Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước

Được đăng lên bởi Cải Muối
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Cải cách hành chính và Chống tham nhũng
Loạt báo cáo nghiên cứu thảo luận chính sách

Quản lý tài chính công:
Tăng cường hiệu quả điều hành và
quản lý nhà nước
______________________________

Cấm lưu hành rộng rãi cho tới ngày 12 tháng 3 năm 2009 – Đây là dự
thảo báo cáo để đưa ra thảo luận tại Hội thảo quốc gia về Cải cách hành
chính công: Thực trạng và đề xuất giải pháp được tổ chức vào ngày
12/03/2008. Mục tiêu của hội thảo là thảo luận tình hình cải cách hành
chính công ở Việt Nam trong thời gian qua, và giới thiệu một số kết quả
nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nền hành
chính công ở Việt Nam.

Ts. Clay G. Wescott (Trưởng nhóm)
Nguyễn Hữu Hiếu
Vũ Quỳnh Hương

Quan điểm trong nghiên cứu chính sách này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Tháng 4 năm 2009

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) là mạng
lưới phát triển toàn cầu của Liên Hợp quốc, tuyên truyền vận
động cho sự đổi mới và là cầu nối giữa các quốc gia với tri
thức, kinh nghiệm và nguồn lực để giúp người dân xây dựng
một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng tôi có mặt ở 166 quốc
gia, giúp họ nghiên cứu và đưa ra giải pháp riêng của mỗi
quốc gia nhằm giải quyết những thách thức trong phát triển
của quốc gia và toàn cầu. Khi những quốc gia này hướng tới
tăng cường năng lực quốc gia, họ có thể dựa vào sự hỗ trợ
của UNDP và rất nhiều đối tác của chúng tôi.

Loạt bài báo cáo nghiên cứu chính sách về Cải cách hành
chính công và Chống tham nhũng này do Ông Jairo AcuñaAlfaro, Cố vấn Chính sách về Cải cách hành chính và Chống
tham nhũng của UNDP Việt Nam, điều phối và biên tập.
Đây là những nghiên cứu phân tích xu thế của các tiến trình
và biện pháp thực hiện cải cách hành chính công trong các
lĩnh vực cụ thể của nền hành chính công ở Việt Nam. Để giải
quyết những thách thức về kinh tế, xã hội, chính trị và môi
trường mà Việt Nam đang phải đối mặt, các nhà hoạch định
chính sách cần những luận cứ thực chứng. Những bài
nghiên cứu chính sách này nhằm cung cấp một số nội dung
cho những thảo luận hiện nay về đổi mới chính sách, từ đó
góp phần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực phát triển của Việt
Nam.
Ba nguyên tắc chủ đạo trong thực hiện những nghiên cứu
chính sách này là: (i) nghiên cứu thực chứng, (ii) sâu sắc về
học thuật và độc lập trong phân tích, và (iii) hợp lý về mặt xã
hội và có sự tham gia của các bên liên quan. Để đạt được ba
nguyên tắc đó đòi hỏi cách tiế...
Quan đim trong nghiên cu chính sách này là ca các tác gi và không nht thiết phn ánh quan đim ca
Chương trình Phát trin Liên Hp Quc (UNDP).
Chương trình Phát triển Liên Hp Quc ti Vit Nam
Ci cách hành chính và Chống tham nhũng
Lot báo cáo nghiên cu tho lun chính sách
Qun lý tài chính công:
Tăng cường hiu qu điều hành và
quản lý nhà nước
______________________________
Ts. Clay G. Wescott (Trưởng nhóm)
Nguyn Hu Hiếu
Vũ Quỳnh Hương
Tháng 4 năm 2009
Cấm lưu hành rng rãi cho tới ngày 12 tháng 3 năm 2009 Đây d
thảo báo cáo để đưa ra thảo lun ti Hi tho quc gia v Ci cách hành
chính công: Thc trạng đề xut gii pháp được t chc vào ngày
12/03/2008. Mc tiêu ca hi tho tho lun tình hình ci cách hành
chính công Vit Nam trong thi gian qua, gii thiu mt s kết qu
nghiên cu đề xut gii pháp nhm nâng cao chất lượng nn hành
chính công Vit Nam.
Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước - Người đăng: Cải Muối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước 9 10 925