngàykiểmkê
Nhânviênkiểmkê
Sốlượngnhập,xuất,bán

DanhSáchCácĐốitượngThôngTin

•

4/12/14

KHO HÀNG
Mãkhohàng
Tênkhohàng

NHÓM HÀNG

NHÀ CUNG CẤP

MaNhom

MaNCC

KHO HÀNG

TenNCC

PHIẾU XUẤT

TenNhom

Makho

DiaChiNCC
DienThoaiNCC

MaPX
(1,1)

(1,1)

Tenkho

Xuất

NgayXuat

n)
(1,

Fax

(1,n)

Sluong

Email

(1,
n

(1,n)

(1,n

)

(1,1)

(1,1

)

Thuộc

)

NƠI SX

HÀNG HÓA

TenNSX

Thuộc
(1,1)

DiaChiNSX

Ma HH

Nhập

TenHH
PHIẾU NHẬP

-Sluong
n
(1,

)

(1,n)

-Dgia

Thuộc

DonViTinh

KHUYẾN MÃI

(1,1)

TrongLuong

-CKhau

ThoiGianKM

HanSD

MaPN

GiaKM
n
(1,
)

LoaiHoaDon
TongPhaiTra

(1,n)

MaHH
,n
(1

(1,1)

)

Lập

MaNCC

(1,n)

NHÂN VIÊN

Bán
Sluong

MaNV

-Dgia

Lập

DienThoaiNv
(1,1)

(1,n)

Lập

GioiTinh

(1,n)

NgaySinh

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

(1,1)

Có

(1,
n

)

CHỨC VỤ

DiaChiNV
MaCV

NgayBan

TenCV

(1,n)

4/12/14

(1,n)

TenNV

)
,n
(1

MAHD

MaPKK

Sluong

NgayPKK

(1
,n
)

-VAT

PHIẾUKiỂMKÊ

(1,n)

KiểmKÊ

Thuộc

CảmơnCácBạnĐã
ChúÝ TheoDõi

4/12/14

...
QuảnLíSiêuThị
Nhóm7
1.NguyễnHoàngTín
2.NguyễnThịMỹTranh
3.PhạmPhươngTrang
4.LêMinhTuấn
5.HuỳnhMạnhTrưởng
-
Nhóm7
1.NguyễnHoàngTín
2.NguyễnThịMỹTranh
3.PhạmPhươngTrang
4.LêMinhTuấn
5.HuỳnhMạnhTrưởng
-
4/12/14
Quản lý siêu thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý siêu thị - Người đăng: Ïris Šhire
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quản lý siêu thị 9 10 111