Ktl-icon-tai-lieu

quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi xuanvienkd1
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương2

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO MÔI
TRƯỜNGKINH DOANH

Phân

Điểmmạnh

Điểm yếu

Mụctiêu

Cơhội

Nguy cơ

PHÂN TÍCH
MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
Nhận diện cơ hội, nguy cơ có thể xảy ra
MỤC TIÊU

với doanh nghiệp

Môi trường vĩ mô
NỘI DUNG
PHÂN TÍCH

Môi trường ngành

Môi trường kinh tế
ĐỐI THỦ CT TIỀM ẨN

Môi trường Công
nghệ

NHÀ CUNG CẤP

DN TRONG
NGÀNH

KHÁCH HÀNG

Môi trường Chính trị
pháp luật
SẢN PHẨM THAY
THẾ

Môi trường Văn hoá xã
hội

Môi trường Tự
nhiên

Phân tích môi trường vĩ mô

Xác định mục tiêu

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến Doanh nghiệp

Phân tích

Mức độ, xu hướng ảnh hưởng của các nhân tố lựa

Phân tích, dự báo

chọn

Tổng quan về môi trường trong Tương lai

Tổng hợp dữ liệu

MÔI TRƯỜNGVĨ MÔ

MÔI TRƯỜNGKINH TẾ

Trạng thái của môi trường kinh tế vĩ mô xác định sự lành mạnh, thịnh vượnghaysuythoáicủa nền
kinh tế, nó luôn gây ra những tác động đến các doanh nghiệp và các ngành.Môi trường kinh tế chỉ
bản chất và định hướng của nền kinh tế trong đó doanh nghiệp hoạt động.

Các ảnh hưởng của nền kinh tế đến một công ty có thể làm thay đổi khả năng tạo giá trị và thu
nhập của nó.

Bốn nhân tố quan trọng trong môi trường kinh tế vĩ mô:
+ Tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế
+ Lãi suất
+ Tỷ suất hối đoái
+ Tỷ lệ lạm phát

7

MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ - LUẬT PHÁP.

MÔI TRƯỜNGVĨ MÔ

Đặctrưngnổibậtvềsựtácđộngcủamôitrườngchínhtrị,phápluậtđốivớihoạtđộngkinhdoanhthểhiệnởmụcđíchm
àthểchếchínhtrịnhắmtới.Thểchếchínhtrịgiữvaitròđịnhhướng,
chiphốitoànbộhoạtđộngtrongxãhội,trongđócóhoạtđộngkinhdoanh.

Hệthốngphápluậtđượcxâydựngdựatrênnềntảngcácđịnhhướngchínhtrịnhằmquyđịnhnhữngđiềumàcácthành
viêntrongxãhộikhôngđượclàm(luậtthuế,luậtlaođộng,luậtbảovệmôitrường,luậtcạnhtranh…)

Sựổnđịnhvềchínhtrị,vaitròcủachínhphủđốivớinềnkinhtế,nhữngđịnhhướngchungcủanềnkinhtế,h
ệthốngphápluậthiệnhành…
lànhữngnộidungchínhcầnxemxétkhinghiêncứumôitrườngchínhtrị,phápluật

8

MÔI TRƯỜNGVĂN HOÁ XÃ HỘI

MÔI TRƯỜNGVĨ MÔ

Dân

xác định được nhu cầu thực tế về sản phẩm hàng hoá và dựa vào đó để quyết định kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp.

Nhucầu,thóiqu
entiêudùng

9

MÔI TRƯỜNGCÔNG NGHỆ
Đedoạ

MÔI TRƯỜNGVĨ MÔ



Cơhội

Sự ra đời của công nghệ mới làm xuất hiện và tăng cường ưu thế
cạnh tranh của các sản phẩm thay thế, đe doạ các sản phẩm truyền
thống của ngành hiện hữu.



Sự bùng nổ của công nghệ mới làm cho công nghệ hiện hữu bị lỗi
thời và tạo ra áp lực đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới công
nghệ để tăng cường khả năng cạnh tranh.



Sự ra đời của công nghệ mới cà...
Chương2
PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO MÔI
TRƯỜNGKINH DOANH
quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị chiến lược - Người đăng: xuanvienkd1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
quản trị chiến lược 9 10 310