Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tài chính công

Được đăng lên bởi hiennama2001
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 4 lần
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
A. CHUYÊN ĐỀ I

Câu 1. Anh/chị hiểu thế nào về hệ thống Ngân sách nhà nước (NSNN)?
1. NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của NN đã được CQNN có thẩm quyền
quyết định và được thực hiện trong 1 năm để bảo đảm thực hiện các chức năng,
nhiệm vụ của NN.
 NSNN bao gồm: NS trung ương và NS địa phương. NS địa phương bao gồm
NS của các đơn vị hành chính các cấp có HĐND và UBND theo quy định hiện
hành bao gồm:
+ NS tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ (NS tỉnh) bao gồm NS cấp tỉnh và NS của
các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
+ NS huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc trình (NS huyện) bao gồm NS cấp
huyện và NS các xã, phường, thị trấn.
+ NS các xã, phường, thị trấn gọi chung là NS cấp xã
(tổng là 04 cấp: NS Trung ương, NS Tỉnh, NS Huyện, NS Xã trong đó NS
trung ương và NS tỉnh giữ vai trò tổng hợp). Trong đó NS trung ương giữ vai
trò chủ đạo, NS địa phương chủ động, độc lập tương đối.
2. Quan hệ giữa ngân sách các cấp thực hiện theo các nguyên tắc sau
a) Ngân sách trung ương và ngân sách mỗi cấp chính quyền địa phương được
phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể;
b) Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ
chiến lược, quan trọng của quốc gia và hỗ trợ những địa phương chưa cân đối
được thu, chi ngân sách;
c) Ngân sách địa phương được phân cấp nguồn thu bảo đảm chủ động trong
thực hiện những nhiệm vụ được giao; tăng cường nguồn lực cho ngân sách xã.
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp
tỉnh) quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp
chính quyền địa phương phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn;

1

d) Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; việc

ban hành và thực hiện chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải
pháp bảo đảm nguồn tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp;
đ) Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước cấp trên uỷ quyền cho cơ quan quản lý
nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi của mình, thì phải chuyển kinh phí từ ngân
sách cấp trên cho cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó;
e) Thực hiện phân chia theo t...

 
 !"#$%& '(()*"+,-./0
 !"#
!"$%&'()*+ , '(-+*
( &.
*/ 0)*1*&%21*%21**/
1&%342567&897:!"%(
*/ 0
;<=2>)'?@A<B*/ 42<&
"(!C%D2><
;"(!C%D2>)EA"(B*/ 42
"(&D2F*%)4
;D2F*%)4*G*42D
AH*IJ420?)*1*?<5"(K)*
)*1*&<*L&)MH*2B?)*)*1**L&
)MN%21**C21*>
O(*L*PQ42'(:*"RSQ
B*PQ)*1*&*PQ T423!"#%21*
2P42*/&( &..,U
B*PQ)*1**L&)MN '(( &.
$!)G*!>*&T)L*%21*P>
*PQU
B*PQ%21*2P42*/ *)*
'(L*( &.*U+*F**/'*PQD
5/*PVP<2>)')*1*A*G*42
<B!"$%&(2P42*/( &.*L*PQ42
3!"#%21*2W2&X2P42!Y$ZD!>
2M*&)E!Y T42)R%U
Quản lý tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tài chính công - Người đăng: hiennama2001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản lý tài chính công 9 10 361